Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen i korthet 17 september

Hagfors Stadhus

Idag har kommunstyrelsen haft sitt sammanträde. Här kan du läsa en sammanfattning av de ärenden som togs upp.

Kommunstyrelsen beslutade om följande ärenden på sitt möte:

Verksamhets- och budgetuppföljning jan-jul med 2018 prognos för helåret
En kort sammanfattning:
Nettokostnaden för kommunens drift för januari till juli 2018 uppgår till 399,7 miljoner kronor. Detta 9,1 miljon kronor mer än budget. Kapitalkostnader, interna fördelningar för hyra, kost och städ är nu inkuderade i budget och redovisning. Försäkringar och löneökningspott är delvis utfördelade.

För att göra en ny helårsprognos har årets andra prognos för skatteintäkter och generella bidrag använts. Prognosen innebär lägre intäkter än tidigare budgeterat med -0,3 miljoner kronor. Vi ser däremot att den nya prognosen för helår är 2,6 miljoner kronor bättre än den förra. Orsaken till förbättringen är att avräkningen för 2018 ökar med 2,6 miljoner kronor.

Prognosen för hela 2018 när det gäller verksamheternas kostnader förväntas bli 1,1 miljon högre jämfört med budget. När vi tittar på helårsprognosen så ser vi att de större avvikelserna i budgeten, innan fördelning av verksamhetspott, är dessa:

Barn- och bildningsutskottet -4,3 miljoner
IOU: Sociala avdelningen -1,7 miljoner
Samhällsbyggnadsutskottet -0,5 miljoner
Vård- och omsorgsavdelningen -1,0 miljoner
Kommunstyrelsen 1,4 miljoner
Skatteintäkter och generella bidrag -0,3 miljoner
Extraordinära poster 0,9 miljoner

Totalt bedöms det att vi behöver ta 4,8 miljoner kronor av verksamhetspotten för att täcka volymrelaterade kostnader inom barn- och bildning, sociala avdeliningen, vård- och omsorgsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen.

Budgeterat resultat för hela 2018 enligt beslut i november 2017, var + 2,5 miljoner. Den nya prognosen för helåret skulle alltså innebära + 2,3 miljoner.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna verksamhets- och budgetuppföljningen.

Projekt medborgarbudget
För att ta vara på idéer som finns bland kommunens invånare har ett förslag om medborgarbudget väckts. Syftet med medborgarbudgeten är att öka det lokala engagemanget och möjligheten för medborgarna att påverka sin närmaste miljö och vår bygds utveckling. Totalkostnaden för projektet, som föreslås sträckas över fem år, är 700 000 kronor och första året finansieras med pengar från Hagforsstrategi-projektet. Kostnaden för de följande fyra åren arbetas in i kommunens budget.

Kommunstyrelsen har godkänt förslaget om projekt medborgarbudget med start 2019. Kostnaden för projektet finansieras första året från Hagforsstrategins medel och arbetas sedan in i budgeten från och med 2020.

Konsumtion av energidrycker bland barn och unga
Energidryckskonsumtionen har ökat kraftigt bland barn och ungdomar. Allt fler butiker har infört åldersgränser för att få köpa energidryck. För barn och ungdomar kan de uppiggande ämnena i energidrycker ge många negativa effekter, som exempelvis sömnsvårigheter, hjärtklappning och hyperaktivitet. Livsmedelsverkets råd om energidrycker är att de inte ska användas som vätskeersättning eller törstsläckare och att de inte bör kombineras med alkohol.

I syfte att främja hälsan hos barn och ungdomar vill kommunen rekommendera införande av 18-årsgräns vid inköp av energidrycker. Kommunen har dessutom diskuterat detta med butiksinnehavare i kommunen.

Kommunstyrelsen har beslutat att rekommendera butiksägarna i Hagfors kommun att införa 18-årsgräns vid inköp av energidrycker.

BID-projekt
Hagfors kommun har fått en förfrågan om att delta i projektet Scandinavian BID model. BID är en förkortning för Business Improvement District.

I projektet utses ett geografiskt avgränsat område där kommunen, företagarna, fastighetsägarna, tillsammans arbetar fram en gemensam vision, mål och affärsplan. I projektet kommer en BID-manager att arbeta med att leda arbetet lokalt i Hagfors kommun.

Våra grannar Torsby och Filipstad har tidigare deltagit i ett BID-projekt och har positiva erfarenheter av projektet.

Under våren 2018 har kommunens näringslivsarbete haft extra fokus på handeln. Bland annat har vi prioriterat den branschen när vi gjort företagsbesök och vi har också arrangerat flera träffar/workshops med just handelsföretagare. Utifrån de erfarenheter och den input vi fått i dessa träffar och möten bedömer vi att ett BID-projekt vore ett lämpligt nästa steg att ta. Projektets syfte och mål ligger i linje med Hagforsstrategin och framför allt de prioriterade områdena Livskvalitet för alla samt Stärkt näringsliv.

Kommunstyrelsen har beslutat att Hagfors kommun blir medsökande i projektet Scandinavian BID model med planerad projektstart 1 januari 2019.

Ansökan om bidrag - Höökens bordtennisklubb
Höökens bordtennisklubb har ansökt om bidrag från Hagfors kommun för inköp av ett bordtennisbord. Föreningen vill bredda och utveckla sin verksamhet i kommunen, främst på ungdomssidan, och kommer därför starta träningsgrupp/er i Hagfors. Man behöver köpa in sju stycken bordtennisbord med kringutrustning, den totala summan för investeringen uppgår till 55 000 kronor vilket är den summa man ansöker om.

Kommunstyrelsen har beviljat bidrag på 30 000 kronor till Höökens bordtennisklubb.

Remissyttrande trafikförsörjningsprogram 2017-2021 avseende trafikutveckling 2019-2021
Region Värmland har bett att få in synpunkter från kommunerna i Värmlands län på sitt förslag för trafikutvecklingen inom det regionala trafikförsörjningsprogrammet för 2017-2021.

I korthet är Hagfors kommuns synpunkter gällande trafikförsörjningsprogrammet följande:

Hagfors kommun tycker att kollektivtrafikens utveckling i länet är viktig men den måste ställas mot andra viktiga verksamheter. Vi ser inte att det är möjligt att höja ambitionen enligt någon av de alternativ som finns i Region Värmlands rapport. Vi tycker att trafikförsörjningsprogrammets kostnad ska styras av skatteunderlaget i Värmland, alltså ökning/minskning ska följa skatteunderlaget för varje aktuell period.

Vi ser positivt på införande av närtrafik.

Områden som vi på Hagfors kommun tycker bör studeras i mera noggrant är:

Analysera hur mycket den nuvarande trafiken används och dess grad av självförsörning, det vill säga, ta fram bättre analyser av hur kostnadseffektiv nuvarande trafik är, som exempelvis kostnad per passagerare per sträcka. Orsaken till detta är att man har sett att kostnadseffektiviteten har minskat trots att resandet har ökat.

Hagfors kommun tycker att det är positivt att det i den reviderade planen från Region Värmland kommer fram att det ska utredas möjligheter till samordning mellan olika trafikslag. Som exempelvis skoltrafik, linjetrafik.

Utöver det vill även Hagfors kommun återigen påpeka att det är viktigt att utreda möjligheten till omprioriteringar mellan linjer, eftersom det för Hagfors del har saknats vissa linjer på helger. Kanske kan behovet av helgtrafik lösas genom omprioritering och samordning av andra befintliga linjer.

Redovisning för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn i Kyrkhedens skola F-9 grundsärskola och Älvstrandsgymnasiets komvux särskola i Hagfors kommun
Skolinspektionen har tidigare påtalat en del brister vid sin tillsyn av Kyrkhedens skola F-9 grundsärskola och Älvstrandsgymnasiets komvux särskola. Barn- och bildningsavdelningen har åtgärdat de brister som pekades ut och sammanställt en rapport, som redovisar vad som åtgärdats, till skolinspektionen. Kommunstyrelsen har godkänt den redovisade rapporten.

Kommunstyrelsen tog även beslut om följande ärenden:

  • Information om utredningsuppdrag
  • Förslag till avsteg från Hagfors kommuns skogsbruksplan angående avverkning i Staffaskogen
    Denna punkt skickade kommunstyrelsen tillbaka till samhällsbyggnadsavdelningen som ska komplettera med mer info information i ärendet.
  • Beslut om förändrad organisation inom samhällsbyggnadsavdelningen från 2019-01-01
  • Medarbetarpolicy
  • Regionförbundets avveckling och överföring av verksamhet och ekonomi
  • Beslut om inackorderingsbidrag för elever på NIU-utbildningen på idrottsgymnasiet i Karlskoga, Möckelngymnasiet
  • Besluts- och behörighetsattester inom individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde

Kommunstyrelsen skickar också vidare ett antal medborgarförslag och förslag till beslut, som kommunfullmäktige behandlar den 1 oktober.

Här kan du läsa svaren:

Svar på medborgarförslag om att utse vardagshjältarPDF (pdf, 16.5 kB)

Svar på medborgarförslag med önskemål om 30 km/h mellan Coop och söderut till korsningen med lv 246/ DalavägenPDF (pdf, 23 kB)

Svar på Medborgarförslag om önskemål om återvinningsstation i Lakene/SörbyPDF (pdf, 23.2 kB)

Svar på Medborgarförslag om lekplats i StjärnsnäsPDF (pdf, 23.3 kB)

Svar på Medborgarförslag angående farthinder på Rysktorpsvägen och avfart från lv 246 till HagälvsvägenPDF (pdf, 25.8 kB)

Svar på Medborgarförslag angående lekpark i EkshäradPDF (pdf, 26.6 kB)

Svar på Medborgarförslag om handikappanpassad badplats i kommunenPDF (pdf, 25.6 kB)

Kommunstyrelsen skickade också vidare dessa punkter till kommunfullmäktige 1 oktober:

Beslut att anta förslag till detaljplan för “Cirkusplatsen"
Planen berör fastigheterna Hagfors 2:161 (Hagfors kommun) och Hagfors 2:194 (Lidl KB). Några betydande allmänna intressen bedöms inte bli berörda av nybyggnation förutom att en mindre del av strandskyddet mot Uvåns västra strandområde föreslås upphävas för att kunna möjliggöra parkering. Enligt tidigare beslut har behovsbedömning gjorts och planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt det som beskrivs i plan- och bygglagen, miljöbalken eller förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte upprättas. Detaljplanen har genomgått samråd och granskning.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner granskningsutlåtandet enligt plan- och bygglagen, och att anta “Förslag till detaljplan för Cirkusplatsen” enligt plan- och bygglagen och upphäva dess motsvarande område i gällande detaljplan.

Partistöd för 2018 Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Här kan du läsa det justerade protokollet så fort det finns tillgängligt.

Publicerad av

Publicerad datum

2018-09-17

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se