logo

Kommunstyrelsen i korthet 11 mars

Här kan du läsa ett urval av de ärenden som togs upp på kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutade om följande ärenden:

Samarbetsavtal projektering för trygghetsbostäder
Kommunen och Riksbyggen har utarbetat ett samarbetsavtal utifrån Riksbyggens boende för äldre-koncept. Projektet syftar till att skapa moderna och funktionella trygghetsbostäder för äldre med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Projektet inleds med att utreda förutsättningarna och sammanställa ett beslutsunderlag för uppstart av en kooperativ hyresrättsförening.

Kommunstyrelsen godkände samarbetsavtalet mellan Hagfors kommun och Riksbyggen ekonomisk förening avseende projektering för trygghetsbostäder.

Förändring av organisationen grundsärskola ÄBC
Grundsärskolan på Älvstranden Bildningscentrum har idag tre olika rektorer kopplade till åk 1-3, 4-6 och 7-9. För personalen som jobbar inom olika stadier i grundsärskolan innebär det att de har tre olika rektorer som leder verksamheten, vilket försvårar arbetet. Skolinspektionen rekommenderade vid sin regelbundna tillsyn under våren 2018 att man borde skapa en enhet av de tre som finns i nuläget.

Grundsärskolans personal på Älvstranden Bildningscentrum får nu istället en rektor som ansvarar för enhetens arbete. Eleverna som tillhör grundsärskolan kommer fortsatt att ha den rektor som ansvarar för motsvarande årskurs på grundskolan.

Kommunstyrelsen beslutade att de tre grundsärskoleenheterna på Älvstranden bildningscentrum ska slås samman till en enhet åk 1-9 från och med 2019-07-01.

Kommunstyrelsen tog också beslut i följande ärenden:

 • Förslag till ekonomiska ramar 2020
 • Reviderat förslag på läsårstider 2019/2020
 • Svar till kommunrevisorerna efter uppföljning av tidigare genomförd granskning samt offentlig statistik avseende hemtjänst

Utöver detta har sex stycken motioner från olika partier inkommit. Dessa kommer alla att skickas vidare till relevant utskott för beredning.

 • Motion angående delade turer i Hagfors kommun
 • Motion angående pensionärer i offentliga matsalar
 • Motion om varm mat till våra hemtjänsttagare
 • Motion om utökat entreprenörskap i skolan
 • Motion om varm mat på Hagfors äldreboenden
 • Motion om fler parkeringsplatser på Skolgatan

Kommunstyrelsen skickade vidare följande ärenden till kommunfullmäktige den 25 mars:

Bokslut 2018
Bokslut för 2018 har sammanställts av ekonomienheten och visar ett positivt resultat på +16, 0 miljoner kronor. Budgeterat resultat för kommunen var +2,5 miljoner kronor. Det här betyder att vi har gjort ett resultat på +13,5 miljoner mer än vad vi hade räknat med. En förklaring till detta är dock att vi har sålt bolagen Hagforshem AB och Hagfors Energi AB till ett nytt bolag Hagfors Stadshus AB och därav kunnat räkna in denna vinst i vårt resultat för 2018.

 • Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse mot budget med 13,3 miljoner kronor.
 • Barn- och bildningsutskottet visar en positiv avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor.
 • Samhällsbyggnadsutskottet visar en negativ avvikelse med 0,1 miljoner kronor mot budget.
 • Individ- och omsorgsutskottet visar en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor.
 • Miljö- och byggnämnden visar en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor.
 • Valnämnden, överförmyndaren och gemensam hjälpmedelsnämnd redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget.

Hela den kommunala verksamhetens nettokostnad uppgår till 690,5 miljoner kronor vilket är 12,8 miljoner lägre än budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag visar en negativ avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor. Finansiella kostnader/intäkter redovisar tillsammans en positiv avvikelse mot budget med 2,5 miljoner kronor.

Nettoinvesteringarna uppgår till 43,4 miljoner kronor.

Kommunkoncernen Hagfors (med bolag inräknade) redovisar år 2018 ett positivt resultat om 11,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna bokslutet för 2019.

Om du vill läsa bokslutet i mera detalj så kommer att läggas ut på hagfors.se så snart det är godkänt.

Partistöd 2019
I Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i kommunfullmäktige partistöd. För att vara berättigade till partistöd i ska partierna lämna en redovisning av vad partistödet använts till samt en granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare.

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6 enligt följande princip:
20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i kommunfullmäktige.
80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för varje mandat.
Anslaget för 2019 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10 600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat).

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande:
Oberoende Realister erhåller 120 840 kronor i partistöd för 2019
Socialdemokraterna erhåller 112 360 kronor i partistöd för 2019
Centerpartiet erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2019
Moderaterna erhåller 19 080 kronor i partistöd för 2018

Övriga partier med mandat i kommunfullmäktige har inte ännu lämnat in någon ansökan om partistöd.

Beslut att anta förslag till DETALJPLAN FÖR BRYGGAN (delar av Hagfors 2: 161 och 2:1) Hagfors kommun, Värmlands län
Hagfors kommun har, på uppdrag av beställaren Nadia Halloui sammanställt antagandehandlingar för en ny detaljplan för “Bryggan” i centrala Hagfors.

Meningen med en detaljplan är att beskriva verksamhet inom ett visst område. I detta fall har kommunen undersökt möjligheten att verksamheten som idag är förlagd på flytbryggor i Uvån, kan flyttas upp på land. På grund av att Fortum inkom med ett skriftligt yttrande under detaljplanens granskningsomgång, måste nu bryggorna avlägsnas från Uvån. Huvudanledningen är att man vill minimera risker som skulle kunna orsaka störningar i elkraftsproduktionen, exempelvis att främmande objekt riskerar att brytas loss, hamna i Uvån och flyta nedströms mot dammanläggningen.

Den nya detaljplanen innebär att en del av den mark som idag utgör allmän plats; parkmark (bl.a. med minigolfanläggningens kiosk) istället blir kvartersmark med användning för strandservering samt att en fri passage för allmänheten säkerställs mot Uvåns strand.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna granskningsutlåtande II, 2019-02-18, i enlighet med 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt anta Förslag till DETALJPLAN FÖR BRYGGAN (delar av Hagfors 2:161 och 2:1) Hagfors kommun daterad 2019-02-18 enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen och upphäva dess motsvarande område i gällande detaljplan.

Följande ärenden förs också över till kommunfullmäktige:

 • Ombudgeteringar till år 2019
 • Fondering avfall
 • Avstämning mot balanskravet
 • Målkortsrapportering 2018

Kommunstyrelsen skickar också följande medborgarförslag vidare till kommunfullmäktige:

Svar på Medborgarförslag - fråga om varför det är fönster mellan cafeterian och simhallen på ÄBC Pdf, 25.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 25.9 kB)

Svar på Medborgarförslag önskemål om upprustning av hängbron i Magerås, Gustavsfors Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 23 kB)

Här kan du läsa protokollet så snart det är justerat.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se