logo

Individ och omsorg har klarat sommaren bra

Kommunens individ- och omsorgsverksamhet har kunnat hålla uppe kvaliteten i verksamheten under sommaren trots den rådande coronapandemin. Gott samarbete, tydliga rutiner, täta avstämningar men framför allt att personalen har arbetat hårt under speciella förhållanden har bidragit till detta.

Isa Nyberg är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun. Hon är full av beundran för det arbete personalen har lagt ner under en mycket speciell sommar.
- Personalen har gjort ett fantastiskt bra arbete under rådande omständigheter och haft mer skyddsutrustning på sig än en vanlig sommar Det gör att olika moment tar längre tid och att det är varmt och svettigt att arbeta med full utrustning. I övrigt har sommaren löpt på enligt plan.

Personal och vårdtagare på promenad.

Personal och vårdtagare på promenad.

Marcus Goldson är enhetschef på Häggårdens äldreboende. Han anser att sommaren har varit en stor utmaning för både personal och vård- och omsorgstagare.
- Utmaningen har främst bestått i att vi har haft så stor personalfrånvaro. Det har gjort att planeringen har fått ändrats. Men personalen har ställt upp på ett oerhört bra sätt.

Sedan mars månad har det varit besöksförbud på landets äldreboenden. Likt många andra kommuner har även Hagfors kommun möjliggjort för anhöriga att boka tid för besök utomhus under vissa förutsättningar.
- Vi har inte fått några större synpunkter på besöksförbudet. De anhöriga förstår detta och personalen har på ett pedagogiskt sätt förklarat läget för de boende. Sedan slutet på våren har dock funnits möjlighet för anhöriga att boka tid för besök utomhus. Det fungerar väldigt bra och har varit mycket uppskattat, säger Marcus Goldson.

När de anhöriga kommer på besök går det till så att man får sitta utomhus vid ett bord. På bordet finns en plexiglasskiva som gör att avstånd kan hållas mellan boende och anhörig.

Kvinna och man vid ett bord.

Det är besöksförbud på boendena. Men att anhöriga kan boka tid för besök utomhus har varit mycket uppskattat. På bilden är det Ronny Bengtsson som hälsar på sin mamma Gullan Bengtsson som bor på Häggården i Råda.

Vi tog höjd för covid-19

Även inom hemtjänsten anser man att verksamheten under sommaren har fungerat bra. Mycket på grund av att man var väl förberedd personalmässigt, har haft gott om skyddsutrustning och genom proaktiv kommunikation.
- Visst fanns det farhågor inför sommaren. Men det har gått över förväntan. Det beror mycket på att vi tog höjd för covid-19. Vi gjorde en överrekrytering av vikarier för att ha beredskap om många ur personalen skulle bli sjuka, säger Mari Karlsson, enhetschef för hemtjänsten i Sunnemo och Råda.

Personal som har uppvisat symtom för covid-19 har provtagits och snabbt fått svar.
- Tillgången på skyddsutrustningar har varit mycket god. Där har det verkligen varit ett helhetstänk för kommunen. Har det saknats något på en enhet har man snabbt och enkelt kunnat få det från en annan enhet.

Personalen kommer med förslag

Att personalen har tagit situationen med covid-19 på allvar ger Mari Karlsson exempel på.
- Personalen har själva kommit med förslag på åtgärder. Ibland till och med innan det kommit från staben eller myndigheterna. Exempelvis att sätta upp listor med tid och datum för rengöring av gemensamhetsytor. Även om det kan innebära mer arbete för personalen så har man inte tvekat att komma med förslag. Ofta har vi också kunnat genomföra det man föreslagit.

Inom hemtjänsten har man också kunnat ta hjälp av personal från vissa verksamheter i kommunen som på grund av covid-19 haft lägre belastning. Bland annat har personal från rehabenheten gjort stödsamtal och besökt vårdtagare i hemtjänsten.
- Det har kompenserat för den ensamhet som vårdtagare kan känna när de inte får ta emot besök av anhöriga. Eller kan gå ut som vanligt, säger Mari Karlsson.

- Jag vill berömma coronastaben i kommunen som gör ett riktigt bra jobb. Dom är lyhörda och informerar tydligt och bra. Att vi dessutom har täta uppföljningar med hela avdelningen är jättebra. Personalen har också uttryckt att man känner att Hagfors kommun har varit ute i god tid och informerat, säger Mari Karlsson.

Bra arbetssätt i Hagfors

Anne-Christine Hedman är enhetschef inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Hagfors kommun.
- Överlag har det fungerat bra. Det har varit en del frånvaro och de vikarier som vi haft har fått jobba mycket. Även ordinarie personal har fått rycka in på övertid på grund av covid-19. Rutinerna som finns har fungerat bra. Vi har också pandemiplaner redo som vi kan använda om det blir problem. Att vi haft avstämningar varje vecka har varit mycket bra. Det är betydelsefullt att få veta hur man gör i andra enheter, dra lärdom av varandra och kunna diskutera aktuella frågor.
- Det känns som vi har funnit ett bra arbetssätt här i Hagfors för coroanpandemin. Personalen har verkligen förstått allvaret i det här. Vi har också lyckats hålla nere smittan bland brukare och personal. Något jag tycker vi ska vara stolta över, säger Anne-Christine Hedman.

Sommaren lider mot sitt slut men det gör inte coronapandemin. Isa Nyberg berättar hur man fortsatt arbetar för att hålla ner smittspridningen i verksamheten
- Vi provtar dagligen patienter och personal för misstänkt covid -19. Lyckligtvis har endast ett fåtal konstaterats med covid-19. Vi har nyligen genomfört antikroppstest för all vård och omsorgspersonal och det är endast ett fåtal som påvisar antikroppar.

Avgörande veckor stundar

- Just nu är smittoläget för Hagfors kommun i ett kritiskt skede, personalen kommer åter till arbetet och många har varit på semester och rest och umgåtts med nära och kära. De närmaste veckorna är mycket kritiska för hur vårt smittoläge kommer bli under hösten, säger Isa Nyberg.

Det är viktigt att inte sluta följa myndigheternas rekommendationer och rutiner för covid-19.
- Det är viktigt att vi fortsätter håller avstånd på kontor och fikarum, stannar hemma vid symtom, sköter vår handhygien och städar av ytor som belastas ofta. Påminn gärna varandra om att dessa enkla åtgärder verkligen är effektiva och att vi hjälper varandra att stå ut, säger Isa Nyberg.

Publicerad av

Publicerad datum