Hjälptjänster

logo

Nuläge för stamfiberutbyggnaden i Hagfors kommun

Totalt har Hagfors kommun avsatt 17 miljoner kronor fram till år 2020 för utbyggnad av bredband i form av stamfibersträckor. Hagfors kommuns strategi har varit att underlätta fiberutbyggnaden inom kommunen med att satsa resurser på utbyggnad av stamfiber.

Hagfors kommun har valt att samverka med Zitius som är ett Teliaägt företag som erbjuder fastighetsägare inom berörda områden fiberanslutning.

Ett utbyggt stamfibernät är en förutsättning för kommersiella erbjudanden av fiberanslutningar i stora delar av Hagfors kommuns landsbygd. Stamfibernäten möjliggör byggnationen av accessnät ut till din fastighet som därefter kan anslutas till noder som levererar internettjänster. Byggnationen av accessnäten är mer omfattande och tar längre tid i jämförelse med stamfiber. Det krävs en samverkan mellan de olika aktörerna så att arbetet blir effektivt och kostnadsbesparande.

Nuläget i kommunen

Inledande utbyggnad av stamfiber genomfördes utan bidragsfinansiering till en kostnad av 2 miljoner kronor och omfattade följande sträckor:

  • Lakheden- Sunnemo
  • Hagfors-Geijersholm
  • Hagfors- Skålviken
  • Edebäck-Skoga ( enbart kanalisation i samförläggning med vattenledning)

Accessnät till fastigheter i Sunnemo och kringliggande bebyggelse har byggts ut av fiberförening och likaså i Geijersholms villaområde. Vad gäller Skålviken har ingen utbyggnad av accessnät påbörjats ännu, men erbjudande om anslutning lämnats till fastighetsägare i området.

Förutom den utbyggnad som gjorts och planeras på landsbygden har sedan tidigare tätorterna, Hagfors, Råda, Uddeholm erhållit möjlighet att ansluta villor, flerfamiljshus och företag till bredbandsnät i form av fiberanslutning. I Ekshärads tätort pågår en utbyggnad som av olika orsaker har dragit ut på tiden men ansvarig projektägare Transtema/Fibergruppen har aviserat att arbete skall vara klart under juni månad år 2019.

Idagläget pågår utbyggnad av stamfiber inom 3 områden i Hagfors kommun:

ERUF sträckor etapp 1

Gustavsfors till Geijersholm
Basterud till Skoga
Sörby till Norra Råda

ERUF sträckor etapp 2

Framnäs till Solberg (via Romboland)
Sättersta till Gumhöjden (via Värmlandsgården)

ERUF sträckor etapp 1

Risbergsheden till Råbäcken
Höje till Ena
Lakene till Åleby/Sörby
Bäckåsarna till Ekshärad
Ekshärad till Borg
Edebäck till Bergsäng
Bergsäng till Byn
Byn till Stackerud

Läs mer om de tre olika etapperna och hur långt arbetet har kommit.

Förseningar

Utbyggnadstakten har dragit ut på tiden och det beror på yttre faktorer som kommunen inte kan påverka. Det här har medför tatt slutdatum för de olika etapperna av utbyggnaden av stamfibersträckorna har senarelagts i samråd med Tillväxtverket. De vanligaste orsakerna till förseningar är Trafikverkets långa handläggningstider, markägare som nekar markupplåtelseavtal vilket också leder till omprojektering, och i några fall att nätägaren måste ansöka om ledningsrätt hos Lantmäteriet. Tillstånd för inplacering i operatörsnoder samt resursbrist hos entreprenörerna är andra orsaker. Detta i kombination med längre vinterförhållanden än normalt gör att utbyggnaden drar ut på tiden.

Finansiering för utbyggnaden av stamfiber

Utbyggnad av stamfiber med delfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, (ERUF), via Tillväxtverket och Region Värmland är indelad i tre etapper ERUF 1-3, varav samtliga etapper är beräknade att vara klar senast 2020-05-31. Bidrag utgår med 75 % för bidragsgrundande investeringar. Totalt för samtliga etapper kalkyleras en investering på ca 28 miljoner kronor varav bidrag erhålles med 75 % motsvarande 21 miljoner kronor. För kostnader avseende markintrångsavtal och tillståndshantering erhålls inga bidrag.

Närmar oss målsättningen i Hagforsstrategin
Ett av målen inom det prioriterade området Bättre kommunikationer handlar just om tillgången till bredband. Målsättningen är att 2027 ska alla hushåll och företag ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s, och med pågående arbetet och den här satsningen beräknas 97 % av invånarna och företagarna att ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s.

Ordlista
ERUF - Står för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden som är bidrag från TIllväxtverket för att bygga stamfibernät. I vår kommun har vi tre såna projekt igång: ERUF 1, ERUF 2 och ERUF 3.

Stamfibernät - Bredbandsnät mellan tätorter och landsbygd. Till stamfibernät ansluts fastigheter i lokala accessnät.

Accessnät - Är den yttersta delen av ett tele- eller datakommunikationsnät, som når in i användarens fastighet och som fastighetsägaren utnyttjar för att få åtkomst till annat nät.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se