logo

Personalen gillar att jobba i Hagfors kommun

Resultatet från medarbetarundersökningen 2020 är det bästa sedan kommunen 2012 började mäta upplevelsen av arbetsmiljön. Samtliga medelvärden i undersökningen innebär betyget 4,0 på en femgradig skala. Arbetsgivarens inställning till föräldraledighet är den enskilda fråga som får högst betyg, 4,7. Det är 89 procent av personalen i Hagfors kommun som deltagit i undersökningen.

- Det är ett jättebra resultat som vi ska vara riktigt nöjda med. Arbetsmiljön måste vara i ständig förändring, och 4,0 i medelbetyg visar att vi jobbar med rätt målbild och att de insatser vi gör ger rätt effekt. Coronapandemin har också påverkat vårt arbetssätt under hela 2020 och påverkar oss fortsatt i olika grad. Resultatet speglar den arbetsvardag vi normalt sett har och det är en arbetsmiljö vi kan vara mycket stolta över, säger Richard Bjöörn, tf kommunchef.

Samtliga chefer kommer att gå igenom resultatet från medarbetarundersökningen 2020 med sin respektive arbetsgrupp.

Bra inställning till föräldraledighet

Bland “10 i topp- frågorna” återfinns frågor såsom “jag är stolt över det arbete jag utför”, “mitt arbete känns meningsfullt”, “min närmaste arbetsledare visar respekt för mig som medarbetare” och “jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete”. Liksom tidigare år är det frågan om arbetsgivarens inställning till föräldraledighet den enskilda fråga som får högst betyg, 4,7.

Den fysiska arbetsmiljön når lägst betyg i undersökningen med 3,0 och främst uppger medarbetarna att det är värme och ventilation som inte fungerar tillfredsställande. Det finns också önskemål om höj- och sänkbart skrivbord och större lokaler. Upplevelsen att man arbetat med tidigare års resultat i medarbetarbarometern når 3,6 och är den fråga som når näst lägsta resultat gällande arbetsmiljön.

Medarbetarna tar ett stort ansvar

De frågor som utvecklats mest är “Jag är stolt över att arbeta hos Hagfors kommun” som går upp från 3,7 till 3,8 i medelvärde och frågan “Jag rör på mig regelbundet för att förebygga ohälsa” som går upp från 3,9 till 4,0.
- Vårt resultat har stadigt förbättrats sedan starten 2012. Våra medarbetare tar också ett stort ansvar för sin egen arbetssituation och den egna hälsan. Det höga deltagarantalet gör att vi får ett rättvisande material att arbeta vidare från. Den fysiska arbetsmiljön ska vi fortsätta arbeta med, där finns det fortfarande förbättringar att göra. Resultatet i undersökningen i sin helhet visar dock att det till övervägande del upplevs som positivt att arbeta i vår kommun och det gläds vi mycket åt, säger Helena Sjöö, tf personalchef.

» Medarbetarbarometern resultat 2020 Pdf, 2.4 MB.

Publicerad av

Publicerad datum