logo

Kommunstyrelsen i korthet 14 juni

Måndag den 14 juni hade kommunstyrelsen sista sammanträdet innan sommaren. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokoll på hagfors.se så snart det är justerat.

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om driftbudget 2022 med ett budgeterat resultat på 25 334 000 kronor. Dessutom beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om plan för 2023 med ett resultat på 9 619 000 kronor och för 2024 med ett resultat på - 3 952 000 kronor.

Beslutet fattades efter votering och är i enlighet med förslaget från budgetkommittén.

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen som representerar socialdemokraterna yrkade bifall till sitt egna förslag för driftbudget.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa investeringsbudget för 2022 samt plan för 2023 och 2024. Det innebär investeringar för 2022 med 166 105 000 kronor, för 2023 med 173 900 000 kronor och för 2024 med 38 700 00 kronor.

Beslutet fattades efter votering och är i enlighet med förslaget från budgetkommittén.

Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2022 till 1 procent.

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen som representerar socialdemokraterna yrkade bifall till egna förslag gällande separat delar i förslaget till investeringsbudget.

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen lämnade yrkande om mindre pengar, 250 000 kronor för 2022 och 2023 istället för 400 000 kronor per år, till utemiljön vid Råda rastplats.

Dessutom yrkade man om att 150 000 kronor för 2022 och 150 000 kronor för 2023 ska lägga i inveterintsbudgten för att tillgänglighetanpassa Värmullåsen utsiktplats.

Dessa yrkanden avslogs av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige besluta att den kommunala skattesatsen för 2021 förblir oförändrad på, 22 kronor och 2 öre per skattekrona.

Den budget för 2021 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 1,5 mkr. Prognosen för januari-april 2021 pekar dock mot ett högre plusresultat på 15,4 miljoner kronor för hela året. Det är 13,9 miljoner kronor bättre än jämfört med budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-april uppgår till 256,3 miljoner kronor vilket är 1,8 miljoner kronor högre än budget 2021. Prognosen 2021 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 5.3 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-april 2021. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

I Hagfors kommun kan de partier som är representerade i kommunfullmäktige kan ansöka om att få partistöd. För att vara berättigade till partistöd ska partierna lämna en redovisning av vad partistödet använts till samt en granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare.Totalt finns 371 000 kronor att fördela mellan partierna. Fördelningen sker utifrån antalet mandat som man har i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistödet 2021 enligt följande:
Oberoende Realister får 120 840 kronor i partistöd
Socialdemokraterna får 112 360 kronor i partistöd
Sverigedemokraterna får 36 040 kronor i partistöd
Centerpartiet får 36 040 kronor i partistöd
Vänsterpartiet får 27 560 kronor i partistöd
Moderaterna får 19 080 kronor i partistöd
Liberalerna får 19 080 kronor i partistöd

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige ska besluta om ett tillägg i budget på 1,2 miljoner kronor för inköp av bowlingutrustning.

Från och med höstterminen 2022 kommer gymnasieskolan i Hagfors att kunna erbjuda nationell idrottsutbildning med inriktning bowling. Sedan tidigare har en privat aktör drivit bowlinghallen i Hagfors.

Nu har Hagfors kommun fått erbjudande om att köpa förvärva utrustning och inventarier till en summa om 1,2 miljoner kronor Genom att köpa inventarierna får Hagfors kommun rådighet över lokalen som fullt funktionell bowlinghall. Det är en förutsättning för att säkerställa att bowlingundervisning framöver Lokalerna kommer att kunna hyras ut som inredd och godkänd bowlinghall samt med villkor om undervisningstid för skolans behov.

Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja bidrag för 2021 med 37 500 kronor till Ekshärads Folkets hus, 37 500 kronor till Sunnemo Folkets hus, 27 500 kronor till IOGT/NTO Råda och 27 500 kronor till Gustavsfors bygdegårdsförening.

Fem hembygdsföreningar har ansökt om så kallat bevarandebidrag för 202. Kommunstyrelsen har beslutat att fördela bidraget till föreningarna enligt följande:

Sunnemo hembygdsförening 12 000 kronor
Gustav Adolfs hembygdsförening 12 000 kronor
Norra Råda hembygdsförening 20 000 kronor
Ekshärads hembygdsförening 12 000 kronor
Hagfors hembygdsförening 12 000 kronor

Vid dagens sammanträde beslutad kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om ett tilläggsanslag på 9 miljoner kronor till renoveringen av förskolan Prästkragen i Råda.

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om ett tilläggsanslag på 8 miljoner kronor till renoveringen av Hagfors badhuset. Arbete har blivit dyrare än budgeten på 25 miljoner kronor. Hagfors badhus kommer att öppna efter renovering hösten 2021.

Kommunstyrelsen har beslutat att man 2021 ska ha ett samarbetsavtal med Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna). I samarbetsavtalet ingår att kommunen får exponeras på Valsarnas hemmaarena, på förarnas västar, i programblad samt på föreningens webbplats.

För detta samarbetsavtalet för Valsarna 50 000 kronor för säsongen 2021.

I ett inlämnat medborgarförslag föreslå att kommunfullmäktiges sammanträde ska sändas på webben. Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.

Nu finns en lösning som gör att det går och att sända fullmäktiges sammanträden live på webben. Sändningen av respektive möte kommer att ligga kvar på hagfors.se i två veckor efter sammanträdet. Efter installation och interna utbildningar ska fullmäktiges sammanträden att kunna börja sändas live under hösten 2021.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum