Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen i korthet 10 februari

Måndag 10 februari hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några ärenden som togs upp. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på vår webb så snart det är justerat.

Kommunstyrelsen tog beslut i dessa ärenden:

Arkivbeskrivning för Hagfors kommun

Enligt Arkivlagen ingår i arkivvården att en myndighet skall organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Upprätta en arbetsbeskrivning och arkivförteckning, som ger information om vilka handlingar som finns i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat.

Kommunstyrelsen beslutade om ny arkivbeskrivning för Hagfors kommun.

Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019 för Hagfors kommun

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget på svar på Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019 för Hagfors kommun för inrapportering till Vattenmyndigheterna.

Remissvar Regionalt behandlingshem för vuxna med missbruk- och beroendeproblematik

Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett länsgemensamt behandlingshem för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik samt samsjuklighet. Planen är att länets 16 kommuner tillsammans med Region Värmland gemensamt via Värmlands läns vårdförbund ska driva ett HVB-hem för målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan mellan huvudmännen samt öka kvalitén för målgruppen. Förslaget har skickats ut för synpunkter och ställningstagande till samtliga Värmlands läns kommuner samt Region Värmland

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget om regionalt behandlingshem för vuxna med missbruksproblematik men yrkar på fortsatt utredning.
Hagfors kommun föreslår Värmland läns vårdförbund att efter bearbetning av inkomna synpunkter återremittera ärendet till länets kommuner och Region Värmland genom en utredning som ger en samlad bild och kostnadskalkyl av den planerade utvecklingen av missbruks- och beroendevården i Värmland. Kommunstyrelsen beslutade om ny arkivbeskrivning för Hagfors kommun.

Stängningsdagar förskola 2020-2021

Förskolan har under läsåret 2020-2021 önskemål om att fortsatt ha fyra stängningsdagar för kompetensutveckling för personal utifrån implementeringsarbetet med den nya läroplanen.

Kommunstyrelsen beslutade att läsåret 2020-2021 förlägga förskolans stängningsdagar till, 11 september och 2 december 2020 samt 8 februari och 22 mars 2021.

Kommunstyrelsen beslutade även i följande ärenden

  • Att anta dokumenthanteringsplanen för verksamheter inom individ- och omsorgsavdelningen
  • Att anta risk- och sårbarhetsanalys
  • Svar motion entreprenöriellt lärande

Kommunstyrelsen skickade även vidare dessa ärenden till kommunfullmäktige

  • Svar på medborgarförslag kulturskola Sunnemo
  • Styrdokument för krisberedskap

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se