logo

Kommunstyrelsen i korthet 9 mars

Måndag 9 mars hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på vår webb så snart det är justerat.

Kommunstyrelsen tog beslut i dessa ärenden:

Bokslut för 2019

Hagfors kommun redovisar 2019 ett plusresultat på 9,3 miljoner kronor. Det innebär ett positivt resultat på 6,5 miljoner kronor mer jämfört med det budgeterade resultatet för 2019 på plus 2,8 miljoner kronor.

Utskott/nämndernas nettokostnader i driftsredovisningen är 692,4 miljoner kronor, vilket är 7,2 miljoner kronor mindre än budgeterat.

Kommunledningsutskottet visar en positiv avvikelse mot budget med 7,5 miljoner kronor. Kommunledningsavdelningen visar en positiv avvikelse med 2,6 miljoner kronor och samhällsbyggnadsavdelningen en positiv avvikelse med 4,9 miljoner kronor mot budget.

Barn- och bildningsutskottet visar en positiv avvikelse mot budget med 4,3 miljoner kronor. Individ- och omsorgsutskottet visar en negativ avvikelse med 5,1 miljoner kronor. Miljö- och byggnämnden visar en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor. Valnämnden, överförmyndaren och gemensam hjälpmedelsnämnd redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget.

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 710,6 miljoner kronor vilket är 0,6 miljoner lägre än budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag visar en positiv avvikelse mot budget med 4,6 miljoner kronor. Finansiella kostnader/intäkter redovisar tillsammans en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor.

Nettoinvesteringarna uppgår till 79,5 miljoner kronor.

Kommunkoncernen Hagfors redovisar 2019 ett positivt resultat om 16,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens bokslut för 2019.

Medborgadialog om Folkets park, Hagfors

Kommunen har under 2018-2019 genomfört en medborgardialog kring området vid Hagfors Folkets park. En första återrapport till kommunfullmäktige skedde hösten 2018. Den innehöll en sammanställning av inkomna synpunkter sorterat under sex rubriker: grönska/rekreation, lek och aktiviteter, bevara, djur, camping/ställplats och övrigt. Fullmäktige beslutade dels att godkänna rapporten, dels att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att fortsätta dialogen. Beredningen lämnade i november 2019 en rapport med en beskrivning av vilken ytterligare dialog som genomförts.

Sammanfattningsvis konstaterades att inget nytt kommit fram utöver det som rapporterats hösten 2018. I rapporten framkommer också att det varit relativt lågt deltagande vid de ytterligare aktiviteter som genomförts inom dialogen. De synpunkter och önskemål som finns listade i den första delrapporten är inte av den karaktären att de kan fungera som grund för några politiska ställningstaganden utan att ytterligare underlag tas fram.

Ett av områdena som lyfts är ställplatser/camping och den frågan har också kommit upp i andra sammanhang. Intresset för ställplatser i relativt centrala lägen har visa sig vara stort på andra orter i Sverige. Turistandet med husbilar har också ökat starkt de senaste åren. I kommunen finns naturligtvis möjligheten till ställplatser kopplat till våra campingplatser men det som eftersöks utöver dessa möjligheter är just centrumnära lägen och då är det främst Hagfors centralort som är intressant. Området vid Hagforsparken skulle med den bakgrunden kunna vara ett bra läge för ställplatser.

Nära Hagforsparken finns också den kommunala badplatsen Gatabadet. Kommunen har vid flera tillfällen fått in medborgarförslag om utvecklingen av denna och förbättringar har genomförts. Men möjligheten till fortsatt utveckling bör undersökas som en del i det allmänna uppdraget kring förutsättningar för utveckling av parkområdet och dess närhet.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att utvecklingsenheten får i uppdrag att utifrån det samlade materialet kring medborgardialogen göra en översyn och se om och i så fall vilka områden det finns förutsättningar att utreda vidare. Utvecklingsenheten får vidare i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen utreda förutsättningarna för att ordna ställplatser i området vid Hagfors Folkets Park samt att se över möjligheterna till fortsatt utveckling av den kommunala badplatsen Gatabadet. Medborgardialogen kring Folkets park Hagfors avslutas.

Kommunstyrelsen gav också bifall till ett tilläggsyrkande från S-gruppen i kommunstyrelsen om att verksamheten även återkommer med förslag på vad kommunen ska göra med fastigheterna inne på området i Hagfors Folkets park.

Slutgiltigt beslut om medborgardialog om Folkets park, Hagfors tas av kommunfullmäktige.

Översiktsplan som verktyg för lokal utveckling

Hagforsstrategin 2017-2027 har varit i bruk i drygt 3 år. Det är ett dokument som sätter riktningen för Hagfors kommuns utveckling och som följs upp av 35 mätbara mål. Strategin ger en framtidsbild av ett önskat läge men pekar inte på vad som konkret behöver göras. Det är upp till alla inom Hagfors kommunala organisation, näringsliv och medborgare, att genomföra aktiviteter som för oss i rätt riktning för måluppfyllnad. Just avsaknaden av konkreta aktiviteter och att våra mål utvecklas i rätt riktning påtalades av kommunstyrelsen 13 maj 2019 i samband med en genomgång av Hagforsstrategin. Nu har fyra insatsområden identifierats som särskilt viktiga för Hagfors kommuns utveckling. Till detta kan också ett konkret aktivitetsprogram presenteras. De olika områdena är:

 1. Platsbaserad utveckling - översiktsplan som nav för lokal utveckling.
 2. Kompetensförsörjning/utbildning - Smart Industri Center.
 3. Kulturförändring - process med engagerade medborgare och näringsliv
  i ledning av Hagfors Innovation Park
 4. Innovation inom existerande näringsliv - lyfta besöksnäring, handel och livsmedelsproducenter, därtill start av ny näringslivsförening.

Inom de tre sistnämnda områdena finns just nu tillräckliga resurser för att driva arbetet framåt (förutsatt att strukturfondsmedel beviljas för utveckling av Smart Industri Center). För jobbet med platsbaserad utveckling krävs dock pengar för att på rätt sätt kunna jobba med området.

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 450 000 kronor ur budgeten för implementering av Hagforsstrategin för köp av konsulttjänst.

Kommunstyrelsen beslutade även i följande ärenden

 • Revidering av delegeringsordning
 • Biträdande signalskyddschef i Hagfors kommun
 • Arrende del av Över Lid 1:4
 • Svar på inkomna brev och frågor angående dammutrivningar

Kommunstyrelsen skickade även vidare dessa ärenden till kommunfullmäktige

 • Ombudgeteringar till 2020
 • Fondering avfall
 • Avstämning mot balanskrav
 • Samverkan om gemensamt ledningssystem räddningstjänsten inom Räddningsregion Bergslagen
 • Målkortsrapportering 2019

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.