Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsens sammanträde i korthet

Måndag 10 juni sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa en kort sammanfattning av en del av de ärenden som togs upp. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på vår webb så snart det är justerat. Där finns mer detaljer kring varje ärende.

Kommunstyrelsen tog beslut i dessa ärenden:

Handelsprojektet Hagfors kommun 2019–2021

Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 att Hagfors kommun skulle bli medsökande i projektet Scandinavian BID model (Business Improvement District). Starten var planerad till 1 jan 2019, men på grund av att inte alla parter/medsökande valde att gå med så kunde inte projektet dra igång.

Hagfors kommun har dock ett behov av ett handels-/centrumprojekt. Samtal som vi fört med näringsidkare under denna tid har stärkt bilden av att något måste göras. I brist på externa projektpengar har vi därför jobbat fram en projektidé som innebär att vi startar upp ett eget handels-/centrumprojekt. Projektet föreslås pågå under två år, omfatta våra centrum i Hagfors samt Ekshärads centralorter och finansieras fullt ut av egna pengar.

Projektet ska bygga på en utvecklad samverkan med andra intressenter så som fastighetsägare, näringsidkare, handel/service/tjänster och ska vara ett samarbete mellan offentlig och privat sektor. Inledningsvis tar kommunen en ledande roll, bland annat genom att anställa en projektledare, men efter projektets slut övergår det i en stödjande roll.

Projektets syfte och mål ligger i linje med Hagforsstrateginlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och framför allt de prioriterade områdena Livskvalitet för alla samt Stärkt näringsliv.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja upprättat förslag till handels-/centrumprojekt med projektstart 1 augusti 2019. Projektet organiseras hos utvecklingsenheten och finansieras i sin helhet med 1 300 000 kronor, medlen tas från budgeten för implementering av Hagforsstrategin.

Hagfors kommun ledansvarig för mountainbikeleder

Hagfors kommun är medfinansiär i ett projekt som heter Biking Värmland som ska ta fram och utveckla kvalitetssäkrade mountainbikeleder i hela Värmland. Mountainbike är en alltmer efterfrågad aktivitet hos turistinformationen och växer över hela Sverige. För att möta efterfrågan så planerar vi att anlägga nya och rusta upp gamla mountainbikeleder i Hagfors kommun.

För att säkerställa att dessa leder kommer att finnas kvar i framtiden så ska det inom ramen för projektet tas fram förslag till drift och skötselplaner, markupplåtelseavtal samt skötselavtal. Arbetet med att ta fram förutsättningarna för ett långsiktigt förvaltande kommer att ske i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen.

Projekttiden är fram till oktober 2020 så vi har två sommarsäsonger på oss att göra klart alla leder. Följande leder planeras :

 • Värmullsåsen
 • Staffaskogen i Hagfors
 • Geijersholm
 • banvallen mellan Hagfors-Filipstad
 • Två- och tre toppar i Ekshärad
 • Skullåsen i Ekshärad

Kommunstyrelsen beslutade att inom ramen för projektet Biking Värmland ge utvecklingsenheten i uppdrag att, i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen, anlägga de leder som pekats ut i förslaget. Kommunstyrelsen beslutade även att ge utvecklingsenheten i uppdrag att, i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen, ta fram förslag på drift och skötselplan, förslag på markupplåtelseavtal samt förslag på skötselavtal där det behövs från det att projekttiden löper ut (2020-10-31). Detta för att skapa de bästa förutsättningarna för långsiktig bevaring av lederna.

Beslut om bidrag till lokalhållande föreningar

Under 2016 tog kommunstyrelsen beslut om en ny fördelning av bidrag till lokalhållande föreningar. Kommunstyrelsen beviljade Ekshärads Folkets Hus, Sunnemo Folkets Hus, IOGT/NTO Råda och Gustavsfors Bygdegårdsförening lokalbidrag som lokalhållande föreningar för åren 2016, 2017 och 2018. Bidragets storlek beslutas inför varje nytt verksamhetsår. I budget för 2019 finns 130 000 kronor att fördela och det finns därför behov av beslut gällande förlängning av tidigare beslut.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Ekshärads Folkets Hus, Sunnemo Folkets Hus, IOGT/NTO Råda och Gustavsfors Bygdegårdsförening lokalbidrag som lokalhållande föreningar för åren 2019, 2020 och 2021.

För 2019 beviljas bidrag med 37 500 kronor till Ekshärads Folkets Hus, 37 500 kronor till Sunnemo Folkets Hus, 27 500 kronor till IOGT/NTO Råda och 27 500 kronor till Gustavsfors Bygdegårdsförening.

Ansökan om bevarandebidrag 2019

Fem hembygdsföreningar har skickat in ansökan om bevarandebidrag för 2019: Hagfors hembygdsförening, Norra Råda hembygdsförening, Gustavsfors hembygdsförening, Ekshärads hembygdsförening och Sunnemo hembygdsförening.

Hagfors hembygdsförening ansöker om 25 000 kronor.
Norra Råda hembygdsförening ansöker om 40 000 kronor.
Gustavsfors hembygdsförening ansöker om 22 000 kronor.
Ekshärads hembygdsförening ansöker om 15 000 kronor.
Sunnemo hembygdsförening ansöker om 13 500 kronor.

Eftersom budgeten för bevarandebidrag är oförändrad och innehåller 60 000 kronor föreslås följande fördelning:

Hagfors hembygdsförening 10 000 kronor
Norra Råda hembygdsförening 15 000 kronor
Gustavsfors hembygdsförening 12 500 kronor
Ekshärads hembygdsförening 12 500 kronor
Sunnemo hembygdsförening 10 000 kronor

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna denna fördelning.

Kommunstyrelsen tog också beslut i dessa ärenden:

 • Revidering av delegeringsordning
 • Granskning av Förslag till DETALJPLAN FÖR PRIMUSPARKERINGEN i Hagfors, Hagfors kommun, del av Hagfors 2:166
 • Riktlinjer för informationssäkerhet för användare
 • Granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre

Dessa ärenden skickas vidare till kommunfullmäktiges möte den 24 juni:

Driftsbudget 2020 och plan 2021–2022

Vad betyder driftsbudget?
Driftsbudgeten är den budget som beskriver Hagfors kommuns löpande kostnader för att driva och upprätthålla verksamheterna. Exempel på löpande kostnader är hyror av lokaler, löner till anställda, läromedelsinköp och liknande. Dessa kostnader kallas även för driftkostnader.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Budgeterat resultat

 • år 2020: 8 821 000 kr
 • år 2021: -7 376 000 kr
 • år 2022: -14 425 000 kr

Investeringbudget 2020 och plan för 2021–2022

Vad betyder investeringsbudget?
Investeringsbudget är den budget som tar upp kostnader som är av engångskaraktär. En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken eller från kommunen själv. Räntebetalningar och värdeminskning på investeringar kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad och påverkar driftsbudgeten.

Exempel på investeringar kan vara ny lekpark, skola eller ett nytt äldreboende.

Exempel på några av de större posterna i investeringsbudgeten för 2020 är följande:

 • Renovering av badhus/simhall
 • 32 meters hävare till räddningstjänsten

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudget för år 2020 samt plan för åren 2021 och 2022. Budgeten innebär följande investeringar:

 • år 2020: 67 860 000 kr
 • år 2021: 74 050 000 kr
 • år 2022: 121 025 000 kr

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2020 till 1,50 %. SKL rekommenderar nivån 1,50 % för år 2020.

Det kommer finnas mera information om budget på webben efter att beslut är tagna. Protokoll från kommunstyrelsens möte kommer att finnas tillgängliga på webben så snart de är justerande.

Även dessa ärenden tas till kommunfullmäktige 24 juni:

 • Utdebitering 2020
 • Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 • Målkortsrapportering 2019
 • Avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
 • Region Värmland – kommunalförbund – Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se