Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen 1 februari i korthet

Här kan du läsa ett urval av de ärenden som togs upp på kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutade om följande ärenden:

Ansökan om lån - Mjönäs Bygdegårdförening
Mjönäs bygdegård har beviljats ett bidrag på 250 000 kr av Boverket. Bidraget ska gå till renovering av duschutrymme och att bygga utegym i tre stationer. Bidraget från Boverket betalas dock ut i efterhand och därför ansöker nu Mjönäs Bygdegårdsförening om att låna pengar från kommunen under denna tid.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Mjönäs bygdeförening lånet om 250 00 kronor under tiden. Boverket har meddelat att bygdegårdsföreningens bidrag kan betalas ut direkt till kommunen.

Avvecklande av styrgrupp för Barn- och ungas hälsa
År 2009 startades det ett arbete kring barn- och ungas hälsa. En styrgrupp startades upp och bestod av polikter och tjänstemän från både kommun och landsting. En viktig del i styrgruppens arbete var att starta upp Första Linjen VISIT Hagfors. Det finns även en etablerad ledningsgrupp för Familjecentralen Kärnhuset. Behovet av att ha en styrgrupp har över tid minskat eftersom Första linjens verksamhet har rullat på och nya former av samarbete har uppstått.

Kommunstyrelsen beslutade att styrgruppen för Barn- och ungas hälsa kan avvecklas.

Initiativ av ledamöter - Lunchservering på helgerna på Skogvaktaren
På trygghetsboende Skogvaktaren erbjuds de boende ingen lunchservering i matsalen under helgerna. Ett initiativ från en ledamot har kommit in som vill undersöka möjligheten att lunch ska serveras i matsalen även lördag och alla röda dagar.

Kommunstyrelsen gav tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle innebära att inför lunchservering på helgerna och återkomma inom tre månader med ett förslag.

Initiativ av ledamöter- Skolresultaten i Hagfors kommuns grundskolor
Det har även inkommit ett förslag från en ledamot att se över vilka åtgärder som skulle kunna tas för att påverka skolresultaten i rätt riktning. I en jämförelse med andra kommuner ligger resultaten i Hagfors kommun under eller långt under jämförbara kommuner i länet och riket.

Kommunstyrelsen beslutade dock att flytta detta ärende till nästa sammanträde så att kommunens rektorer samt skolchef får tillfälle att informera om hur skolan arbetar med målarbetet idag.

Ändring av studentdag
Eleverna på Älvstrandsgymnasiet vill flytta fram studentdagen från 1890612 till 190614. På möte med elevkåren 181108 framfördes flera argument till varför ett byte av dag ska ske. Ett argument är att många idrottselever kommer från andra orter och för att deras anhöriga ska kunna komma och fira deras student passar det bättre med en fredag, samt att eleverna ser det som en tradition att studenten ligger på en fredag.

Skolan ser inga bekymmer med att flytta studenten. Eleverna får då gå alla sina skoldagar och sedan ta studenten på fredagen den 14:e juni. Det som inte är bra med byte av studentdag är att eleverna får två lediga dagar innan själva studenten. Helhetsbedömningen är dock att fördelarna överväger nackdelarna.

Kommunstyrelsen beslutade att studentdagen ska flyttas från den 12:e juni till den 14:e juni.

Ansökan om bidrag Skoga bygdegårdsförening
Skoga Bygdegårdsförening har ansökt om kommunalt bidrag eftersom de har tvingats till ett akut byte av jordvärmepanna som gått sönder. Vid tillfället var det kall väderlek och risken för sönderfrysning var stor. Bygdegårdsföreningen har också ansökt om bidrag från Länsstyrelsen och går även in med egna medel.

Kommunstyrelsen beviljade ett bidrag på 20 000 kronor som medfinansiering till investeringen.

Svar på motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
Försök med sex timmars arbetsdagar för vissa yrkesgrupper har gjorts på flera ställen i landet med varierande resultat. I Hagfors kommun har det inkommit en motion som föreslår att yrkesgrupperna socialsekreterare, barnskötare och förskollärare under en projekttid ska testa sex timmars arbetsdag. För yrkesgruppen socialarbetare skulle en eventuell minskad arbetstid behöva följas av minskad arbetsbelastning och skulle i så fall innebära en utökning av antalet socialsekreterartjänster. Även inom yrkesgrupperna barnskötare och förskollärare skulle en arbetstidsförkortning leda till ökat behov av rekrytering för att täcka upp. Kommunen har redan idag svårigheter att rekrytera inom de föreslagna yrkesgrupperna.

Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsen tog även beslut i följande ärenden:

 • Val av ett ombud till Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland
 • Val av en representant och en ersättare (tjänsteman) till Nätverk för folkhälsofrågor i Värmland 2019-2022
 • Val av en representant och en ersättare till Politiska referensgruppen för social hållbarhet 2019-2022
 • Val av ett ombud till VärmlandsMetanol AB - vid bolagsstämmor 2019-2022
 • Val av representant, ersättare och kontaktperson i Klarälvens vattenvårdsförbund för perioden 2019-2022
 • Fullmakt för uttag från bankkonton m.m.
 • Upplägg av vårdbiträdesutbildning
 • Slutredovisningar investeringsprojekt, samhällsbyggnadsavdelningen 2019

Följande ärenden skickar kommunstyrelsen vidare till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari:

Policy för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering
Hagfors kommuns personalenhet har arbetat fram ett förslag till en policy vad gäller kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Kommunen arbetar ständigt med att arbetsmiljön ska vila på en gemensam värdegrund och för att detta arbete ska bli så bra som möjligt krävs det att vi som arbetsgivare tydligt tar avstånd från alla typer av kränkningar, diskriminering osv.

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige ska anta den nya policyn och att den ska gälla från och med 2019-03-01.

Serviceplan för Hagfors kommun
Serviceplanen för Hagfors kommun beskriver vilken service som finns tillgänglig i vår kommun. Det kan vara service som butiker, ombudstjänster, tankstationer, bibliotek osv. En fördel med att ha en serviceplan framtagen är bland annat att Länsstyrelsen kan besluta om ekonomiskt stöd till aktörer som bidrar till serviceutbudet i kommunen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige det förslag till serviceplan som presenterats.

Antagande av detaljplan för kvarteret Cykeln
Hagfors har ett behov av nya bostäder med en bra tillgänglighet, speciellt för våra seniorer. Bostäder som ligger nära till handel och lokaltrafik och friluftsområden är attraktivt. Redan 2016 startade arbetet med förslaget för kvarteret Cykel i centrala Hagfors. Nu ligger dess detaljplan för godkännande. En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för att exempelvis bygga nya bostäder. En detaljplan ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. Detaljplanen för kvarteret Cykeln har nu genomgått samråd, underrättelse och granskning. Under granskningen kom sju olika yttranden in och alla dessa har tagit hänsyn till och justerats i planförslaget och sen också i detaljplanen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner granskningsutlåtandet och att anta förslaget till detaljplan för kvarteret Cykeln. Beslutet vinner laga kraft inom tre veckor om inte länsstyrelsen beslutar att överpröva kommunens beslut eller om kommunens beslut överklagas.

Taxa för Hagfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2019-07-01 – 2020-12-31
Samhällsbyggnadsavdelningen har sett över de taxor/avgifter som gäller idag och ett nytt förslag har tagit fram. Då har samhällsbyggnadsavdelningen jämfört med andra taxor i Värmland och även Svenskt Vattens rekommendation. Både anläggningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift (periodisk avgift) ska ändras. Anläggningsavgift tas ut i samband med att en fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet. Kostnaderna är skiljer sig beroende på vilken typ av fastighet som vattnet skall dras till, bostadsfastighet, kontorsfastighet obebyggd fastighet är några exempel. Kostnaden beror även på andra saker, exempelvis hur många förbindelsepunkter behövs, tomtyta osv. Brukningsavgifterna är de löpande avgifterna som betalas för den förbrukning som kunden har. För mer information se det justerade protokollet från sammanträdet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner den reviderade VA-taxan för perioden 2019-07-01 till 2020-12-31.

Även följande ärenden tas till kommunfullmäktige:

 • Beslut om Antagande av verksamhetsområden för kommunalt huvudmannaskap för vatten och avlopp
 • VA-Policy för Hagfors kommun att gälla från och med 2019-07-01
 • Beslut om revidering av Hagfors kommuns Skogsbruksplan 2019-2028 samt uppdrag att besluta om områdesklassning
 • Kommunkoncernens låneram 2019

Kommunstyrelsen skickar även vidare följande svar på medborgarförslag till nästa kommunfullmäktige:

Svar på medborgarförslag om röjning av rötter mm i Vågbackens motionsspårPDF (pdf, 24.8 kB)

Svar på medborgarförslag angående namngivning av torg, vägar och gatorPDF (pdf, 24.4 kB)

Läs gärna det justerade protokollet här


 

 

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se