logo

Bortgrävning av blomsterlupiner, Ängåsen norr om Edebäck

Länsstyrelsen, i samarbete med Fortum och markägare, har sedan 31 oktober arbetat med att ta bort blomsterlupiner på en strandäng i Ängåsen, Edebäck. Åtgärden görs för att hindra spridning av lupin och gynna de inhemska växt- och djurarterna.

ängåsen

Blomsterlupiner vid Ängåsen. Foto: Sven-Åke Berglind

Ängåsen ligger vid Klarälven, cirka 1,5 kilometer norr om Edebäck. Här finns inte bara en vacker natur utan också ett unikt område med riksintresse, vilket gör det extra viktigt att ta hand om den biologiska mångfalden.

Hagfors kommun har ett par ansvarsarter och ansvarsbiotoper Öppnas i nytt fönster. som vi ska värna särskilt om. Valet av ansvarsbiotoper utgör nationellt intressanta miljöer som finns i kommunen, och en av dessa som vi har är meandernäset.

Meandernäs kallas näsen i Klarälvdalen där älven vindlar fram i stora serpentinbågar. Klarälven är Sveriges största och mest välundersökta meandrande vattendrag och klassad som riksintresse. I övre Klarälvsdalen är det bundna meanderloppet unikt.

Hot mot den biologiska mångfalden
Sven-Åke Berglind är naturvårdsbiolog som jobbar med åtgärdsprogram för hotade arter vid Länsstyrelsen Värmland. På genomresan i Ängåsen i somras upptäckte han och en kollega att det växte väldigt mycket av den invasiva främmande arten blomsterlupin Öppnas i nytt fönster. längs älven.

Vid en närmare inspektion konstaterades att blomsterlupinerna växte över ett ca 300 x 40 meter stort område i Ängåsen. Tätheten av lupiner varierade från heltäckande till spridda plantor.

- Området utgörs av en större hög älvvall av sand, som sedan lång tid hävdats och varit bevuxen med gräs och örter. Under senare år har delar av området också bränts på våren, vilket gynnat örter som ängsvädd och fibblor samt de rödlistade vildbiarterna guldsandbi Länk till annan webbplats. och storfibblebi Länk till annan webbplats., berättar Sven-Åke.

Dessa arter ingår i Naturvårdsverkets nationella åtgärdsprogram för bevarande av Vildbin på ängsmark (guldsandbi) respektive Vildbin och småfjärilar på torräng (storfibblebi), vilket innebär att landets länsstyrelser i samarbete med markägare, kommuner och andra aktörer ska vidta åtgärder för att minska hoten och öka arternas populationsstorlekar.

bi

Guldsandbi. Foto: Sven-Åke Berglind

bi2

Storfibblebi. Foto: Sven-Åke Berglind

Med tanke på blomsterlupinens snabba expansion i delar av Sverige är risken stor att arten inom kort kommer att dominera och tränga undan de inhemska örterna inom området. Dessutom är risken stor att arten kommer att sprida sig vidare längs Klarälvens strandnära delar och även växa över de högre belägna sandstrandblottor som utgör livsmiljöer för flera av Klarälvens mest unika och hotade arter.

- I Norge har man redan sett en sådan negativ utveckling, bland annat längs älven Gaula, söder om Trondheim. Flera mycket ovanliga arter, som strandlevande skalbaggar och spindlar, riskerar att försvinna helt om inte expansionen av blomsterlupiner hejdas, förklarar Sven-Åke.

ängåsen

Per-Ola Larsson (till vänster), boende i Ängåsen och Sven-Åke Berglind (till höger)

Bortgrävning
Mot bakgrund av det stora hotet från lupinerna mot biologisk mångfald längs Klarälvens stränder, har beståndet vid Ängåsen under veckan bekämpats genom att gräva bort plantorna med rötterna. En del rötter och frön blir dock kvar i marken efter åtgärden, men det blir mer hanterligt att manuellt eller med enklare harv ta bort de plantor som växer upp om några år.

De uppgrävda lupinmassorna används till att förstärka översvämningsskyddsvallen strax väster om landsvägen vid Ängåsen, som både markägare och närboende uppskattar. I den befintliga skyddsvallen växer redan både lupiner och kanadensiskt gullris. Att lägga de uppgrävda lupinmassorna där bidrar därmed inte till ytterligare spridning. Det blir en minskning av lupinerna när de trycks ihop i vallen.

Det finns även en till fördel med att gräva bort lupiner - förutom eliminering av lupinerna så skapas nya fina sandblottor, som såväl inhemska örter som diverse pollinatörer och andra insekter kan kolonisera.

Vad kan jag göra?
Som markägare och närboende vid områden där det växer mycket lupiner kan man slå växterna två gånger per år för att hindra/minska fortsatt blomning och fröspridning. Första gången ska de slås innan de blommat färdigt (juni) och andra gången på sensommaren när de börjar blomma på nytt.

Blomsterlupinen är en fin växt och om du har den växande i trädgården behöver du inte ta bort den. Tänk dock på att lupiner sprider sig lätt, så ta gärna bort om du märker att de börjar växa upp utanför din egna trädgård.

De avslagna blommassorna ska sedan köras till någon av våra två återvinningscentraler och lämnas i brännbart. Släng inte lupiner bland trädgårdsavfall!

ängåsen

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.