logo

Kommunstyrelsens sammanträde i korthet

Måndag 13 maj sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa en kort sammanfattning av en del av de ärenden som togs upp. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på vår webb Länk till annan webbplats. så snart det är justerat. Där finns mer detaljer kring varje ärende.

Kommunstyrelsen tog beslut i dessa ärenden

Avveckling av Åråsgården, Hagfors 2:191
Sedan 2016 har det till stor del inte varit tillåtet att använda Åråsgården på grund av bristande brandsäkerhet. Det krävs stora investeringar för att åtgärda detta och det har hittills varit svårt för de som arrenderat eller hyrt lokalen att betala för de investeringar som krävs. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att lokalen istället avvecklas. I första hand genom försäljning och annars genom rivning, om det är så att ingen är intresserad av att köpa.

På kommunstyrelsesammanträdet föreslog Boo Westlund (OR) att Åråsgården varken ska säljas eller rivas. Byggnaden är av central betydelse för en utveckling av området. Istället bör man undersöka hur området kan göras mer attraktivt med möjlighet till sommar- och vinteraktiviteter.

Efter omröstning godkändes detta förslag och kommunstyrelsen beslutade att ge ett uppdrag till utvecklingsenheten att se över möjligheterna att utveckla området och återkomma till kommunstyrelsen med förslag.

Reviderat förslag för basmaterial idrottshallar
I Hagfors kommun har vi tre större idrottshallar, två st på ÄBC och en på Kyrkheden. Utöver det finns två mindre hallar i Råda och Sunnemo. I dessa fem idrottshallar finns idag en stor mängd material som lånas fritt av de som hyr lokalerna.

Varje år inspekteras idrottshallarna av en extern firma för att de ska vara säkra och för att materialet i hallarna ska hålla den kvalitet som krävs. I kommunen finns ingen särskild budget för detta utan kostnaden för det material som behöver lagas/bytas ut fördelas mellan fastighetsavdelningen (fast inredning) och barn- och bildning (lös inredning). Då materialet slits mycket handlar det i vissa fall om betydande kostnader som belastar barn- och bildnings verksamheter. I andra kommuner finns ofta en fritidsnämnd som hanterar frågor av det här slaget. För att få svar på vad de idrottsföreningar som hyr våra hallar idag tycker om förslaget har en enkät skickats ut under mars månad. Totalt 12 föreningar fick utskicket. Av dessa 12 inkom 3 svar. Utifrån dessa svar har utbudet av material till viss del kompletterats.

Det uppdaterade förslaget innebär att vi i varje idrottshall tillhandahåller ett basutbud av material som allmänheten får tillgång till då man hyr en av våra idrottshallar. Övrigt material låses in och är då skolans enskilda material. Detta förslag innebär att vi även säkrar upp kring vissa material som inte får användas om inte personalen har utbildats för dem.

Följande material föreslås finnas tillgängligt i alla idrottshallar för allmänhet som hyr:

2 st tjockmattor (1 st i mindre hall)
10 st Tunna mattor (5 st för mindre salar)
3 plintar (2 st för mindre hall)
2 större målburar (i mindre hall endast ett par målburar)
2 mindre målburar
2 satsbrädor (1 i mindre hall)
Bänkar
Räcken
Sarg för innebandy (gäller endast de större hallarna)
Stolpar och nät för tennis, volleyboll, badminton (gäller endast de större hallarna)

Förändringen föreslås gälla från augusti 2019 och tydlig information ska finnas på vår hemsida om vilket material som erbjuds när man hyr en hall.

Kommunstyrelsen beslutade att ovanstående basutbud ska finnas i respektive idrottshall för utlån till allmänhet, och att övrigt material endast får användas skolan.

Ny timplan grundskola läsåret 19/20
Regeringen har beslutat att timplanen för grundskolan ska förändras från läsåret 2019-2020. Förändringen innebär att ämnet idrott och hälsa ska ökas i åk 7-9 och åk 4-6 och att ämnet matematik utökas i åk 7-9. Istället minskas ämnet elevens val med motsvarande tid. Utifrån dessa riktlinjer har det tagits fram ett nytt förslag på timplan.

Kommunstyrelsen godkände förslaget om ny timplan. Timplanen träder i kraft 2019-08-01 för åk 1-7 och i en övergångsperiod för åk 8-9.

Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun och Hagfors Motorcykelklubb
Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) har erbjudit Hagfors kommun ett samarbetsavtal; ”Guldsponsor”, för säsongen 2019. Valsarna kommer under säsongen att köra i allsvenskan och fortsätta sin satsning på den egna ungdomsverksamheten och nå slutspel i allsvenskan 2019. Som ”Guldsponsor” bidrar vi med ett belopp om 50 000 SEK för säsongen 2019 och erbjuds exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam samt reklam på hemsida.

Kommunstyrelsen tog beslut om att skriva ett samarbetsavtal med Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) som innebär att man blir ”Guldsponsor” för speedwaysäsongen 2019.

Ansökan om evenemang och utvecklingsbidrag Norra Råda Hembygdsförening
Norra Råda Hembygdsförening har ansökt om evenemang- och utvecklingsbidrag på 40 000 kronor för sin verksamhet under 2019. Varje år genomför föreningen evenemanget Klar-Hälja. En möjlighet för besökarna att uppleva vardag och fest i 1800-talets Värmland. Det finns levande sätervall med djur, tillverkning av smör och sötost samt brödbak. Dagligen under Klar-Häljaveckan arrangeras också flera olika scenprogram för både gammal som ung.

För att genomföra evenemangen behövs cirka 200-250 ideellt arbetande personer. Utöver Klar-Hälja arrangerar föreningen midsommarfirande och julbord. Hembygdsgården håller öppet för besök och kaffeservering varje söndag från midsommar fram till slutet av augusti.

Kommunstyrelsen beviljade Norra Råda Hembygdsförening ett Evenemang- och utvecklingsbidrag på 30 000 kronor för 2019.

Svar på motion om fler parkeringsplatser på Skolgatan, Hagfors
2019-03-11 § 68 beslutade Kommunstyrelsen att ge Kommunledningsutskottet i uppdrag att bereda motion om fler parkeringsplatser på Skolgatan.

Ombyggnationen av Skolgatan är en del av samhällsbyggnadsavdelningens arbete med centrummiljön där vi vill skapa ett centrum mer attraktivt för gång och cykeltrafikanter. Arbetet med ett mer trivsamt centrum syftar till att dels knyta ihop Hagfors olika områden och skapa en känsla av en sammanhållen centrumkärna, men också göra det mer trivsamt att ställa bilen och promenera mellan de olika butikerna i centrum. Det är bättre för miljön och det skapar bättre förutsättningar för fler spontana besök i de butiker som finns i centrum när man promenerar förbi.

Inför ombyggnationen av Skolgatan framfördes synpunkter på att många boende parkerade längst med gatan vilket gjorde det svårare för kunder och leveranser att få plats. Under projektets gång hölls också samråd där samtliga aktörer längst med gatan bjöds in för att tycka till om kommunens förslag innan dess att beslutet om att bygga om verkställdes.

Inför ombyggnadsarbetet gjorde samhällsbyggnadsavdelningen också en bedömning av parkeringsförutsättningarna i centrum som helhet. I den bedömning som gjorts har avdelningen kunnat konstatera att vi genom att begränsa parkeringstiden till 2 timmar på flera platser främjar möjligheten för besökare att få en plats. I dessa bedömningar har avdelningen haft en medveten strategi att de som arbetar inom området kan gå längre mellan parkering och mål/arbetsplats än de som besöker centrum i syfte att uträtta ett ärende. Därför har också antalet tidsbegränsade platser inom centrum utökats. Vi har också utökat det totala antalet allmänna parkeringsplatser på den allmänna parkeringen mellan Folktandvården och Stadshuset. Parkeringsmöjligheterna i centrum bedöms alltså inte ha försämrats.

Arbetet med att skapa ett attraktivt centrum pågår fortfarande och under 2019 köpte Hagfors Kommun två centrumfastigheter som sedan länge använts för parkering. Målsättningen är att dessa områden ska snyggas upp, struktureras och kunna användas för allmän parkering även i framtiden. Även här kan det bli aktuellt att begränsa ett antal platser i tid för underlätta för besökare att hitta parkering i centrum. Så snart dessa parkeringsplatser gjorts i ordning så kommer centrumarbetet som helhet att utvärderas.

Samhällsbyggnadsavdelningen är medveten om att det finns kritik mot den ombyggnation som har genomförts och har sedan tidigare lovat att återkoppla till berörda med analys när samtliga arbeten som planeras är klara och en helhetsbedömning kan göras.

Motionen anses med detta besvarad.

Studentmingel
Precis som föregående år kommer studenterna från ÄBC att kunna komma till Stadshuset på ett mingel innan studentbalen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge utvecklingsenheten i uppdrag att arrangera studenminglet med hjälp av en extern part. Kostnaden beräknas uppgå till 35 000 kr.

Skrivelse till statsråd Ylva Johansson (S)
Kommunstyrelsen har skrivit under ett brev till statsråd Ylva Johansson (S) med anledning av att arbetsförmedlingen föreslår att endast fem kontor ska finnas kvar i Värmland. I brevet förklarar kommunstyrelsen sin oro inför situationen. Bland annat poängteras vikten av statens närvaro i mindre kommuner och att de digitala lösningarna inte kan ersätta en fysisk närvaro. Nedskärningen skickar också fel signaler till företag som ser fördelar med att ha sin verksamhet på mindre orter.

Kommunstyrelsen tog också beslut i dessa ärenden:

  • Verksamhets- och budgetuppföljning
  • Yttrande på offentlig utredning 2018:74 Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.
  • Remiss- Regional samverkan yrkesvux, lärcentra och validering
  • Samverkansavtal NIU idrottsutbildning
  • Besluts- och behörighetsattester individ- och omsorgsutskottet 2019
  • Revidering av riktlinjer för studier att gälla från 2019-06-01

Dessa ärenden skickas vidare till kommunfullmäktiges möte den 27 maj

Beslut om försäljningen av Hantverkaren 12, Primusfastigheten
Hagfors kommun har som målsättning att inte äga mer lokaler än vad som krävs för kunna driva sina egna verksamheter. Fastighetsenhetens ansvar är att prioritera skötsel av fastigheter i samhället som förskola, skola och vårdlokaler och administrativa lokaler som krävs för kommunens egna verksamheter.

Hantverkaren 12, mer känd som Primusfastigheten, kostar Hagfors kommun cirka 1,6 miljoner kronor i driftkostnader varje år och har under många år stora utrymmen som står tomma. 2018 lämnade en större hyresgäst lämnade fastigheten och intäkterna och nu betydligt lägre än driftkostnaderna.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget om försäljning av Primusfastigheten och att ge samhällsbyggnadschefen i uppgift att annonsera ut objektet och ta fram handlingar för försäljning.

Och följande medborgarförslag skickas vidare för att tas upp i kommunfullmäktige den 27 maj:

Svar på Medborgarförslag - önskemål om gång- och cykelväg utmed länsväg 239 mellan Västanberg och Ekshärad Pdf, 24.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 24.9 kB)

Svar på Medborgarförslag om skötbord på toaletterna i anslutning till bowlinghallen på ÄBC Pdf, 22.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 22.1 kB)

Svar på Medborgarförslag om plogning av Klarälvsbanan Pdf, 24.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 24.3 kB)

Svar på Medborgarförslag om uppsättande av plank mot Lillstugevägens fastighet samt målning av planket Pdf, 23.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 23.9 kB)

Svar på Medborgarförslag för utveckling av Tömte 1:14 Pdf, 25.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 25.5 kB)

Svar på Medborgarförslag angående flaggning i kommunen Pdf, 22.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 22.1 kB)

Svar på Medborgarförslag - önskemål om lekplats i Uddeholm Pdf, 22.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 22.6 kB)

Svar på Medborgarförslag angående kommunfullmäktiges sammanträden Pdf, 22 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 22 kB)

Kom ihåg att du kan läsa protokollet så snart det är justerat.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.