Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsens sammanträde 12 november

kommunstyrelsen sammanträder

Idag har kommunstyrelsen haft sitt sammanträde. Här kan du läsa en sammanfattning av de ärenden som togs upp.

Kommunstyrelsen beslutade om följande ärenden på sitt möte:

Beslut om granskning: Förslag till detaljplan Bryggan i Uvån, delar av Hagfors 2:1 och 2:161, Hagfors kommun
Kommunstyrelsen beslutade § 47, 2014-05-26 att godkänna ”Förslag till ny detaljplan för ”Bryggan” i Uvån. Under granskningsperioden 2014 skickade Fortum in en invändning mot detaljplanen. Fortums invändning var att placeringen av Bryggan utgjorde en risk för Fortums dammanläggning på grund av dess placering i Uvån. Uvån är ett vattendrag som är översvämningskänsligt vid exempelvis vårflod, vilket innebär en risk för att byggnaden kan brytas sönder och dras med strömmen. Nu har nya granskningshandlingar upprättats och en ny granskningsomgång ska startas.

För att förslaget till detaljplan ska kunna tas vidare till antagande och vinna laga kraft har nu Fortums synpunkter skrivits in. Enligt det nya förslaget får Bryggan endast placeras på land och inom kvartersmark belägen högre än det översvämningskänsliga område som Fortum pekat ut. Ändringarna berör allmänna intressen i mindre omfattning. För att få plats med Bryggans två flytbryggor placeras de norr respektive söder om befintlig stuga/servicebyggnad till minigolfen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Hagfors kommuns granskningsutlåtande 2018-10-23 med tillhörande bilaga, samt godkänna upprättade granskningshandlingar 2018-10-23 ”FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BRYGGAN i UVÅN”, och att granskning enligt plan- och bygglagen kan ske. Vidare även att planen inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten och inte heller antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ansökan om bidrag - Ekshärads hembygdsförening
Ekshärads hembygdsförening ansöker om medel för om-/nybyggnation av en handikappanpassad brygga vid Hamra Vadmalsstamp. Den gamla bryggan är sliten och måste ersättas. I samband med detta vill föreningen också göra den tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Kostnaden för projektet beräknas uppgå till 82 000 kronor. Föreningen ansöker om bidrag från Länsstyrelsen (Fonderade bygdemedel), samt högsta möjliga bidrag i medfinansiering från Hagfors kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Ekshärads Hembygdsförening bidrag om 20 000 kronor som medfinansiering, under förutsättning att övrig finansiering löses och projektet genomförs.

Ansökan om bidrag - Norra Råda hembygdsförening
Norra Råda hembygdsförening förvaltar, sedan 1957, hembygdsgården Kärnåsen. Klar-Hälja är det arrangemang som till stor del står för föreningens inkomster. De två senaste åren, sommaren 2017 och 2018, har man haft färre besökare vilket att har gjort att den ekonomiska buffert föreningen haft mer eller mindre har ”ätits” upp. Sommaren 2017 regnade stora delar av arrangemanget bort och 2018 var det uppåt 30 grader varmt under sex av sju dagar. Detta sammantaget gör att man är i ett trängt ekonomiskt läge och ansöker om 100 000 kronor för att klara föreningens verksamhet fram till nästa års Klar-Hälja. Föreningen jobbar också aktivt för att öka sina intäkter och att få till nya arrangemang. Man kommer under 2019 bland annat delta i hembygdsrörelsens koncept ”Bo på hembygdsgård” under perioden maj till september. Man har även för avsikt att åter spela Älvdalssagan under Klar-Hälja 2019.

Kommunstyrelsen beviljade ett tillfälligt akutstöd på 100 000 kronor till Norra Råda hembygdsförening. Detta är ett engångsbidrag för att trygga verksamheten fram till Klar-Hälja 2019.

Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening
Hagfors Innebandyförening är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet på hög nivå. Säsongen 2018/2019 spelar man i Damer division 1 region, samt ytterligare ett flertal lag i olika åldersgrupper/serier för flickor. Föreningen har ett nära samarbete med Älvstrandens Innebandygymnasium och med den breda verksamhet som föreningen bedriver bidrar de till en positiv marknadsföring av kommunen och innebandygymnasiet. Det stärker också kommunens varumärke som en stark idrottskommun.

Kommunstyrelsen godkände utvecklingsenhetens förslag till samarbetsavtal mellan Hagfors Innebandyförening och Hagfors kommun för säsongen 2018/2019 och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till 35 000 kronor.

Kommunstyrelsen tog även beslut om följande ärenden:

  • Redovisning av investeringsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti 2018
  • Beslutsattestanter för verksamheterna inom samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområde från och med 2019-01-01
  • Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda
  • Gymnasiesamverkan i Värmland
  • Plan för Hagfors kommuns gymnasieskolas introduktionsprogram 2018/2019
  • Ansökan om att få bli utsedd till vigselförrättare
  • Sammanträdesdagar för 2019
  • Remiss om Regionalt serviceprogram 2014-2020
  • Budgetuppföljning KS 2018

Kommunstyrelsen skickade vidare dessa punkter till kommunfullmäktige 26 november:

Driftbudget 2019 med plan för 2020-2021
Ekonomichef Jonas Nilsson informerade om budget för 2019 vid kommunstyrelsens möte. Jonas berättade om investeringsbudget för år 2019 samt plan för åren 2020 och 2021. Planen innebär investeringar för 2019 med 85 365 000 kr, 2020 med 102 794 000 kr samt 2021 med 30 700 000 kr. I samband med investeringsbudget skall även internräntenivån fastställas. Statens, kommuner och landsting rekommenderar nivån 1,50 % för år 2019.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta investeringsbudgeten för 2019 och planen för 2020-2021, samt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2019 till 1,50 %.

Utdebitering 2019
Hagfors kommun har, 2018, tillsammans med Torsby, Munkfors, Grums och Storfors länets högsta nivå på kommunalskatten, 22,50 kronor per skattekrona.
När landstinget blir huvudman för kollektivtrafiken från 2019-01-01 har ett förslag för skatteväxling mellan Värmlands kommuner och landstinget tagits fram. Skatteväxlingen innebär en ökning av landstingsskatten med 48 öre samt en motsvarande minskning av den kommunala utdebiteringen med 48 öre. Ny kommunal skattesats för Hagfors kommun blir därmed 22 kronor och 2 öre.

Kommunstyrselsens föreslår kommunfullmäktige att besluta utdebitering för 2019 till 22 kronor och 2 öre per skattekrona.

Köp av mark i Råda, del av Råda 1:20
Hagfors Kommun har sedan flera år haft ett avtal med Karlstad Stift om avverkningar inom området Råda 1:20 eftersom markområdet ligger inom inflygningszonen till Hagfors Airport. Träd som överstiger en viss höjd skall avverkas för att uppfylla de krav på säkerhet som finns för flygplatsen.

Avtalet har inneburit att Hagfors kommun betalat en årlig ersättning, bekostat avverkning samt ersatt Karlstad Stift för förtida avverkningar. Nu har en ny EU-certifiering gjorts för flygplatsen och kraven på hindrens höjd har skärps. Hinder inom inflygningsområdet får nu ej överstiga 20 meters höjd. De nya kraven innebär att en väsentligt större andel träd måste tas ned inom området. Hagfors Kommun har därför haft en dialog med Forimp och gjort bedömningen att det är rimligt att genomföra en slutavverkning av området. Frågan har ställts till Karlstad Stift och de erbjuder kommunen att förvärva det aktuella markområdet för en summa av 300 000 kronor.

Då ett köp av markområdet innebär att kommunen får möjlighet att ta tillvara på intäkter för avverkningen och därmed balansera upp kostnaderna för såväl avverkning och delar av köpesumman bedöms ett köp av markområdet vara det mest kostnadseffektiva alternativet på såväl kort som lång sikt. Den erbjudna köpesumman bedöms vara rimlig i förhållande till markens skick och skogens värde.

Kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget om att köpa marken inom fastigheten Råda 1:20 motsvarande ca 9,3 hektar för en köpesumma på 300 000 kronor från Karlstad Stift.

Förslag till avsteg från skogsbruksplanen angående avverkning i Staffaskogen
Den 17 september 2018 fattade kommunstyrelsen beslut, 2018/317 § 111, om att skicka tillbaka ärendet om avsteg från Hagfors kommuns skogsbruksplan när det gäller avverkning i Staffaskogen. Samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag att se över Staffaskogens klassning i skogsbruksplanen och återkomma med ett lämpligt förslag som ska skydda skogen från avverkning och möjliggöra för ett område där skogen kan utvecklas naturligt och på sikt skapa förutsättningar att bilda ett naturreservat.

Efter dialog med olika sakkunniga parter har samhällsbyggnadsavdelningen konstaterat att en klassning som NO område är lämpligt. NO står för naturvård orörd. Med ett NO område kan stigar och stråk hållas rent och skogen kan skötas på ett sånt sätt att den inbjuder till rekreation samtidigt som naturen ges möjlighet att utvecklas och öka eftersom ingen avverkning sker. Död ved ska sparas och stigar ska bevaras.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om avsteg i skogsbruksplanen gällande Staffaskogen, genom att avbryta avverkningen samt ändra skötselinriktning till NO (naturvård orörd) och på sikt verka för att omvandla området till ett naturreservat med huvudsyfte att tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Ledningsorganisation – sammanslagning vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen
I samband med beredningen av Hagfors kommuns drift- och investeringsbudget för 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av förvaltningens ledningsorganisation. En del uppdraget var att göra undersöka förutsättningarna för en sammanslagning av vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen med en gemensam avdelningschef.

Det finns både fördelar och nackdelar med en sammanslagning. En av fördelarna är att vi får en samlad verksamhet för individ- och omsorgsutskottet, vilket underlättar samverkan och ger denna del av förvaltningen ett övergripande ansvar för frågor som idag berör två avdelningar. Ett exempel är sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster idag är anställda på vård- och omsorgsavdelningen, men tjänstgör även inom sociala avdelningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett ansvar inom båda avdelningarna, men är anställd på vård- och omsorgsavdelningen. Flera verksamheter har tydliga beröringspunkter mellan varandra, men är organiserade på två avdelningar, vilket inte alltid är optimalt för kvalitet, likvärdighet och effektivitet.

Efter att översynen har gjorts kan vi konstatera att i princip samtliga chefer och fackliga företrädare som tillfrågats i detta ärende tycker att fördelarna överväger och har en positiv syn på en sammanslagning av vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att genomföra organisationsförändringen.

Kommunstyrelsen skickar också vidare två medborgarförslag som kommunfullmäktige behandlar den 26 november.

Klicka på länken för att läsa svaren på förslagen:

Protokoll
Här kan du läsa det justerade protokolletlänk till annan webbplats så fort det finns tillgängligt.

 

Publicerad av

Publicerad datum

2018-11-15

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se