logo

Nya rekommendationer om vilka som prioriteras för vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten redovisade den 4 februari nya rekommendationer till regioner och kommuner för vaccination mot covid-19. Där sänker myndigheten den tidigare rekommenderade åldern i fas 2 till 65 år. Dessutom lyfts personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar in i gruppen, som alltså utvidgas till att omfatta fler än tidigare. Även vilka som ingår i fas 3 preciseras mer.

I den nya delredovisningen sänker myndigheten den tidigare rekommenderade åldern i den så kallade fas 2 till 65 år. Dessutom lyfts personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar in i gruppen, som alltså utvidgas till att omfatta fler än tidigare.
I fas 3, som nu preciseras, ingår bland annat:

Personer i åldern 60-64 år

Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom. Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

I samtliga faser av vaccinationsarbetet behöver den som löper störst risk prioriteras, vid brist på vaccin. Det är viktigt att alla vuxna i Sverige nås av erbjudandet om vaccination. Risken att bli svårt sjuk påverkas av exempelvis födelseland, boendesituation, utbildningsnivå, yrkestillhörighet och ekonomi.

Vaccineringen i Hagfors kommun går fortsatt bra

I Hagfors kommun är det till och med vecka fyra 10,4 procent (1008 personer) som fått den första dosen vaccin mot covid-19. Dos 2 har 1,55 procent fått. Detta ingår i fas 1 mot vaccineringen.Det betyder att så långt är Hagfors den av de värmländska kommunerna som har vaccinerat störst andel av sina kommuninvånare.
- Det fortsätter gå bra med vaccineringen. Alla vård- och omsorgstagare på våra äldreboenden har fått sina båda doser. Vi har också påbörjat dos 2 till vård- och omsorgstagare med insatser från hemtjänsten och vår egen personal som arbetar vårdnära. Vi beräknar att vara klara vecka 8 eller 9. Men jag vill betona att allt hänger på tillgången till vaccin säger, Isa Nyberg medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun.

Utifrån rekommendationerna föreslår Folkhälsomyndigheten att grupper med störst behov av skydd prioriteras i olika faser.

I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

 • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
 • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras hushållskontakter
 • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
 • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • personer i åldern 60–64 år
 • personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa
 •  
 •  

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes typ 1 och typ 2
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • downs syndrom

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.

De grupper som ska prioriteras först är ett stöd för regionernas arbete med vaccinationerna och ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten och regionerna arbetar tillsammans för att genomföra dessa vaccinationsinsatser.

Publicerad av

Publicerad datum