logo

Kommunstyrelsen i korthet 15 april

Måndag 15 april sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa en kort sammanfattning av en del av de ärenden som togs upp. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på vår webb så snart de är justerade.

Kommunstyrelsen tog beslut i följande ärenden

Granskning av Förslag till DETALJPLAN FÖR GAMLA BADHUSTOMTEN i Ekshärad, Grinnemo 1:323, Hagfors kommun
Samråd har pågått från 2018-11-28 till och med 2018-12-19. Under samrådet inkom 8 skriftliga yttranden till Hagfors kommun. Dessa har sammanställts och besvarats av Hagfors kommun. De huvudsakliga synpunkterna kommer från boende i Ekshärad och berör trafiksituationen runt planområdet där tung trafik förekommer på Torsbyvägen och Skolvägen vid skolan som är belägen intill planområdet. Dessa förslag till åtgärder har tagits fram och ingår i samrådsredogörelsen och detaljplan:

 • Hagfors kommun har sett över trafikmiljön i stadsdelen och i planområdet mer i detalj. De viktiga trafiksäkerhetshöjande åtgärderna måste däremot göras utanför planområdet på kommunägd allmän platsmark mellan Torsbyvägen och Skolvägens västra sträcka. Planområdet har utökats så det omfattar de två korsningarna där gamla badhustomtens in- och utfarter korsar gång- och cykelbanan. I och med detta kan trafiksäkerheten höjas i korsningarna. Gång- och cykelbanan höjs upp i respektive korsning och därutöver införs stopplikt för tung trafik som ska passera gång- och cykelbanan.
 • En platsbildning med olika zoner för olika fordonsslag och fotgängare ska göras iordning. Platsbildningen ska separeras från motorfordonstrafik och utgöra en säker zon för oskyddade trafikanter som vistas mellan skolgården och gatumarken där motorfordonen kör, t ex på Skolvägen och Torsbyvägen.
 • Skolbussens avfart leds till en hållplats för av- och påstigning som är separat från körbanan.
 • Personbilar leds till en plats för hämtning och lämning som hålls separerat från körbanorna.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samrådsredogörelsen (från 2019-03-22) samt det uppdaterade förslaget till detaljplan för gamla badhustomten i Ekshärad för ( 2019-03-22) för granskning.

Utredning upptagningsområden grundskolor Hagfors kommun
En utredning har gjorts gällande hur elevupptagningsområdena för Hagfors kommuns grundskolor kan förändras för att nå de målsättningar som finns vad gäller skolans verksamhet. En av målsättningarna är goda lärmiljöer ur såväl pedagogiska, sociala och fysiska perspektiv som är attraktiva för såväl elever som anställda.

Utredningen föreslår att elever från upptagningsområdet Uddeholm styrs mot Råda (förskolan och lågstadie) och Kyrkhedens skolor (högstadie).

Denna förändring skulle innebära att Kyrkheden säkerställer ett elevantal på ca 280 - 300 elever och att åk 7-9 kan vara två klasser per årskurs. För Råda skola innebär detta förändringen att skolan byggs för förslagsvis totalt ca 120 elever.

För Älvstranden bildningscentrum innebär förslaget att skolan på sikt minskas med totalt ca 70 elever då eleverna från Uddeholm styrs mot Råda skola/Kyrkhedens skola. Detta gör att elevernas arbetsmiljö förbättras då skolan idag är mycket trång. Förslaget innebär också att man då har möjlighet att avveckla de båda moduler som finns i anslutning till Kyrkhedens skola och ÄBC och som kostar ca 750 000 kr/år i hyra.

Kommunstyrelsen beslutade att förändra upptagningsområden för kommunens grundskolor så att Uddeholms upptagningsområde hör till Råda/Kyrkhedens skolor. Detta gäller från höstterminen 2019 då elever från Uddeholm börjar förskoleklass på Råda skola. De elever som går på ÄBC idag kommer att ha möjlighet att slutföra sin grundskoletid på ÄBC. Vårdnadshavare som får Råda skola som anvisad skola inför höstterminen 2019 får möjlighet att välja Råda skola eller ÄBC.

Godkännande av lekplatsplan 2020 samt beslut om utredningsuppdrag för lekplatssammanslagning
Samhällsbyggnadsavdelningen sköter idag 22 lekplatser. Två större lekparker avsedda att fungera som utflyktsmål, sex stycken placerade inom skola och förskola och övriga är mindre lekplatser utplacerade inom olika bostadsområden. Avdelningen har också sedan tidigare fått uppdraget att skapa en ny lekplats i Hagälven under 2019.

Sedan tidigare finns ett beslut om att de små lekplatserna ska bestå av gungställning och sandlåda. För de allra minsta barnen kan detta vara fullt tillräckligt men när barn utvecklas behövs en större variation. Men mer lekutrustning innebär också fler punkter som ska kontrolleras och skötas, och med ett stort antal lekplatser är det inte möjligt att arbeta för att utveckla lekmiljöerna i samtliga. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att antalet lekplatser ska minskas så att det finns större möjligheter att arbeta med de lekplatser som bedöms som mer prioriterade i de områden där det finns många barn, och där barnantalet bedöms vara stabilt över tid.

Stjärnsnäs/Sund: Inom området Sund/Stjärnsnäs finns idag två små lekparker. En av dem ligger också nära Sättra och används även av boende i Sättraområdet. Antalet barn inom de områden som berörs bedöms vara stabilt och i varierande ålder. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att antalet lekplatser minskas ner med en inom området och att den lekplats som ska vara kvar utreds för att möjliggöra ett bredare utbud.

Bergsäng: I Bergsäng finns en liten allmän lekplats sida vid sida med en kooperativ förskola som har en lekplats. Antalet barn har minskat något och det finns idag 16 barn i blandad ålder. Lekplatsens läge är centralt inom området men består idag enbart av en gungställning. Då antalet barn bedöms minska och redan idag är lågt så är inte lekplatsen prioriterad. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att lekplatsen istället tas bort och att en diskussion tas med kooperativet om att kunna hänvisa till kooperativets lekmiljö kvällar och helger.

Geijersholm: Lekplatsen i Geijersholm monterades ned under 2018 på grund av stora säkerhetsbrister. Inom området finns totalt 21 barn i varierande ålder, vilket bedöms vara lågt. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att lekplatsen inte ersätts.

Mjönäs: I Mjönäs finns en lekplats med något mer utrustning än på de allra minsta. Antalet barn har dock minskat och uppgår till 11 barn i varierande ålder vilket bedöms vara stabilt. Kommunstyrelsen bestämde att Mjönäs lekplats ska vara kvar.

Gustavsfors: Inom området finns endast fem barn. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att lekplatsen tas bort.

Uddeholm: I Uddeholm finns idag två små lekplatser, antalet barn inom Uddeholm uppgår till 55 och bedöms vara stabilt. Båda lekplatserna är av mindre karaktär och riktar sig främst mot de mindre barnen. Inom området har avdelningen också fått in många synpunkter på att lekmiljön inte är tilltalande. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer Uddeholm som ett prioriterat område för en lekplats och föreslår att antalet lekplatser minskas ner med en inom området och att den lekplats som ska vara kvar utreds för att möjliggöra ett bredare utbud.

Råda: I Råda finns det 33 barn i varierande ålder, vilket är en minskning jämfört mot föregående uppföljningen. Inom Råda finns både en centralt belägen allmän lekplats och en central lekmiljö i anslutning till skola och förskola. I samband med att det anläggs nya lekmiljöer inom förskolan och skolan när skolan står färdig vill samhällsbyggnadsavdelningen ta bort den allmänna lekplatsen vid Prästgården och hänvisa till att de nya lekplatserna inom skolområdet kan användas för allmänt bruk efter skoltid.

Sunnemo: I Sunnemo finns det 31 barn i varierande ålder, vilket är en kraftig ökning jämfört mot föregående uppföljningen. Dock förväntas barnantalet sjunka på sikt. Precis som i Råda finns både en centralt belägen allmän lekplats och en central lekmiljö i anslutning till skola och förskola. För tillfället är det trångt inom skolan och det är oklart hur framtiden ska formas. I det fall skolgårdsyta inte behöver tas i anspråk för mer lokaler föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att den allmänna lekplatsen avvecklas och att den utrustning som kan återanvändas monteras inom skolmiljön för ett bredare utbud där och att allmänheten hänvisas till att lekplatsen inom skolområdet kan användas för allmänt bruk efter skoltid.

Kommunstyrelsen godkände förslaget om Lekplatsplan 2020 med tillägg från kommunledningsutskottet om att Mjönäs skall vara kvar. Samhällsbyggnadsavdelningen fick också i uppdrag att minska antalet lekplatser med sammanlagt sex genom att avveckla lekplatserna Bergsäng, Geijersholm, Gustavsfors, Råda samt genom sammanslagning av lekplatserna i Uddeholm samt Stjärnsnäs/Sund. Innan lekplatsen i Bergsäng tas bort ska en överenskommelse göras med den kooperativa förskolan Bergatrollet så att lekmiljön inom före detta skolområdet kan användas av allmänheten kvällar och helger.

Beslut om upphörande av Projekt medborgarbudget
I september 2018 antog kommunstyrelsen ett 5-årigt projekt om Medborgarbudget. Projektet skulle finansieras 2019 med 150 000 kr från Hagforsstrategins medel. Efter 2019 skulle kostnaden arbetas in i budgeten från och med 2020.

Administrationskostnaderna för projektet är dyra, de beräknas till 150 000 kr per år. Eftersom vi inte har ekonomi för detta framöver så föreslogs att projektet ska avslutas redan 2019.

Kommunstyrelsen tog beslutet att Projekt medborgarbudget ska avslutas från och med 2019.

Kommunstyrelsen tog också beslut i följande ärenden:

 • Verksamhets- och budgetuppföljning kommunstyrelsen 2019
 • Omorganisation kommunens avfallsenhet från och med 2019-07-01
 • Slutredovisning investeringsprojekt Belysning
 • Patientsäkerhetsberättelse 2018
 • Kvalitétsberättelse vård- och omsorg
 • Riktlinjer för gatubelysningen i Hagfors kommun
 • Riktlinjer för Flaggning i Hagfors kommun att gälla från och med 2019-06-01
 • Riktlinjer för kommunala lekplatser att gälla från och med 2019-06-01
 • Stängningsdagar för förskolan läsåret 2019/2020
 • Gymnasieorganisation läsåret 2019/2020
 • Avsägelse av uppdrag
 • Fyllnadsval av ersättare till individ- och omsorgsutskottet
 • Välkomstskyltar vid infarterna till Hagfors kommun

Ärenden som skickas vidare till KF den 29 april

Renhållningstaxa att gälla från och med 2019-07-01
Samhällsbyggnadsavdelningen har genomfört en översyn av gällande renhållningstaxa. Förslag till ny taxa har tagits fram för att finansiera de projekt som verksamheten har på gång med bland annat införandet av källsortering av matavfall. Utöver det också för att skapa förutsättningar att kunna öka sin bemanning och för att klara av sitt uppdrag inom ramen för de ekonomiska resurser som finns.

Verksamheten har de senaste åren inte klarat av att hantera sitt uppdrag inom ramen för de resurser som avgifterna genererat. Kommande år förväntas kostnaden för verksamheten dessutom öka då Hagfors kommun ska kunna erbjuda sina invånare källsortering av matavfall. Även kostnaden för insamling och behandling av avfall förutses öka. För att kunna hålla den servicenivå vi vill erbjuda och uppfylla de krav som ställs på kommunal avfallshantering behöver verksamheten även utökas med en heltidstjänst som administratör. Höjningen av renhållningstaxan täcker inte hela kostnaden för de behov som verksamheten ser i framtiden. Genom att förstärka med personal skapas förutsättningar för bättre kontroll på att de fastigheter som är skyldiga att erlägga avgift också erlägger avgift, och även ökad och förbättrad fakturering av det avfall som lämnas av företag vid återvinningscentralerna.

Hagfors Kommun ligger idag mycket lågt jämfört med övriga kommuner i Värmland. Föreslagen ändring av renhållningstaxan innebär en ökning med 200 kronor per år för det mest förekommande abonnemanget för privatpersoner. Med föreslagen taxa har Hagfors kommun fortfarande lägre avgift för det mest förekommande abonnemanget:

Normalabonnemang
Föreslagen taxa, Hagfors kommun, 2000 kr/år
Medel, Värmländska kommuner, 2130 kr/år

Kommunfullmäktige beslutade att Renhållningstaxan för Hagfors kommun antas och skall gälla från och med 2019-07-01

Partistöd 2019
Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i kommunfullmäktige partistöd. För att vara berättigade till partistöd i ska partierna lämna en redovisning av vad partistödet använts till samt en granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare.

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6 enligt följande princip:

20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i kommunfullmäktige.

80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för varje mandat.

Anslaget för 2019 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10 600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat).

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande:

Sverigedemokraterna erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2019

Vänsterpartiet erhåller 27 560 kronor i partistöd för 2019

Liberalerna erhåller 19 080 kronor i partistöd för 2019

En del av de andra partierna har ansök redan tidigare i år.

Kommunstyrelsen skickar även vidare dessa ärenden till nästa kommunfullmäktige 29 april:

 • Återrapportering av motioner och medborgarförslag som ej besvarats 2018
 • Återrapportering av ej verkställda beslut KS 2019

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.