Hjälptjänster

logo

Nya satsningar för kollektivtrafiken

Trafikverket och Värmlandstrafik gör satsningar för att förbättra kollektivtrafiken i Hagfors kommun med en ny bytespunkt i Ekshärad och en ny bussomstigningsplats med pendelparkering i Sunnemo.

varmlandsstrafik

Bild från Värmlandstrafik

Bytespunkt, Ekshärad
Under 2019 kommer Värmlandstrafik starta en stomlinjetrafik från Ekshärad till Karlstad. Den nya stomlinjen kommer att börja/sluta i Ekshärad och byte för resande norrut/söderut kommer ske här.

I och med detta samt de problem som idag finns där kollektivtrafiken tvingas in i bostadsområdet för att vända kommer Trafikverket bygga ett nytt hållplatsläge på västra sidan om väg 62, norr om Backvägen.

Bussbytespunkten ska ge utrymme för två bussar i vardera riktning samt två väderskydd. Möjligheter för cykelparkering under tak kommer också finnas. Hela bytespunkten kommer belysas och tillgänglighetsanpassas. Trafikverket kommer även göra en säker passage för oskyddade trafikanter att ta sig över väg 62.

Förutom att det skapar en effektiv och säker bussbytesmöjlighet innebär det även att inga bussar behöver trafikera villagatorna i området.

Bussomstigningsplats, Sunnemo
Med anledning av bland annat att flera hållplatser längs väg 240 saknar väderskydd, trafiksäker möjlighet för bussomstigning och möjlighet för pendlarparkering har Trafikverket beslutat att anlägga en ny bussomstigningsplats i anslutning till Sunnemo.

Syftet med den nya bussomstigningsplatsen är att minska risken för olyckor, att skapa bättre förutsättningar för arbetspendling med buss och att öka andelen resande med kollektivtrafik. Bussomstigningsplatsen kommer även öka tillgängligheten till kollektivtrafik för rörelsehindrade.

Hastighetsbegränsning väg 240
I samband med den nya bussomstigningsplatsen längs väg 240 har Länsstyrelsen i Värmlands län beslutat att införa hastighetsbegränsning 70 km/h på väg 240 vid Sunnemo, mellan 200 meter söder och 200 meter norr om korsningen med väg 829. Den nya hastighetsbegränsningen gäller från och med den 15 mars 2019.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se