Hjälptjänster

logo

Kommunfullmäktige klubbade igenom 2020 års budget

Under gårdagskvällen tog kommunfullmäktige beslut om 2020 års drifts- och investeringsbudget, och plan för kommande år. I dagsläget behöver kommunen göra besparningar inom många områden, samtidigt som vi satsar på att investera och utveckla för framtiden.

Hagfors kommun går mot stora besparingar och en minskning av budgeten på cirka 20 miljoner. Sedan budgetarbetet påbörjades i början av året så har dock läget förändrats något. Under maj har vi fått en ny prognos om ökade intäkter till kommunen i form av skatter och bidrag. Detta gör att budgetläget i dagsläget ser något bättre ut.

Driftsbudget

Driftsbudgeten är den budget som beskriver Hagfors kommuns löpande kostnader för att driva och upprätthålla verksamheterna. Exempel på löpande kostnader är hyror av lokaler, löner till anställda, läromedelsinköp och liknande. Dessa kostnader kallas även för driftkostnader.

Eftersom vi sett att vi måste spara har varje verksamhet och utskott fått lägga fram sina förslag till besparingar. Förslagen har sen gått via budgetkommitté och kommunstyrelse till kommunfullmäktige. Ett omdebatterat förslag är att ta bort den fysiska turistinformationen och därigenom spara 600 000 kr per år. S och V motsatte sig detta under gårdagens kommunfullmäktige och beslut togs att halvera denna summa till 300 000 kr. Detta för att kunna hålla turistinformationen öppen sommartid.

Kommunfullmäktige beslutade om följande budget enligt följande:

år 2020: 8 155 000 kr

år 2021: - 7 676 000 kr

år 2022: - 14 725 000 kr

Jonas Nilsson, ekonomichef, ger sin syn på saken:

– Det känns bra att verksamheterna och utskotten har sett över var vi kan spara in. Det ligger många viktiga investeringar i framtiden men vi måste samtidigt klara av våra dagliga verksamheter på ett sätt som medborgarna kan känna sig trygga med. Men helt klart måste våra verksamheter löpande se över möjliga effektiviseringar för att vi ska klara kommande år på ett bra sätt.

Investeringsbudgeten antogs

Investeringsbudget är den budget som tar upp kostnader som är av engångskaraktär. En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken eller från kommunen själv. Räntebetalningar och värdeminskning på investeringar kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad och påverkar driftsbudgeten. Exempel på investeringar kan vara ny lekpark, skola eller ett nytt äldreboende.

Den investeringsbudget som kommunstyrelsen presenterat antogs av kommunfullmäktige utan ändringar.

Exempel på några av de större posterna i investeringsbudgeten är följande:

2020
20 miljoner kr: Renovering av simhall

6 miljoner kr: 32 meters hävare till räddningstjänsten

2,7 miljoner kr: Utbyggnad Råda skola inklusive utemiljöer

2,7 miljoner kr: Bredband i kommunen

2021
40,9 miljoner: Utbyggnad Råda skola, inklusive inventarier och utemiljö

2 miljoner: Nyproduktion av särskilt boende platser

2022
88 miljoner: Nyproduktion av särskilt boende platser

Kommunfullmäktige tog beslut att fastställa investeringsbudget för år 2020 samt plan för åren 2021 och 2022. Budgeten innebär följande investeringar:

år 2020: 67 860 000 kr

år 2021: 74 050 000 kr

år 2022: 121 025 000 kr

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa internräntan för 2020 till 1,50 %. SKL rekommenderar nivån 1,50 % för år 2020.

Varför gör vi en budget?

Enligt kommunallagen ska vi varje år göra en budget för kommande kalenderår, något som fullmäktige ska ta beslut om senast november månad varje år. En budget ska göras så att intäkterna överskrider kostnaderna och den ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för det kommande året. I den ska det också finnas skattesatser, olika anslag, hur verksamheterna ska finansieras samt en prognos för årsresultatet och en plan för de tre närmaste åren.

Hur går budgetprocessen till?

I Hagfors kommun tar fullmäktige vanligtvis beslut om kommande års budget i juni månad. På så sätt säkerställer vi att verksamheterna hinner planera för kommande års budgetramar. Ett kompletterande beslut kan också tas av fullmäktige senast november, om det skulle dyka upp nya förutsättningar eller faktorer som gör att det krävs en revidering.

Under våren 2019 har tjänstemän och politiker tillsammans tagit fram ett gemensamt förslag utifrån alla verksamheters behov och förutsättningar. Utskotten skickade sina förslag till budgetkommittén som under sitt möte den 28 maj arbetade om ett förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen i sin tur har behandlat budgetkommitténs förslag till budget. Det är kommunstyrelsens förslag till budget som kommunfullmäktige nu har reviderat och beslutat om.

Vill du läsa mer?

Protokoll från fullmäktige och budget i sin helhet kommer att publiceras på webben så snart de är justerade och uppdaterade.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se