Hjälptjänster

logo

Utredning visar på positiva möjligheter för framtidens skolor i kommunen

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har barn- och bildningschef Jenny Dahlin genomfört en utredning av elevupptagningsområden för grundskolorna i Hagfors kommun. Utredningen visar att det finns fördelar på flera plan med att göra en förändring av dagens upptagningsområden. Utredningen är också grund för hur Råda skola planeras gällande storlek och utformning.

Alla barn och unga i vår kommun ska erbjudas kvalitativ undervisning genom hela sin utbildning. Våra anställda inom barn- och bildning ska ha en bra, trygg och utvecklande arbetsplats. Vi ska arbeta för att ligga över länsgenomsnittet avseende behörighet för grundskole- och gymnasieelever och sträva mot att bli en av landets bästa skolkommuner. Vi ska också ta ansvar för att bedriva rätt undervisning med de resurser vi har. Dessa är alla viktiga prioriteringar som ingår Hagforsstrategins mål. Här har Hagfors kommun ett uppdrag att ta ansvarsfulla beslut kring kommunens stora och små skolor samt att möjliggöra bra utbud, goda lärmiljöer och en god utbildningskvalitet.

Den utredning som nu tagits fram visar på stora fördelar med att göra en förändring av dagens elevupptagningsområden. Förändringen som föreslås är att Råda skolas och Kyrkedens skolas upptagningsområden utökas med barn och elever bosatta i Uddeholm. Råda skola kommer bli en modern skola med den senaste tekniken och lokaler anpassade för nutidens utbildningskrav. Genom omfördelningen blir det lättare att säkerställa en likvärdig skola för alla våra barn och elever.

Nuläget i skolorna
Idag finns fyra grundskolor inom Hagfors kommun. Barn- och bildningsavdelningen har en utmaning i att bedriva en fullgod verksamhet på Älvstrandens bildningscentrum. Detta på grund av att lokalerna inte räcker till utifrån elevantal.

I Sunnemo förskola/skola har antalet barn och elever ökat de sista fem åren vilket gör att lokalerna inte räcker till. Just nu kan vi inte erbjuda förskoleplats i Sunnemo utan vårdnadshavare erbjuds plats på någon av kommunens andra förskolor. Utifrån detta byggs under sommaren 2019 träslöjdsalen på Sunnemo skola om till ordinarie undervisningssal. Beslut ska även tas under våren 2019 vilken annan åtgärd som behövs för att tillgodose förskolans behov av lokaler.

Kyrkhedens skola minskar enligt prognosen i elevantal och med det politiska beslutet att Råda skola ska vara en F-6 skola kommer elevantalet att minska med ytterligare ca 20 - 25 barn.

I våra två mindre skolor Sunnemo skola och Råda skola har vi idag ett elevantal som barn och bildningschef bedömer ligger på gränsen för att kommunen ska kunna bedriva en skolverksamhet med kvalitet.

Utifrån ett politiskt beslut under 2018 ska en utbyggnad ske av Råda skola till att bli en F-6 skola. Denna utbyggnad är budgeterad under 2020-2021.

Förändrade elevupptagningsområden ger vinster på flera plan
I utredningen ser vi flera positiva effekter av att upptagningsområdet Uddeholm hör till Råda/Kyrkhedens skola. Det skulle innebära att Kyrkhedens skola säkerställer ett elevantal på ca 280 - 300 elever där åk F-3 och 4-6 kommer att vara en klass per årskurs i snitt och där 7-9 kan vara två klasser per årskurs. För Råda skola innebär en förändring av skolornas upptagningsområden att skolan byggs för förslagsvis totalt ca 120 elever och att utbyggnaden då görs för att rymma ytterligare 70- 80 barn i åk F-6. Detta blir då ett hållbart elevunderlag där man inte behöver ha flera årskurser i samma klass utan kan ha klasser årskursvis på 15-25 barn.

För Sunnemo skola innebär förslaget ingen förändring av upptagningsområden. Skolan har så långt vi kan se ett stabilt elevunderlag på ca 60 elever i årskurserna F-6. Skolan kommer dock fortsatt att behöva ha klasser med flera årskurser ex. F, 1-2, 3-4, 5-6.

För Älvstranden bildningscentrum innebär förslaget att skolan minskas med totalt ca 70 elever om eleverna från Uddeholm styrs mot Råda/Kyrkhedens skola. Detta gör att elevernas arbetsmiljö förbättras då skolan idag är mycket trång. För elevantalet skulle detta innebära att elevantalet i åk 7-9 skulle bli ca 20 elever per klass, vilket är mera anpassat till de lokaler vi har. För årskurserna F-3 och 4-6 skulle elevantalet minska med i snitt 7-8 elever per årskurs.

Förslaget innebär också att vi får möjlighet att avveckla de två moduler som finns i anslutning till ÄBC och Kyrkhedens skola och som kostar ca 750 000 kr/år i hyra.

Vad händer om vi inte ändrar elevupptagningsområden?
Om vi behåller upptagningsområden som de ser ut idag kan kommunen enligt barn- och bildningschefens professionella bedömning inte bygga ut Råda skola till att inkludera 4-6. Detta framför allt ur kvalitetsaspekten då ett alltför litet elevunderlag finns, men även ur en ekonomisk och social aspekt.

För Kyrkhedens skola blir konsekvensen att man på sikt inte kommer att kunna behålla ett högstadium då elevantalet ej möjliggör två klasser per årskurs.

Om inga förändringar görs gällande upptagningsområden måste Älvstranden Bildningscentrum byggas ut för att kunna ha en bra arbetsmiljö för våra elever och personal. Att bygga ut ÄBC innebär en stor investering.

Vi strävar mot att bli en av landets bästa skolkommuner
När vi ser över tid så har elevantalet totalt stadigt minskat i kommunen och enligt prognoser ser det ut att fortsätta minska. En trend vi hoppas vända på lång sikt och det tror vi att vi kan göra genom att erbjuda bra utbildningsmöjligheter. Våra målsättningar är:

  • att ha en skolorganisation med likvärdiga skolor med hög kvalitet och god
    måluppfyllelse.
  • att ha en hållbar skolorganisation som anpassas till såväl nuvarande som
    förväntat antal elever.
  • att ha goda lärmiljöer ur såväl pedagogiska, sociala och fysiska perspektiv som är attraktiva för såväl elever som anställda.

Vad händer härnäst?
Utredningen om förändrade upptagningsområden har presenterats för barn- och bildningsutskottet. Beslut i frågan kommer att tas under våren.

Elevens perspektiv kommer att sättas främst. Skulle en förändring av upptagningsområden bli beslutad och genomföras så kommer barn och elever som redan påbörjat sin skolgång på ÄBC ha möjlighet att också slutföra sin grundskoleutbildning på ÄBC. Tanken är att elever från upptagningsområde Uddeholm som börjar förskoleklass från i höst gör det på nya Råda skola. Under kommande år fylls så Råda skola på med elever från Uddeholm.

Om beslut tas kommer vi att tillhandahålla information för vårdnadshavare, svara på frågor och hålla informationsmöte. Om man har frågor är man hjärtligt välkommen att höra av sig.

Här kan du läsa utredningen i sin helhet.PDF (pdf, 578.4 kB)

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se