Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen i korthet 16 september

Måndag 16 september sammanträdde kommunstyrelsen återigen efter sommaruppehållet. Här kan du läsa en kort sammanfattning av en del av de ärenden som togs upp. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på vår webb så snart de är justerade.

Kommunstyrelsen tog beslut i dessa ärenden:

Digitala inspirationsdagar

Vad är swish? Hur fungerar mobilt bank ID och är det verkligen gratis att Skypa? Det och mycket mer får äldre lära sig av ungdomar inom projektet Tillgänglig Digitalt. Syftet med projektet är att minska det digitala utanförskapet. Det är Region Värmland och Länsstyrelsen som äger projektet. Förhoppningsvis kommer projektet hjälpa till att minska det digitala utanförskapet bland värmlänningar som är 65 år eller äldre.

Som en del av projektet arrangeras inspirationsdagar tillsammans med länets kommuner – där äldre lär av yngre. Inom projektet kommer Region Värmland erbjuda kommunerna i Värmland utbildningsinsatser för digital delaktighet. Projektet kan ses som en trestegsraket där det första steget består av inspirationsdagar med utbildning i workshop-form enligt Telias upphandlade koncept Mer Digital.

Kommunstyrelsen beslutade att Hagfors kommun ska vara delaktiga i projektet Tillgänglig Digitalt samt vara med och anordna digitala inspirationsdagar i vår kommun. Uppdraget ges till utvecklingsenheten att samordna kommunens insatser och åtagande i samarbete med övriga avdelningar inom förvaltningen. Den uppskattade kostnaden om 70 000 kronor tas från budgeten för implementering av Hagforsstrategin.

Bidragsansökan Friskvården i Värmland

Friskvården i Värmland arbetar för att förbättra värmlänningarnas hälsa inom områdena mat, motion och motivation. Idag har Friskvården i Värmland friskvårdscentraler i alla kommuner i länet. De ansöker nu om ett anslag för verksamheten för 2020.

Friskvården i Värmland finns idag på vårdcentralen i Hagfors och är bemannad med en friskvårdskonsulent. Verksamheten startade upp i januari 2019 och har under året utvecklats. Det finns en arbetsgrupp och samverkansmöten har skett under året. Där har en gemensam planering av verksamhetsutbudet i Hagfors kommun, tagits fram.

Verksamhet som erbjuds är bland annat:

-Motionsgrupper med olika inriktningar

-Stöd för en hälsofrämjande livsstil

-Tips och råd om kost och motion

-Hälsoprofilbedömningar

-Konditionstester

-Sammankallande i må bra mässan

Kommunstyrelsen beslutade att ge Friskvården i Värmland fortsatt anslag för 2020 med 286 500 kr.

Yttrande till Länsstyrelsen: Andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 2020

Länsstyrelsen har i uppdrag att jobba för tillräcklig beredskap (politiskt vilja) och kapacitet (organisatorisk förmåga) i kommunerna vad gäller mottagande av anvisade nyanlända och ensamkommande barn. Därför kontaktar nu Länsstyrelsen i Värmland alla värmländska kommuner för att se hur man ställer sig till följande:

1a) om kommunen önskar överlåta hela (eller del av) sin andel för mottagande av ensamkommande barn, och i sådana fall till vilken kommun i länet?

1b) om kommunen önskar ta över andel för mottagande av ensamkommande barn från en eller flera kommuner, och i sådana fall från vilken/vilka kommun/er i länet?

2) Kommunens inställning till kommuntal, det vill säga kommunens mottagande av nyanlända via anvisning 2020.

Här nedan följer en kort sammanfattning av Individ- och omsorgsutskottets svar till Länsstyrelsen:

1a och b) Hagfors kommun behåller vår andel av ensamkommande barn och erbjuder oss inte att ta över annan kommuns andel.

2) Hagfors kommun föreslår att Länsstyrelsens beslut om kommuntal fortsatt viktas utifrån kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen.

Hagfors står bakom Länsstyrelsens bedömning att en fortsatt beredskap och kapacitet behöver upprätthållas i länet. Samverkan och dialog mellan Länsstyrelsen och kommunerna är viktig, vilket sker i olika forum och föreslås fortsätta.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna yttrandet.

Medfinansiering Smart-In

Organisationen IUC/Stål & Verkstad har ansökt om medfinansiering från Hagfors kommun i projektet Smart-In. Smart-In står för smart och innovativ industri i Värmland och är ett treårigt regionalfondsprojekt. I ansökan går projektet under arbetsnamnet STIVI 2.

Målet med projektet är att öka antalet innovativa små och medelstora företag inom stål och verkstadsindustrin samt industrinära tjänster i Värmland.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medfinansiering av projektet Smart-In med 300 000 kr fördelat över projekttiden 2020-2023. Här yrkades på att få mera information från IUC /Stål & Verkstad om projektet och dess effekter. Hälften av kostnaden sker med kontanta medel och hälften utgörs av arbetstid.

Kommunstyrelsen tog även beslut i följande ärenden

  • Säkerhetsskyddschef och biträdande säkerhetsskyddschef i Hagfors kommun
  • Minnesgåva till förtroendevalda

Kommunstyrelsen skickade vidare följande beslut till kommunfullmäktige den 30 september:

Verksamhets- och budgetuppföljning för perioden januari till juli 2019

Här kan du läsa mycket kort om varje avdelning. Vill du veta mer rekommenderar vi dig att läsa de fullständiga protokollen.

Kommunledningavdelningen (Innefattar personal-, ekonomi-, administrativa- och IT-avdelningen samt, utvecklingsenheten och samhällsbyggnadsavdelningen)

För perioden redovisar kommunledningsavdelningen 29 159 000 kr i utfall. Budgeterat för samma period är 31 954 000 kr. Att vi hamnar under budget beror framförallt på lägre kostnader inom kommunledningen och gemensam administration samt gemensamma verksamheter. En utfördelning till de andra verksamheterna av större delen av löneökningspotten har gjorts.

Individ- och omsorgsavdelningen

Redovisningen av individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning visar en negativ avvikelse om -15 791 000 kr mot budget. Avvikelsen för perioden påverkas av eftersläpande intäkter för personlig assistans samt projekt, motsvarande ca 8 000 000 kr.

Helårsprognosen för avdelningen bedöms i samband med denna budgetuppföljning visa ett samlat resultat om -8 991 000 kr i förhållande till beslutad budget för avdelningen. Prognosen är en försämring från senaste uppföljningen i maj med -3 064 000 kr, största förändringarna är negativa och rör hemtjänst samt IFO (Individ och familjeomsorg).

Miljö- och byggavdelningen

Här finns ett underskott på -99 000 kr jämfört med budget som är 1 291 000 kr. Underskottet utgörs i huvudsak av lägre intäkter än budgeterat och högre personalkostnader i samband med uppsägning.

Barn- och bildningsutskottet

Perioden januari-juli visar ett underskott på -4 358 000 kr jämfört med budgeten för samma period. Underskottet är kopplat till grundskola och då ökade kostnader avseende särskilt stöd, samt ökade kostnader för enheterna Sunnemo och Råda där nyckeltalen ej räcker till. En del av underskottet är också kopplat till följande områden:

grundsärskola, barnomsorg med ökade kostnader för särskilt stöd, ökade kostnader för interkommunal ersättning (barnomsorg och skola i Munkfors kommun).

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna verksamhets- och budgetuppföljningen.

Aktualitetsprövning av Hagfors kommuns översiktsplan 2000

En översiktsplan är ett dokument som beskriver utvecklingen av en kommuns fysiska miljö på lång sikt. Det är också ett verktyg för att kunna uppnå kommunens vision, Hagfors kommun 2027- attraktivt. Översiktsplanen används som ett stöd och underlag i kommande planarbete (till exempel bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen aktualitetsförklaras en gång varje mandatperiod av kommunfullmäktige.

Det har konstaterats att en ny översiktsplan behöver tas fram. Den främsta anledningen är att vår nuvarande översiktsplan 2000 bedöms ha omfattande brister eftersom översiktsplanen inte har blivit uppdaterad på cirka tjugo år.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att gällande översiktsplan är inaktuell med hänsyn till alla de lagförändringar, anspråk och ambitioner som tillkommit sedan den togs fram. Vidare också att Samhällsbyggnadsavdelningen får planuppdrag att upprätta en ny aktuell kommunomfattande översiktsplan med miljökonsekvens-beskrivning.

Dessa medborgarförslag kommer också att behandlas på kommunfullmäktiges möte:

Kommunstyrelsen skickade även vidare dessa ärenden till kommunfullmäktige.

  • Ny bolagsordning och ägardirektiv för Hagfors Stadshus AB
  • Ny bolagsordning och ägardirektiv för Hagfors Energi AB
  • Ny bolagsordning och ägardirektiv för Hagforshem AB
  • Beslut att anta Förslag till DETALJPLAN FÖR GAMLA BADHUSTOMTEN i Ekshärad, Grinnemo 1:323 och del av 1:189 och 1:188, Hagfors kommun
  • Beslut att anta Förslag till DETALJPLAN FÖR PRIMUSPARKERINGEN i Hagfors, Hagfors kommun, del av Hagfors 2:166
  • Revidering av flygplatsavgifter för Hagfors flygplats ESOH/HFS att gälla från och med 2019-11-01
  • Revidering av taxa för markupplåtelser att gälla från och med 2019-11-01

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se