logo

Projekt för radonmätning har gett resultat

Flerbostadshus med lägenheter.

Sedan 2013 har alla ägare till flerbostadshus i Hagfors kommun utfört radonmätning i sina bostäder. I huset på bilden har mätning utförts och godkända radonvärden har uppmätts i lägenheterna.

År 2013 startade miljö- och byggavdelningen ett projekt i syfte att sänka radonhalten i flerbostadshus. Alla ägare till flerbostadshus i kommunen har utfört radonmätning i sina bostäder. Projektet avslutas formellt 2020. Men arbetet med att radonvärdena ska komma under 200 fortsätter.

- Flera fastighetsägare har behövt göra åtgärder i sina hus för att få ner radonhalten till godkänd nivå. Alla har inte riktigt nått målet än men har kommit en bra bit på väg. Vi fortsätter fram tills det att fastighetsägare som har för höga radonvärden åtgärdar dessa och vid nya mätningar har radonvärden under 200 Bq, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Sofia Kyman.

Ägare av flerbostadshus, oftast lägenheter, är skyldiga att kontrollera att det inte finns för höga radonhalter i fastigheten.Förhöjda värden av radongas kan ge upphov till lungcancer. Som ett projekt 2013-2020 har Hagfors kommun aktivt uppmanat till kontroll av radonhalten i flerbostadshus. Och det har gett önskat resultat.

“gett den effekt vi ville ha”

- Vi är verkligen i slutet av projektet nu och kan summera att det har gett den effekt vi ville ha. Det har varit höga radonvärden i flera hus. Men det håller fastighetsägarna på att åtgärda, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Sofia Kyman

I Hagfors kommun finns 272 flerbostadshus. Samtliga husägare har sedan projektet startade fått brev med uppmaning om att mäta radonhalten i sina hus. För att inte hälsan för boende i bostäder med radon ska påverkas får inte radonhalten överstiga 200 Bequerel/kubikmeter luft. Det är också i enlighet med ett delmål för miljön som riksdagen antagit. Det innebär att 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt.

För att mäta radonhalten i ett hus använder man små mätdosor som placeras i huset. Mätningen ska pågå i minst två månader under perioden 1 oktober-30 april. Dosorna skickas sedan in till ett laboratorium för avläsning.

Mätdosor

För att mäta radonhalten i ett hus använder man små mätdosor som placeras i huset.

Det går att bo som vanligt i huset under tiden som radonmätningen pågår. En ny mätning ska sedan göras efter 10 år från senaste gången.

Öka ventilationen

Fastighetsägare som har för höga värden av radon i huset ska åtgärda detta.
- Att öka på ventilationen är ett första steg att sänka radonhalten. Att installera en radonsug eller montera ett från- och tilluftsaggregat är också bra. Att göra rätt åtgärder är mycket viktigt eftersom felaktiga insatser kan vara verkningslösa eller i värsta fall förvärra situationen, säger Sofia Kyman.

Projektet som började 2013 tar slut i december 2020. Men det betyder inte att man som fastighetsägare ska sluta mäta radonhalten.
- Även om projektet är i slutskedet kommer miljö- och byggavdelningen att fortsätta ställa krav på att fastighetsägarna ska åtgärda de fastigheter som det uppmätts förhöjda radonvärden i, tills det att uppföljande mätningar under 200 Bq kan uppvisas, säger Sofia Kyman.

Bakgrund till projektet

Riksdagen har antagit mål för miljöns kvalitet inom 16 områden. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö‐och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det femtonde miljömålet handlar om en god bebyggd miljö och ett av delmålen är att 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det bland annat säkerställas att radonhalten i alla bostäder är lägre än 200 Bequerel/kubikmeter luft.

Publicerad av

Publicerad datum