logo

Vad händer i medborgardialogen om Hagforsparken?

Hagforsparken är en anrik plats med en lång historia som genom åren gjort plats för alltifrån familjeevenemang, musik och dans till drive-in Bingo. På området finns idag flera serveringar, dansbana och stora grönytor, men det mesta är i dåligt skick.

Detta har hänt:

Beslut om medborgardialog tas

Den 25 juni 2018 tog kommunfullmäktige beslut om att en medborgardialog skulle genomföras hösten 2018. Genom en medborgardialog vill politikerna skapa ett engagemang runt frågan för att få så breda underlag som möjligt för framtida beslut i frågan om parken. Kommunfullmäktige utsåg en arbetsgrupp bestående av 8 personer från olika politiska partier (majoriteten hade två personer och övriga partier en person) för att driva dialogen med stöd av administrativa enheten och utvecklingsenheten. Det beslöts också att arbetet med medborgardialogen skulle återrapporteras till kommunfullmäktige 29 oktober 2018.

Gruppen bestod av följande politiker:

Tomas Pettersson (S) sammankallande
Åsa Johansson (S)
Stellan Andersson (C)
Kristoffer Ejnermark (V)
Jennie Sjögren (L)
Roger Brodin (M)
Annika Arnesdotter (MP)
Anders Skogfält (SD)

Åsikter samlas in under Hagforsyran

Arbetsgruppen deltog på Hagforsyran den 4 aug 2018 där medborgare fick komma och diskutera och lämna förslag och tycka till om parkens framtid.

Öppet hus i Hagfors parken

Den 18 september 2018 hölls ett öppet hus i parken för att medborgare och politiker skulle få en känsla av hur parken ser ut idag och vilka möjligheter som fanns.

Rapport till kommunfullmäktige

Den 29 oktober återrapporterade arbetsgruppen sitt arbete till kommunfullmäktige. En sammanställning av inkomna synpunkter Pdf, 49.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 49.6 kB) har gjorts. Förutom de synpunkter som plockats upp under Hagforsyran och vid öppet hus, har också kommentarer från kommunens Facebooksida sammanställts.

Efter valet- En ny arbetsgrupp utses

Med tanke på att kommunfullmäktiges mandatfördelning och sammansättning ändrades efter valet 2018, behövde arbetsgruppen ändras och en ny konstellation ta över arbetet med medborgardialogen. Kommunfullmäktige beslöt därför att en tillfällig fullmäktigeberedning, bestående av en ledamot från varje parti i kommunfullmäktige, ska fortsätta medborgardialogen.

Den nya gruppen utsågs av kommunfullmäktige 2018-11-26 och består av följande politiker:

Jan Pfeiffer (OR) sammankallande
Jessica Larsson (S)
Stellan Andersson (C)
Kristoffer Ejnermark (V)
Jennie Sjögren (L)
Niklas Ottosson (SD)
Roger Brodin (M)

I och med detta lämnade den gamla gruppen över sitt material och sina synpunkter till den nya gruppen att jobba vidare med. Förslag var att rikta sig till ungdomar och föreningsliv.

Nuläge

Den nya gruppen har haft två möten med skolungdomar. Möten har hållits på Älvstranden Bildningscentrum och på Kyrkhedens skola. På Kyrkhedens skola träffade politikerna skolans elevråd.

Nu arbetar gruppen vidare med en plan för att nå ut till föreningslivet.

I nuläget finns inget datum satt för återrapportering till kommunfullmäktige.

Har frågor kring medborgardialogen kan du maila till: kommun@hagfors.se

Vad är en medborgardialog?

Medborgardialoger är organiserade dialoger mellan kommunens förtroendevalda och invånarna i kommunen som syftar till att få ett bredare underlag inför beslut. Att bjuda in till medborgardialog innebär en skyldighet att göra någonting av det som kommer fram genom dialogen. Det betyder inte att alla synpunkter ska eller kan tillgodoses, men det innebär att det ska finnas en vilja och ambition att låta synpunkter ta plats på riktigt.

Medborgardialog är en politisk fråga som ska initieras av de förtroendevalda och handlar om en demokratisk rättighet att påverka politiska beslut. Det är utskotten, nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som lämnar förslag om och när medborgardialog ska genomföras men beslutet om genomförandet ligger alltid hos kommunfullmäktige.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.