Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen i korthet 3 december

Igår hade vår nuvarande kommunstyrelse sitt sista sammanträde för året. I januari 2019 kommer en ny kommunstyrelse att påbörja sitt uppdrag.

Här kan du läsa en sammanfattning av de ärenden som togs upp.

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsen beslutade om följande ärenden:

Sunnemo skola, anpassning av befintliga lokaler
Sunnemo skola har just nu inte tillräckligt med undervisningslokaler. För att åtgärda detta har kommunstyrelsen beslutat att, enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, följa alternativ 1 som innebär att vi bygger om slöjdlokalen i Sunnemo skola till undervisningslokal. Idag används slöjdlokalen endast en gång i veckan och eftersom man redan idag kör elever från Sunnemo till Älvstranden Bildningscentrum för bland annat hemkunskap så blir det en bra lösning att anpassa busstransporten så att slöjdundervisningen också sker på ÄBC.

Samhällsbyggnadsavdelningen får därför i uppdrag att genomföra detta skyndsamt.

Bidragsansökan föräldrakooperativet Bushuset
Föräldrakooperativet Bushuset drivs som en ekonomisk förening. Föreningen grundades 1990. Verksamheten är anpassad för 16 barn med 2.5 tjänster.

Inför läsåret 2018-2019 tappade föräldrakooperativet 7 barn eftersom 5 barn gick vidare till förskoleklass och 2 flyttade från orten. I och med detta går just nu verksamheten minus varje månad. Därför söker nu föräldrakooperativet ett extra bidrag motsvarande avgiften för tre barn varje månad under våren 2019.

Utifrån att det endast har fötts 14 barn i upptagningsområdet Ekshärad (där även föräldrakooperativet Bergatrollet finns) är det dock det troligaste att svårigheterna att få in barn kommer att fortsätta. Bushuset kommer i höst även att tappa 5 barn till förskoleklass. Utifrån antalet födda barn ser vi inte att det finns underlag som räcker att driva två förskolor i Ekshärad framåt eftersom det har fötts färre barn de senaste åren.

Kommunstyrelsen avslog därför ansökan. Om extra bidrag beviljas för en ekonomisk förening skulle kommunen tvingas ge bidrag till alla ekonomiska föreningar som har behovet av extra stöd till verksamheten.

Stängning av Grå villan
Vår kommunala förskola Treklövern har en avdelning som heter Grå villan. Grå villans lokaler hyr vi av Elms Byggnadsfirma och vi har ett hyreskontrakt till juli 2019. Efter juli var det planerat att barnen skulle gå på förskolan Asplund. I dagsläget har vi begränsade möjligheter att ta emot småbarn 1-3 år på Grå villan. Utrustningen är bristfällig vad gäller exempelvis skötbord. Behovet av förskoleplatser i centrala Hagfors gäller främst mindre barn men också större barn och vi har krav genom skollagen att erbjuda förskoleplats inom 4 månader. Vi ser därför att vi behöver tidigarelägga stängningen av Grå villan att gälla från och med 31 januari 2019 och istället låta barnen gå på vår nya förskola Asplund, som har utrymme för flera barngrupper i lokalerna. Pedagogerna från Grå villan följer med barnen till den nya förskolan. Flytten av barn och personal innebär att vi har möjlighet att ta in ytterligare 2 småbarn och 5 större barn. Det blir också lättare att anpassa öppettider och personalens schema med fler personal.

Kommunstyrelsen tog beslut om att stänga Grå villans verksamhet från 31 januari 2019.

Ansökan om bidrag för integrationsprojekt, Hagfors innebandyförening
Hagfors innebandyförening har ansökt om bidrag för att kunna fortsätta sitt arbete med integration. Målet med arbetet har två inriktningar, träning & hälsa och samhällskunskap. Det finns en träningsgrupp för vuxna kvinnor. Projektet är öppet för alla och det ska vara en mix av infödda svenskar och nyanlända invånare på träningarna. En del i projektet är rörelse och hälsa där innebandyn ingår men sen lär vi också känna varandra och utvecklar sina språkkunskaper. Kostnad för projektet beräknas uppgå till 25 000 kr.

Nu har Discovery Networks visat intresse för att göra ett inslag om föreningens arbete med integration. Discovery Networks äger rättigheterna att visa Svenska Superligan i innebandy och VM.

Kommunstyrelsen tog beslut om att bevilja Hagfors innebandyförening ett bidrag om 15 000 kr under förutsättningen att övrig finansiering faller på plats och att integrationsprojektet genomförs.

Kommunstyrelsen tog även beslut om följande ärenden:

  • Budgetuppföljning KS 2018
  • Redovisning Skolinspektionen för vidtagna åtgärder efter regelbunden tillsyn i Hagfors kommun
    Barn och bildningschef Jenny Dahlin deltog på kommunstyrelsens möte och informerade om de åtgärder man tagit inom skolan efter skolinspektionens påtalade brister.
  • Gymnasieorganisation läsåret 2019/2020
  • Ansökan om bidrag - Norra Råda hembygdsförening

Kommunstyrelsen skickade också vidare dessa punkter till kommunfullmäktige 17 december

Vård och omsorgstaxa
I samband med antagandet av drift- och investeringsbudget för 2019 beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i juni att justera avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser från 100 kr till 200 kr per besök. Det här innebär att kommunfullmäktige måste besluta om en justering av Vård- och omsorgstaxan för Hagfors kommun. En ytterligare förslag på justering har tagits fram nämligen avgift för nattkamera om 300 kr per månad som införs från och med 2019-01-01. Denna avgift jämställs med trygghetslarm, speciallarm och nödsändare, för vilka också 300 kr per månad debiteras i nu gällande Vård- och omsorgstaxa. Tidigare Vård- och omsorgstaxa har inte innehållit nattkamera och därför har nu detta förslag tagits fram.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera Vård- och omsorgstaxan för år 2019 genom att justera avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser från 100 kr till 200 kr per besök. Vidare även att ta ut en månadsavgift om 300 kr för nattkamera. Övriga justeringar av taxan är indexreglerade och följer sedan tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige.

  • Revidering av reglemente för kommunstyrelse

Kommunstyrelsen skickar också vidare svar på tre medborgarförslag som kommunfullmäktige behandlar den 17 december:

Vill du läsa mer?

Vi lägger alltid upp protokolllänk till annan webbplats så snart de är justerade.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se