logo

Kommunstyrelsen i korthet 11 november

Måndag 11 november sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa en kort sammanfattning av en del av de ärenden som togs upp. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokoll på vår webb Länk till annan webbplats. så snart de är justerade.

Kommunstyrelsen tog beslut i dessa ärenden:

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunstyrelsen 2019

Ekonomichefen redovisade vid sammanträdet en uppföljning av årets budget fram till och med sista september 2019. Avvikelsen jämfört med budget resultat den aktuella perioden är plus 10 miljoner kronor. Budgeterat för 2019 är ett plusresultat på 2.8 miljoner kronor. Men prognosen för helåret pekar dock mot ett minusresultat på cirka 3,4 miljoner kronor.

Anledningen till det troliga negativa resultat är ökade kostnader inom flera verksamheter och då främst individ och omsorg. Därför kommer översynen av verksamheternas kostnader att fortsätta i syfte att kunna hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Tillsyn av fristående skolor

Kommunens fem fristående förskolor har fram till 2018 haft tillsyn en gång per år. Tillsynen har gjorts av en av förskolecheferna ensam. Ingen ekonomisk granskning har skett av de fristående förskolorna och inget särskilt dokument har använts eftersom det inte funnits något.

Barn- och bildningschef och rektorer för förskolan har föreslagit att man ska justera bedömningsunderlag och kriterier så att de stämmer mot läroplanens mål och den lagstiftning som gäller.

Tidsintervall för tillsynen/inspektionen föreslås ändras till vart tredje år och att två förskolor/år har tillsyn. Fristående fritidshem ska ha enskild tillsyn/inspektion. Vid större förändringar i verksamheten kan tillsynen ske oftare.

  • Bergatrollet/B 2020, 2023, fortsatt vart tredje år
  • Målargården/Storken 2021, fortsatt vart tredje år
  • Kojan, fristående fritidshem 2022, 2025, fortsatt vart tredje år

Skolchef, biträdande barn- och bildningschef, rektor, förvaltningsekonom, administratör förskola samt specialpedagog förskola kommer att vara den arbetsgrupp som tillsynen föreslås bestå av.

Årsredovisning som granskas av förvaltningsekonom och redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet ska lämnas in varje år.

Kommunstyrelsen beslutade att anta de nya riktlinjerna som gäller tidsintervall för tillsyn av fristående förskolor i Hagfors kommun och inlämning av uppgifter som gäller ekonomi och systematiskt kvalitetesarbete för de fristående verksamheterna.

Kommunstyrelsen tog även beslut i följande ärende

  • Slutredovisningar inversteringsprojekt, samhällsbyggnadsavdelningen 2019

Kommunstyrelsen skickade även vidare dessa ärenden till kommunfullmäktige.

  • Budget 2020
  • Avsättning allvädersbanor
  • Kommunal borgen för Kooperativa bostäder

Dessa medborgarförslag kommer också att behandlas på kommunfullmäktiges möte:

Svar på medborgarförslag:

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.