logo

Kommunstyrelsen i korthet 14 april

Tisdag den 14 april hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på vår webb så snart det är justerat.

Budgetuppföljning visar på lägre plusresultat

Ett plusresultat på 21,3 mkr. Så lyder resultat I budget 2020 för Hagfors kommun som kommunfullmäktige beslutade om i november 2019. När verksamhets- och budgetuppföljningen för januari-februari 2020 presenterades för kommunstyrelsen pekar dock prognosen för helåret mot plus 15,3 mkr.

Anledningen till att prognosen visar ett lägre plusresultat beror på flera orsaker. Såväl barn- och bildningsutskottet som individ- och omsorgsutskottet begär mer pengar då avdelningarna flyktingverksamhet på helåret bedöms uppvisa underskott. Individ- och omsorgsutskottet kommer att få en volymökning vilket ger ökade kostnader. Dessutom pekar prognosen mot att verksamheternas nettokostnad förväntas bli högre än budgeterat. Den största avvikelsen står individ- och omsorgsutskottet för. Även barn- och bildningsutskottet har en negativ avvikelsen. Dessutom förväntas kommunens skatteintäkter och generella bidrag bli lägre än budgeterat.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för årets två första månader. Men alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Några medborgarförslag saknar svar

Kommunstyrelsen fick en återrapportering av motioner och medborgarförslag som inte besvarats under 2020. Samtliga motioner är besvarade. Däremot fram till den 6 april har sju medborgarförslag inlämnade under perioden 2018-2020 inte blivit besvarade.
Bland annat förslag om skyltar vid infarterna till Ekshärad, dekorationsbelysning på stadens broar och paddeltennisbana vid ÄBC saknar svar.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna återrapporteringen av motioner och medborgarförslag som inte har besvarats.

Coronapandemin påverkar sotning och brandskyddskontroll

Under den rådande coronapandemin är det svårt för kommunen att genomföra sotning och brandskyddskontroll i den omfattning och tid som lagen om skydd mot olyckor föreskriver. Därför har kommunstyrelsen beslutat att sotning och brandskyddskontroll så länge som coronapandemin råder ska göras utifrån en prioritetsordning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt. Det innebär att man ska prioritera de verksamheter där det ur risksynpunkt är viktigast att genomföra sotning och brandskyddskontroll.

Personalen får värdecheck för bra jobb

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 14 april att alla anställda
inom Hagfors kommun ska få en värdecheck på 200 kronor att handla för i den lokala sällanköpshandeln och på restauranger. Detta gör kommunstyrelsen för att man är stolta över kommunens personal och vill visa sin uppskattning för goda arbete personalen gör i den tuffa situation som råder under coronapandemin.

Kostnaden för värdecheckarna tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.

Dialog om lekplats i Bergsäng

Vid dagens sammanträde avslog kommunstyrelsen ett förslag från samhällsbyggnadsavdelningen om att avveckla den kommunala lekplatsen i Bergsäng. Istället beslutade kommunstyrelsen i enlighet med ett yrkande från Oberoende Realister att byalaget och den kooperativa förskolan i Bergsäng ska kontaktas. Detta för att hitta en lösning där ansvaret för en lekplats i Bergsäng kan delas mellan Hagfors kommun och övriga parter.

Avslag för medborgaförslag om upprustning av Gatabadet

Kommunstyrelsen beslutade att avslå ett förslag från en medborgare om upprustning och skyltning av Gatabadet i Hagfors.

Utredning om matlådor till gymnasielever

På grund av coroanpandemin har gymnasieelever i kommunen sedan den 19 mars distansundervisning. På initiativ av Socialdemokraterna beslutade kommunstyrelsen att barn- och utbildningsavdelningen ska utreda om det finns intresse av att gymnasieelever ska få matlådor att hämta under den tid distansundervisningen pågår och eleverna inte är i skolans lokaler.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade mötesprotokollet.

Publicerad av

Publicerad datum