Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen i korthet 15 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sitt sammanträde:

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Hos individ- och omsorgsutskottet finns sedan 2013 riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Enligt dessa riktlinjerna kan kostnader för tandvård beviljas gruppledaren upp till ett belopp av 6000 kronor. Är kostnaden mer än 6000 kronor ska detta beslutas av utskottet. Kostnaden för tandvård har dock ökat de senaste åren och för att underlätta handläggningen bör en justering av beloppet göras i avvaktan på en mer omfattande revideringen av riktlinjerna. En höjning till 10 000 kronor bedöms som rimlig.

Kommunstyrelsen beslutade att för gruppledaren inom individ- och familjeomsorgen får besluta om bistånd till upp till 10 000 kronor.

Akut substansberoendeplatser, ASP platser

Idag kan kommunen ha kostnader för akuta placeringar av personer som är i behov av tillnyktring. Under 2017 var kommunens kostnad endast det som motsvarade ett dygn. APS platser innebär ett ytterligare steg i vårdkedjan för målgruppen. Det finns idag pengar hos Landstinget i Värmland för cirka 1 års drift. Enligt förslaget från politikerna och den centrala ledningsgruppen för missbruk och beroendevården i Värmland är att Landstinget i Värmland ska stå för 80% av kostnaderna och Värmlands 16 kommuner för 20% när det när det kommer till att driva ASP platserna. Kommunernas andel är beräknat utifrån befolkningsmängd och Hagfors kommuns kostnad är 43 000 kr per år.

Kommunstyrelsen beslutade att ingå i samverkan för gemensamma ASP platser i Värmland i enlighet med förslaget i budgeten för 2019, där kostnader för Hagfors kommun uppstår 2020.

Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun och BK Bågen

BK Bågen är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet på elitnivå. 2018/2019 spelar man i elitserien, samt har stor ungdomsverksamhet. Föreningen har några spelare som går på Älvstrandens Bildningscentrums gymnasieprogram med idrottsinriktning (bowling). Genom denna verksamhet bidrar föreningen till en positiv marknadsföring av kommunen och den gymnasiala idrottsinriktningen stärker kommunens varumärke som en stark idrottskommun.

Kommunstyrelsen godkände utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal mellan Hagfors kommun och BK Bågen för säsongen 2018/2019 och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 30 000 kronor.

Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun och Hagfors Innebandysällskap

Hagfors Innebandysällskap är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet på elitnivå. 2018/2019 spelar man i division 1 västra Svealand, samt har ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för pojkar.

Föreningen har ett nära samarbete med Innebandygymnasiet vid Älvstrandens Bildningscentrum och med den breda verksamhet som bedrivs bidrar föreningen till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet samt stärker kommunens varumärke som en stark idrottskommun.

Kommunstyrelsen godkände utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal mellan Hagfors Innebandysällskap och Hagfors kommun för säsongen 2018/2019 och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 35 000 kronor.

Ansökan om bidrag - Råda IK

Råda IK ansöker om pengar för bygga om elljusbanan vid föreningens anläggning i Råda. Den nuvarande anläggningen på 2,5 kilometer togs i bruk 1971 och har nu gjort sitt. Den består av 55 trästolpar med ljusarmaturer. Stolparna har ruttnat och behöver ersättas samt uppdateras med LED-belysning vilket innebär att man håller nere driftskostnaderna och kan tända upp elljusbanan fler kvällar i veckan än innan. Som det ser ut i dag är den befintliga i för dåligt skick för att kunna användas. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till 250 000 kronor, föreningen ansöker om 10 000 kronor i medfinansiering från Hagfors kommun. Övrig finansiering löses genom bidrag från Länsstyrelsen (Fonderade bygdemedel), Värmlands Idrotten och egna medel.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Råda IK bidrag på 10 000 kronor som medfinansiering. Detta är under förutsättning att övrig finansiering löses och projektet genomförs. Redovisning av genomförande redovisas senast ett år efter beslutsdatum.

Avskrivning av fordran

Det har stått klart att Hagfors Innebandysällskap har blivit utsatt för brott i form av förskingring. Det här har gjort att föreningen nu befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Hagfors kommun har i dagsläget utestående fakturor till föreningen på 36 000 kr för hallhyror. På grund av det som hänt beslutade kommunstyrelsen att avskriva de skulder som finns för hallhyror och även bevilja ett bidrag på 40 000 kr.

Kommunstyrelsen tog också beslut om följande punkter:

 • Uppföljning av beslutad internkontrollplan för 2017/2018
 • Ny internkontrollplan för 2018/2019
 • Riktlinjer för missbruksvården
 • Fyllnadsval av Tomas Petterson som vice ordförande till kommunledningsutskottet
 • Remiss angående Hjälpmedelsnämndens reglemente
 • Redovisning för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn i grundsärskola Älvstranden bildningscentrum 1-3, 4-6 och 7-9, förskoleklass och grundskola i Sunnemo skola, grundskola 7-9 Älvstranden bildningscentrum

Beslut som ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut måndag 23 april:

Delårsbokslut 2018

Rapporten redovisar resultatet för perioden januari – augusti 2018 samt prognos för helåret.

Delårsbokslutet per 31 augusti 2018 visar ett resultat på +19,1 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är +24,4 miljoner vilket innebär en negativ resultatavvikelse med -5,3 miljoner kronor. Prognosen för hela året 2018 antas bli -0,8 miljoner. Detta innebär en negativ avvikelse med -3,3 miljoner mot budgeterat resultat för 2018.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Medborgardialog om Hagforsparken

I juni i år beslutade kommunfullmäktige att genomföra en medborgardialog om Hagforsparken. Fullmäktige utsåg då en grupp av politiker att driva dialogen och bestämde att arbetet skulle återrapporteras till kommunfullmäktige 2018-10-29.

Två dialoger har genomförts. Den första under Hagforsyran den 4 augusti och ett öppet hus hölls i Hagforsparken den 18 september. Under Hagforsyran var det en bra uppslutning av medborgare som ville tycka till, under öppet hus-kvällen var det dock inte lika stort intresse. Utöver detta har gruppen träffats ytterligare två gånger. Synpunkter som kommit in via Facebook har också tagits med i rapporten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att godkänna återrapporteringen av medborgardialogen om Hagforsparken och tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning som fortsätter medborgardialogen. Denna grupp ska utses av kommunfullmäktige 2018-11-26 och bestå av en ledamot från varje parti.

Även dessa punkter skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige:

 • Omstrukturering bolagssfären Hagfors kommun
 • Sammanslagning samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet
 • Ledningsorganisation - sammanslagning vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen
 • Målkortsrapportering 2018
 • Återrapportering av motioner och medborgarförslag som ej besvarats 2018
 • Återrapportering av ej verkställda beslut KS 2018

Kommunstyrelsen skickade även vidare fem medborgarförslag för beslut i kommunfullmäktige. Du kan klicka på varje rubrik för att läsa kommunstyrelsens svar och förslag till beslut:


Samtliga handlingar hittar du under sidan protokolllänk till annan webbplats när det är justerat.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se