logo

Kommunstyrelsen i korthet 17 maj

Måndag den 17 maj hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från mötet så snart det är justerat.

Den budget för 2021 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 1,5 mkr. Prognosen för januari-mars 2021 pekar dock mot ett högre plusresultat på 10,5 miljoner kronor för hela året. Det är 9 miljoner kronor bättre än jämfört med budget.

Prognosen är dock väldigt osäker för att såväl vissa kostnader som intäkter för 2021 har ännu inte blivit bokförda.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-mars uppgår till 190,6 miljoner kronor vilket är 4,6 miljoner kronor lägre än budget 2021. Prognosen 2021 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 8.5 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-mars 2021. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Representanter för OR i kommunstyrelse hade ett yrkande kopplat till att kommunens kostnaderna för placering av barn har ökat. Kommunstyrelsen gav bifall till yrkandet som innebär följande:
Med anledning av kraftigt ökade kostnader för placeringar av barn- och unga ska individ- och omsorgsavdelningen till IOU-utskottet i september 2021 återrapportera vad det ökande antalet placeringar beror på. Även hur det sett ut historiskt med placeringar av barn och unga samt en redovisning av det förebyggande arbetet som sker inom verksamheten ska redovisas.

Kommunstyrelsen har beslutat att under 2021 ska inga avgifter debiteras till externa aktörer inom tillsynsområdena livsmedel, alkohol/serveringstillstånd och tobak/folköl. Beslutet kommer utifrån ett politiskt initiativ av socialdemokraterna i Hagfors där man föreslagit generella lättnader i bland annat tillsynsavgifter för restauranger och liknande näringsidkare.

Miljö- och byggnadsnämnden ska i samband med bokslutet 2021 kompenseras för det intäktsbortfall i form av uteblivna avgifter som beslutet innebär.

I den beslutade planeringen för läsår 2021-2022 har ett fel upptäckt. Av misstag har 6 juni lagts som en vanlig skoldag. Utifrån detta behöver en ändring av läsårstiderna göras för att eleverna ska få sina garanterade 178 skoldagar.
Därför har kommunstyrelsen beslutat att ändra läsåret 2021-2002 så att studiedagen 2 maj tas bort och en planering- och kompetensutvecklingsdag för lärare läggs in den 20 juni.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå två olika medborgarförslag där det föreslås att det ska sättas upp skyltar vid infarterna till Ekshärad. Kostnaderna för produktion av skyltar och arrendet för där skyltarna ska placeras bedöms bli för högt. Kommunstyrelsen är dock positiv till förslagen och bedömer att frågan om välkomstskyltar ska finns med i det framtida utvecklingsarbetet i kommunen.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum