logo

Kommunstyrelsen i korthet 12 april

Måndag den 12 april hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från mötet så snart det är justerat.

Den budget för 2021 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 1,5 mkr. Prognosen för 2021 efter årets två första månader pekar dock mot ett högre plusresultat på 12,8 miljoner kronor för hela året. Det är 11,3 miljoner kronor bättre än jämfört med budget.
Prognosen är dock väldigt osäker för att såväl vissa kostnader som intäkter för 2021 har ännu inte blivit bokförda.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-februari uppgår till 122,7 miljoner kronor vilket är 2,8 miljoner kronor lägre än budget 2021. Prognosen 2021 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 5,3 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-februari 2021. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att Hagfors kommun ska ansöka genom Bilda hos Länsstyrelsen om statliga pengar till för att delta i projektet Familjekompis.

Studieförbundet Bilda har under de senaste åren drivit projektet Familjekompis på några orter i Värmland. Det är ett integrationsprojekt som finansieras med stöd av förordningen statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Syftet med projektet är att minska utanförskapet för nyanlända familjer genom att de matchas ihop med svenska familjer. Projektet har gett bra resultat på flera andra orter i Värmland och i flera fall skapat varaktiga vänskapsrelationer.

Bilda ska starta upp projektet i norra Värmland och Hagfors kommun har fått erbjudande om att vara en av fyra deltagande kommuner. Under förutsättning att kommunerna tackar ja till medverkan kommer Bilda göra en ansökan till Länsstyrelsen om statliga pengar för projekttiden 2022-01-01 till 2023-12-31. Bilda är utförare och kommer rekrytera och anställa en projektledare som jobbar med rekrytering och matchning av familjer. Projektet innebär inget ekonomiskt åtagande och en liten arbetsinsats för Hagfors kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändringar av följande delar i taxan för förskola och fritidsverksamhet:

 • Förskolebarn som börjar på fritidshem betalar avgift för förskola till och med sista juli och fritidshemsavgift från och med 1 augusti.
 • Dagavgift för fritidshem för barn vars föräldrar är arbetssökande eller långtidssjukskriven ändras till 70 kr/dag from 2021-05-01.
 • Allmän förskola följer skolårets läsårstider och avgiftsfri allmän förskola ska gälla från och med skolstart.

På grund av coronapandemin har regeringen beslute att ge 1 miljard kronor extra 2021 till skolverksamheten i landets kommuner. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna ska kunna säkerställa alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. För Hagfors kommun är bidragssumman 880 281 kronor att fördela dit behoven är som störst efter pandemin.

Nu har kommunstyrelsen efter förslag från barn- och bildningsutskottet beslutat att fördela 590 kronor per elev som läser på gymnasiet i Hagfors. Det gäller oavsett om eleven bor i kommunen eller i annan kommun i Värmland. Något som alla värmländska kommuner gör lika med. Resten av bidraget som Hagfors kommun fått fördelas till högstadiet, fristående skolor eller kommunala skolor med elever skrivna i Hagfors kommun ersätts med samma belopp per högstadieelev.

Grundbeloppen gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2021.

Under coronapandemin har kulturskolan i Hagfors flera gånger fått ställa om verksamheten till fjärrundervisning och digital undervisning. Man har försökt att om möjligt inte ställa in undervisning. Flera gånger under detta år har vi fått ta snabba beslut som har påverkat undervisningen och eleverna i kulturskolans möjligheter att ta del av denna. Trots detta kommer främst de yngre eleverna att bli utan minst en tredjedel av undervisningen vårterminen 2021.

Ordinarie terminsavgift i kulturskolan är 700 kronor. Men på grund av den påverkan corona pandemin haft på undervisningen har kommunstyrelsen beslutat att tillfälligt sänka terminsavgiften i kulturskolan. De yngre eleverna får en sänkning med 250 kronor och betalar 450 kronor i avgift för vårterminen 2021. För de äldre eleverna sänks avgiften till på 600 kronor för vårterminen 2021.

Vid dagens sammanträde fick kommunstyrelsen en återrapportering över inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats. De motioner det gäller är:

 • Ring en Hagförsing.
 • Lönebonus till personal äldreomsorgen
 • Svenska Kollektivavtal Hagfors vid upphandlingar av tjänster

Några av de medborgarförslag som väntar på svar är:

 • Uppsättning av välkomstskyltar vid infarterna till Ekshärad
 • Önskemål om offentlig toalett vid busstationen, Hagfors
 • Önskemål om en trevligare och mer inbjudande hemsida för kommunen
 • Önskemål om förtroendemannaregister på webben
 • Önskemål om digital lokalbokning

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av motioner och medborgarförslag som inte har besvarats.

Socialdemokraterna i Hagfors föreslår i en motion att et vid kommunala upphandlingar av tjänster ställs krav på att gällande kollektivavtal finns på de företag som kommer ifråga, detta ska även gälla de underleverantörer som anlitas.

Enligt Upphandlingsmyndigheten är det är inte tillåtet att kräva att leverantören ska vara bunden av ett kollektivavtal under avtalsperioden. Det betyder att det även vid direktupphandlingar är förbjudet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden av kollektivavtal. Ett sådant krav skulle anses bryta mot flera av de grundläggande upphandlingsprinciperna. Av principen om likabehandling följer att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar att lämna anbud. Alla leverantörer kan inte ges samma förutsättningar om krav ställs på att leverantören ska vara bunden till ett kollektivavtal, då det råder föreningsrätt i Sverige. Föreningsrätt innebär att arbetsgivare har rätt att tillhöra en arbetsgivarorganisation, men också en rätt att inte tillhöra en sådan.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen. Samtliga representanter för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen valde att avstå och delta i beslutet.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum