logo

Gymnasieelever kombinerar närundervisning och fjärrundervisning från 25 januari

Älvstranden Bildningscentrum

Från och med 25 januari får gymnasieeleverna i Hagfors kombinera närundervisning på plats i skolan med fjärrundervisning. Det är början på en succesiv återgång till närundervisning fullt ut.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutade den 21 januari om förlängning av de nationella restriktionerna samt nya rekommendationer. Det betyder bland annat att gymnasieskolan övergår från 25 januari till att kombinera fjärrundervisning med närundervisning. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen har fortsatt endast närundervisning. Årskurs 7-9 fortsätter att kombinera fjärrundervisning med närundervisning under perioden 25 januari-5 februari.

Sedan början på december 2020 har de nationella gymnasieprogrammen i Hagfors bedrivit all undervisning på distans. Det utifrån rekommendation från Folkhälsomyndigheten till huvudmän (kommunerna) för landet gymnasieskolor. Den 21 januari kom en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att landets gymnasieskolor ska fortsätta med fjärr-/distansundervisning kombinerat med närundervisning till åtminstone den 1 april men gradvis återgå till närundervisning. Folkhälsomyndigheten betonar att varje elev bör ha minst 20 procent närundervisning från vecka 4.

Gymnasieelever tillbaka i skolan

Från den 25 januari får alltså gymnasieeleverna i Hagfors åter del av undervisningen på plats i skolans lokaler. Skolchefen Jenny Dahlin välkomnar de nya rekommendationerna för gymnasieskolan.
- Det var skönt att regeringen och Folkhälsomyndigheten kom med de här nya rekommendationer. Vi har beslutat att från 25 januari till och med den 28 februari kombinera närundervisning med fjärrundervisning för de nationella gymnasieprogrammen i Hagfors.
- Vecka 4-6 har två årskurser fjärrundervisning och vecka 7-8 har en årskurs fjärrundervisning. Det innebär att varje elev får mer än 20 procents närundervisning redan från vecka 4. Dessutom har vi fortsatt kvar anpassningar sedan tidigare för att minska smittspridningen.
- Efter vecka 8 tar vi ett nytt beslut för gymnasiet. Vi har också regelbunden dialog med Smittskydd Värmland för att fortsatt få stöd i våra beslut, säger skolchef Jenny Dahlin.

Närundervisning i kombination med fjärrundervisning för de nationella gymnasieprogrammen i Hagfors vecka 4-8 ser ut enligt följande:

Vecka

Närundervisning i skolan

Fjärrundervisning

4

Årskurs 1

Årskurs 2 + 3

5

Årskurs 3

Årskurs 1 + 2

6

Årskurs 2

Årskurs 1 + 3

7

Årskurs 1 + 3

Årskurs 2

8

Årskurs 1 + 2

Årskurs 3

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet har endast närundervisning. Yrkesprogrammen har största delen av sin yrkesundervisning som närundervisning men teoretiska lektioner som fjärrundervisning.
Vuxenutbildningen har till största delen fjärrundervisning, men i vissa delar kör man närundervisning i små grupper exempelvis SFI och grundvux.

Matlådor kommer att erbjudas för de elever som har fjärrundervisning. Dessa beställs som tidigare av eleverna via formulär som nås via elevsajten

Årskurs 7-9 fortsätter kombinera närundervisning med fjärrundervisning

För årskurs 7-9 har kommunen beslutat att fortsätta i ytterligare två veckor med närundervisning kombinerat med fjärrundervisning. Något eleverna på högstadiet haft sedan terminsstarten. Kommunen kan som huvudman själv fatta beslut om att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.
- Vår bedömning är att fjärrundervisning för högstadiet har fungerat bra. Vi har också varit i kontakt med Smittskydd Värmland och utifrån smittläget är deras rekommendation att gradvis gå mot närundervisning för att se hur smittläget utvecklar sig i Hagfors kommun.
- Därför har vi beslutat för att kunna minska trängsel på grundskolan årskurs 7-9 fortsätta med närundervisning kombinerat med fjärrundervisning även vecka 4 och 5. Därefter är intentionen att ha närundervisning för dessa årskurser, säger skolchef Jenny Dahlin.

Elever i årskurs 7-9 på Kyrkhedens skola och Älvstranden Bildningscentrum kommer under perioden 25 januari-5 februari kombinera när- och fjärrundervisning enligt följande:

Vecka 4

Närundervisning i skolan

Fjärrundervisning

Måndag 25 januari

Årskurs 8 + 9

Årskurs 7

Tisdag 26 januari

Årskurs 8 + 9

Årskurs 7

Onsdag 27 januari

Årskurs 7 + 8

Årskurs 9

Torsdag 28 januari

Årskurs 7 + 8

Årskurs 9

Fredag 29 januari

Årskurs 7 + 9

Årskurs 8
Vecka 5

Närundervisning i skolan

Fjärrundervisning

Måndag 1 februari

Årskurs 7 + 9

Årskurs 8

Tisdag 2 februari

Årskurs 8 + 9

Årskurs 7

Onsdag 3 februari

Årskurs 8 + 9

Årskurs 7

Torsdag 4 februari

Årskurs 7 + 8

Årskurs 9

Fredag 5 februari

Årskurs 7 + 8

Årskurs 9

Alla elever erbjuds att hämta en matlåda som lunch på närmaste skola. Avhämtning sker:
ÄBC: 11.30 - 12.30 (sidodörr matsal)
Kyrkheden: 11.30 - 12.30 (lastkaj)
Sunnemo: 11.00 - 12.30 (lastkaj, ring på klocka)
Råda 11.15 - 12.30 (baksidan vid dörren in till köket)

För att få matlåda gäller att man måste beställa denna senast klockan 12.00 dagen innan. Detta görs via ett formulär som skickas till alla elever. Vårdnadshavare eller elever som har frågor ska kontakta mentor eller rektor på aktuell skola.

Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Samtliga nya anpassningar som Hagfors kommun gör utifrån förändringar i restriktioner och nya rekommendationer gäller från och med måndag 25 januari.

» Folkhälsomyndigheten om gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet Länk till annan webbplats.

» Regeringen om förlängning av nationella restriktioner Länk till annan webbplats.

Förlängda nationella restriktioner och nya rekommendationer
(gäller från 25 januari)

  • Förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20.00 som infördes den 24 december 2020 har nu förlängts till den 7 februari 2021 på grund av fortsatt hög smittspridning.

  • Myndigheterna ska säkerställa att endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. Detta gällde inledningsvis till och med den 24 januari 2021, men kommer nu att förlängas till och med den 7 februari 2021.

  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Detta gäller från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

  • Från och med den 7 januari 2021 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat munskydd i sådan kollektivtrafik där sittplats inte kan bokas. Rekommendationen gäller vardagar kl 7-9 samt 16-18 och förlängs nu att gälla våren ut.

  • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Observera dock att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens uppmaning om fortsatt nedstängning.

  • Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. Barn och unga är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande.

  • Regeringen kommer därutöver att ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag om en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19. Uppdraget ges mot bakgrund av att många yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.

    Restriktionerna kommer att utvärderas varannan vecka.

Publicerad av

Publicerad datum