logo

Vecka 1 startar vaccineringen i Hagfors kommun
mot covid-19

Spruta som sticks in i en arm.

Vecka 1 börjar vaccineringen i Hagfors kommun mot covid-19. Först ut är vård- och omsorgstagare på kommunens särskilda boenden.

Den 27 december 2020 började vaccineringen i Sverige mot covid-19. Alla landets regioner har nu fått leveranser av vaccindoser. I Hagfors kommun startar vaccineringen under vecka 1. Först är vård- och omsorgstagare på kommunens särskilda boenden.

- Vi är nu redo för att börja vaccinera. Men det har varit en utmaning att skapa en organisation för vaccinering mitt i en pandemi. Men vi vill så klart komma igång så snabbt som möjligt och vaccinera. Därför känns det väldigt bra att vi får ett bra stöd från Region Värmland, säger Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun.

Vaccineringen i Sverige mot covid-19 följer en prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten har bestämt. Det innebär att under de närmsta veckorna är kommunerna som får tillgång till vaccin så att de kan vaccinera på sina särskilda boenden, vård- och omsorgspersonal och inom hemtjänsten.

Börjar med boende på äldreboenden

I Hagfors kommun börjar arbete med vaccinering på särskilda boenden under vecka 1. När det är klart övergår man till att vaccinera vård- och omsorgstagare inom kommunal hemtjänst.

I fas 2 som beräknas komma igång i februari får kommunen ytterligare hjälp av Region Värmland som planerar att installera större vaccinationsmottagningar runt om i länet. I den här fasen rekommenderas vaccination av övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först. Även personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare erbjuds vaccination i den här fasen.

I den tredje fasen ska vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten arbetar med att specificera dessa riskgrupper. I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp. Något som Region Värmland tror kan ske under andra kvartalet 2021.

Alla får vaccin så snabbt det går

Det är regionerna i landet som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19. Det innebär att Region Värmland ska erbjuda vaccination mot covid-19 till invånarna, enligt beslut i regionen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.
Region Värmland distribuerar vaccin inom Värmland och planerar för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna genomföras.
- Vi förstår att vaccinationsstarten ger hopp om ett slut på pandemin och att det väcker känslor och kanske skapar en viss otålighet, men vi vädjar till alla att ha en förståelse för att det finns en prioritetsordning som vi följer och att vi kommunicerar ut information så snart vi bara kan. Vi har ju samma mål, det vill säga att alla ska få sitt vaccin så snabbt det bara går, säger Madelene Johanzon, chef för område öppenvård på Region Värmland.

Det kostar inget att vaccinera sig och det är frivilligt att göra. Vaccinet får man genom en spruta i överarmen.

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk och det skapa ett skydd mot en allvarlig sjukdom.

Varje person behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det ska gå cirka tre veckor mellan de två doserna och det tar ungefär en vecka efter andra dosen innan du har bra skydd mot sjukdomen.

Fas 1

I en första fas vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Ett indirekt skydd för dessa grupper kan även uppnås genom att tidigt vaccinera personal inom omsorg och hälso- och sjukvård som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av: Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

» Nationell plan för vaccination mot covid-19 – rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper Länk till annan webbplats.

Fas 3

I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit ett avtal om att alla vuxna som bor i Sverige ska ha erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Innehållet i de olika faserna kan dock komma att ändras på grund av tillgång på vaccin och om förutsättningarna ändras.

Webbplatsen 1177.se är navet för all kommunikation kring vaccinet. Alla regioner samarbetar kring informationen där. På regionvarmland.se finns information om vad som gäller just i Värmland. På hagfors.se/covid19 finns information från Hagfors kommun om vaccinering främst för brukare av kommunens insatser.

Undvik att ringa 1177 telefonrådgivningen eller vårdcentralerna och ställa frågor om när och hur man ska vaccinera sig, de har samma information som finns på webbplatsen 1177. Då finns det risk att man tar en telefontid för någon som behöver den i ett annat ärende.

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när allt fler blir vaccinerade. Det beror på flera saker:

Det tar runt en vecka efter andra dosen vaccin innan kroppen har bildat de antikroppar som ger skydd mot sjukdomen.
Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Det godkända vaccinet mot covid-19 är ännu inte fullt utprövat på barn. Barn löper också generellt en låg risk att drabbas av allvarlig covid-19-sjukdom. Därför har Folkhälsomyndigheten valt att avvakta med att rekommendera vaccination av personer som är under 18 år. För de barn som har vissa sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår covid-19-sjukdom kan vaccination ändå diskuteras i särskilda fall, med barnets behandlande läkare.

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid eller ammar rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn, gravida eller ammande har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Rådgör med en läkare innan vaccinationen om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Din region ansvarar för att vaccinera de som bor i regionen.

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det ska gå cirka tre veckor mellan de två doserna. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Det tar ungefär en vecka efter andra dosen innan du har bra skydd mot sjukdomen.

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen Länk till annan webbplats. som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över.

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna.

Besvären kommer i så fall inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar.

Biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket

Vården ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. Du kan också själv rapportera in misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner.

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Det har också satsats stora resurser på att ta fram vaccin.

Myndigheterna kommer löpande att utvärdera hur vaccinet fungerar. Kunskapen om vaccinet ökar också ju fler personer som får det.

I texten Så fungerar vaccin Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om säkerheten kring vaccin.

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns Länk till annan webbplats..

Publicerad av

Publicerad datum