logo

Kommunstyrelsen i korthet 2 december

Måndag 2 december hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på vår webb Länk till annan webbplats. så snart det är justerat.

Kommunstyrelsen tog beslut i dessa ärenden:

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunstyrelsen 2019

Ekonomichefen redovisade vid sammanträdet en uppföljning av årets budget fram till och med sista oktober 2019. Avvikelsen jämfört med budgeterat resultat den aktuella perioden är plus cirka 4,6 miljoner kronor. Budgeterat för helåret 2019 är ett plusresultat på 2.8 miljoner kronor. Men prognosen för helåret pekar mot ett minusresultat på cirka 1,9 miljoner kronor.

Anledningen till det troliga negativa resultat för 2019 är ökade kostnader främst inom barn och bildning samt för hemtjänsten inom individ och omsorg. Därför kommer översynen av verksamheternas kostnader att fortsätta i syfte att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Renhållningstaxa 2020

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till ny renhållningstaxa från och med 2020. Avgifterna för insamling av mat- och restavfall ändras inte. Däremot innebär förslaget förändrade avgifter för slamtömning.

Renhållningstaxan beslutas slutgiltigt i kommunfullmäktige.

Bergsängs Bollklubb får bidrag till elljusbana

Bergsängs Bollklubb som ansvarar för elljusbanan på orten har ansökt om 10 000 kronor i medfinansieringsbidrag från kommunen för att kunna byta till LED-belysning i elljusspåret. Bergsängs Bollklubb har också sökt bidrag från annat håll samt bidrar även med egna pengar.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja ansökan på 10 000 kronor till Bergsängs Bollklubb. Detta gäller dock under förutsättning att projektet med byte av belysning genomförs.

Allmänheten i Sunnemo erbjuds köpa matlådor

I en motion ställs frågan om det finns möjlighet att lämna ut matlådor till äldre i Sunnemo. Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att införa försäljning av matlådor till allmänheten i Sunnemo som ett projekt med start 1 januari 2020. Priset för en matlåda skulle bli 75 kronor och matlådorna måste förbeställas och ska vara betalda i förväg. Utlämning av maten ska göras vid fastställd tidpunkt.

Slutgiltigt beslut om försäljning av matlådor i Sunnemo görs av kommunfullmäktige.

Avsättning allväderbanor

I bokslutet 2017 avsattes 3 000 000 kronor för anläggande av allvädersbanor på Hagforsvallen. Allvädersbanorna skulle ersätta de befintliga kolstybbsbanor som finns där.

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen enligt förslag från partiet Oberoende Realister att föreslå kommunfullmäktige att avstå projektet med allvädersbanor och återföra avsättningen 3 000 000 kronor till resultatet.

Slutgiltigt beslut om avsättning allvädersbanor görs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen tog även beslut i följande ärenden

 • Revidering av delegationsordning
 • Svar på remiss: Ramöverenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörning i Värmlands län.
 • Nominering till kulturstipendiet 2019
 • Ansökan NIU-certifiering i bowling
 • Förslag på läsårstider 2020/2021
 • Organisation gymnasiesärskola 2020/2021
 • Inriktning industrinod
 • Resursfördelningsmodell
 • Omkostnadsersättning i samband med ledsagning

Kommunstyrelsen skickade även vidare dessa ärenden till kommunfullmäktige.

 • Vård- och omsorgstaxa 2020
 • Revidering av överförmyndarnämndens reglement
 • Årsredovisning 2018 för Klarälvdalens Samordningsförbund
 • Svar på motion om varm mat till våra hemtjänsttagare
 • Svar på motion om varm mat på Hagfors äldreboenden
 • Svar på motion angående delade turer i Hagfors kommun
 • Svar på medborgarförslag angående skyltning till Monica Zetterlundmuséet

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.