Hjälptjänster

logo

Bästa resultatet i medborgarundersökningen någonsin

Sedan 2012 har Hagfors kommun genomfört medborgarundersökningar för att mäta våra medborgares attityder mot oss som kommun. Nu är resultatet av 2018 års medborgarundersökning här. Mycket glädjande ser vi det bästa resultatet hittills. De sammanvägda resultaten visar en markant ökning och medborgarnas attityd har blivit mer positiv jämfört med 2016. Indexvärden för trygghet och fritid och natur ligger nu över riksgenomsnittet.

Vi genomför undersökningen för att vi ska få veta vad våra invånare tycker om sin hemkommun. Med hjälp av resultatet kan vi hitta förbättringsområden som kan göra skillnad för invånarnas uppfattning av hur det är att leva och bo i Hagfors kommun. Det speglar också många av de mål som finns inom Hagforsstrategin. Vi har genomfört fyra medborgarundersökningar. De ger oss mätvärden för att se förändringar i attityd och ger en indikation på om vi jobbar åt rätt håll med rätt åtgärder.

Sammanfattning av resultaten

Undersökningen delas in i tre övergripande områden/index:

● Hagfors kommun som en plats att leva och bo (Nöjd Region Index, NRI)
● attityder till kommunens verksamhetsdelar (Nöjd Medborgar Index, NMI)
● möjligheter till inflytande (Nöjd Inflytande Index, NII)

När det gäller Nöjd medborgarindex (NMI) och Nöjd inflytande index (NII) ligger våra resultat nu i linje medgenomsnittsvärdet för landets kommuner. För Nöjd region index (NII) ligger resultatetfortfarande en bit under riksgenomsnittet.

I årets resultat kan vi se att samtliga områden ökar . När det gäller Nöjd medborgar index (NMI) och Nöjd inflytande index (NII) ligger våra resultat nu i linje med genomsnittsvärdet för landets kommuner. För Nöjd region index (NRI) ligger resultatet fortfarande en bit under riksgenomsnittet.

- Resultatet är ett kliv framåt och visar att vi är på rätt väg, men än är vi inte nöjda. Vi måste sikta på att ligga över riksgenomsnittet och tillsammans måste vi fortsätta utvecklingen framåt, säger kommunalråd Åsa Johansson.

Hon fortsätter:

- Genom det övergripande arbetet med Hagforsstrategin har kommunen enats om en riktning som gör att alla arbetar åt samma håll och vi har också blivit betydligt bättre på att informera om vårt arbete, exempelvis via Facebook och webbsida. Det här har naturligtvis betydelse för hur kommunen uppfattas och hur tillgängliga vi är för dem som bor här.

Hagfors kommun som en plats att bo och leva på (Nöjd region index, NRI)
Här har vi ställt frågor om bland annat möjligheter till arbete och utbildning, bostäder, trygghet, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritid och natur. Hagfors kommun ligger på en klart högre resultatnivå jämfört med 2016 och gapet till riksgenomsnittet har nu minskat med åtta enheter. Medborgarna har blivit mer positiva inom samtliga områden jämfört med 2016. Tydligast förbättringar har skett för arbetsmöjligheter, trygghet och rekommendation (Fråga: Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Hagfors kommun?). Hagfors kommun ligger fortfarande under riksgenomsnittet för de flesta index. Men när det gäller trygghet och fritidsmöjligheter har dock kommunen nu ett högre värde än riket som helhet.

Attityder till kommunens verksamhetsdelar​ ​(Nöjd Medborgar Index, NMI)
Hagfors kommun ligger på en klart högre resultatnivå jämfört med 2016. Vi kan se en positiv utveckling inom flertalet verksamhetsområden, framförallt när det gäller bemötande, tillgänglighet, räddningstjänst, renhållning och sophämtning, vatten samt idrotts- och motionsanläggningar, där vi nu ligger över riksgenomsnittet. Verksamheter med där medborgarnas attityder blivit något mindre positiva sedan 2016 är barnomsorg och grundskola.

Invånarnas möjligheter till inflytande i Hagfors kommun (Nöjd Inflytande Index, NII)
I denna del bedöms den politiska delen av organisationen samt kommunens information till medborgarna. ​Medborgarna har blivit klart mer positiva till sina påverkansmöjligheter och har större förtroende jämfört med 2016. När det gäller medborgarnas möjligheter att komma i kontakt med kommunens politiker samt kommunens information ligger resultatet något högre jämfört med riksgenomsnittet.

Din medverkan är viktig

Hagfors kommun vill passa på att rikta ett hjärtligt tack till samtliga medborgare som har deltagit i undersökningen och därigenom bidragit till arbetet med att skapa en ännu bättre kommun. Medborgarundersökningen är ett viktigt planeringsunderlag för politiker och tjänstemän och kommunens verksamheter. Svaren ger oss en bild om vad våra medborgare tycker och tror om oss och är ett viktigt verktyg för vår service och det dagliga arbetet mot våra medborgare.

Om enkätundersökningen

Enkäten skickas till slumpvis utvalda medborgare i Hagfors kommun som får tycka till i olika frågor utifrån sina uppfattningar om kommunen, någon egen erfarenhet av de olika områdena som krävs behövs inte. Undersökningen genomfördes under perioden april- juni 2018 och sammanlagt kom det in 314 svar av 850 utskickade enkäter, vilket innebär en svarsfrekvens på 38%.

Här kan du läsa resultatet av medborgarundersökningen i sin helhet.

Publicerad av

Publicerad datum

2018-08-28

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se