Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen i korthet 14 oktober

Måndag 14 oktober sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa en kort sammanfattning av en del av de ärenden som togs upp. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokoll på vår webblänk till annan webbplats så snart de är justerade.

Kommunstyrelsen tog beslut i dessa ärenden:

Bidrag till reparation av larvband på pistmaskin i Ekesbergets skidbacke

Ekshärads Slalomklubb är en ideell förening som driver Ekesbergets slalombacke i Ekshärad. Föreningen ansvarar för anläggningens totala drift och det innefattar även erforderlig maskinpark. Efter årets säsong upptäcktes brister på pistmaskinens larvband vilket, efter konsultation med Sälens Maskinservice, är något som måste åtgärdas. Totalkostnad för reparationen offererades till 138 636,50 kronor inklusive moms. Föreningen går in med 70 000 kronor i egna medel samt 13 200 kronor i arbetskostnad, man ansöker om medfinansieringsbidrag på 68 636,50 kronor från Hagfors kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medfinansieringsbidrag på 68 636,50 kronor från Hagfors kommun.

Riktlinjer och mål för nationella minoriteter och minoritetsspråk

Från och med den 1 januari 2019 trädde ändringar i Minoritetslagen i kraft. Ändringarna förstärkte rättigheterna för de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar samt för minoritetsspråken jiddisch, romani, chib, samiska, finska och melänkeli. Administrativa enheten har arbetat fram förslag till riktlinjer och mål och syftet med riktlinjerna är att informera om dessa medborgares rättigheter, säkerställa att kommunen arbetar aktivt med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån rådande lagstiftning, främja nationell minoriteters möjligheter att behålla och utveckla språk och kultur samt att säkerställa de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet.

Kommunstyrelsen beslutade att anta riktlinjer och mål enligt förslag.

Redovisning till Skolinspektionen för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn i Hagfors kommun

Efter att Skolinspektionen har påtalat brister hos Hagfors kommun i samband med regelbunden tillsyn har Hagfors kommun följt upp resultaten av utbildningen inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Uppföljningen gjordes i relation till de nationella målen. Ställda frågor redovisades i ett redovisningsformulär.

Vidtagna åtgärder i korthet:

 • Varje enhet har nu en dokumenterad kvalitetsrapport. I rapporten redovisas föregående läsårs resultat både vad gäller måluppfyllelse/kunskapsresultat, resultat av arbetet med trygghet och studiero samt utvecklingsarbete.
 • På kommunnivå görs en övergripande kvalitetsrapport. Det möjliggör för Hagfors kommun att fatta beslut om utvecklingsåtgärder utifrån
  resultaten från de olika enheterna. Systematiskt och kontinuerligt följer man upp och utvecklar utbildningen.
 • Varje enhet har en lokal arbetsplan som bygger på vad som framkommit i kvalitetsrapporten och analysen av resultaten.
 • I den lokala arbetsplanen har varje enhet handlingsplaner som beskriver de utvecklingsområden som de ska arbeta med under läsåret. Varje enhet har också ett årshjul som på ett tydligt sätt visar vad som ska göras under läsåret.
 • En övergripande verksamhetsplan görs för hela barn- och bildning och beskriver de övergripande utvecklingsområden som tagits fram utifrån den övergripande kvalitetsrapporten.

Arbetet inleddes vårterminien 2018 och är nu inarbetat. Arbetet fortsätter enligt årshjulet för barn- och bildnings ledningsgrupp.

Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder enligt redovisningsformulär.

Kommunstyrelsen tog även beslut i följande ärenden

 • Uppföljning av beslutad internkontrollplan för 2018/2019
 • Slutredovisningar investeringsprojekt, samhällsbyggnadsavdelningen 2019

Dessa medborgarförslag kommer också att behandlas på kommunfullmäktiges möte:

Kommunstyrelsen skickade även vidare dessa ärenden till kommunfullmäktige.

 • Delårsbokslut 2019
 • Målkortsrapportering 2019
 • Återrapportering av motioner och medborgarförslag som ej besvarats 2019
 • Återrapportering av ej verkställda beslut KS 2019
 • Förslag till att omdisponera medel från investeringsbudget 2019 avseende samhällsbyggnadsavdelningen

Publicerad av

Publicerad datum

2019-10-14

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se