Hjälptjänster

logo

Signering av det regionala krishanteringsrådet

Onsdag den 19 februari signerade kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer tillsammans med landshövding Georg Andrén och ledningsrepresentanter för länets kommuner, regionstyrelsens ordförande, chefen för Militärregion väst, chefen för polisområde Värmland en ramöverenskommelse om samordning före, under och efter en samhällsstörning i Värmlands län.

Från Hagfors kommun närvarade kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer.
Avsikten med överenskommelsen är att utveckla och fördjupa samverkan mellan parterna och att ge nytt liv åt det regionala krishanteringsrådet - Krishanteringsråd Värmland.

Landshövding Georg Andrén inledde mötet med att betona vikten av regional samverkan, och betydelsen av tät dialog mellan civila och militära aktörer. Chefen för Militärregion Väst, Peter Hederstedt, instämde i Lanshövdingens anförande och underströk också betydelsen av det civila samhällets stöd till Försvarsmakten vid höjd beredskap. Det så kallade omvända stödförhållandet.

Länsstyrelsen Värmland har det övergripande samordningsansvaret gällande krishantering i länet. Tillsammans med övriga aktörer ska den regionala överenskommelsen skapa strukturer för samordning och inriktning, med ansvar för att förebygga, hantera och lära av samhällsstörningar. Med begreppet samhällsstörning avses händelser inom hela hotskalan med potential att hota samhällsviktig verksamhet och/eller samhällets skyddsvärden.

Detta kräver en nära dialog och samverkan för att utföra uppdragen på ett sätt som ger Värmlands invånare största möjliga trygghet.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se