logo

Kommunstyrelsen i korthet 13 september

Måndag den 13 september hade kommunstyrelsen första sammanträdet efter sommaren. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Den budget för 2021 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 1,5 mkr. Budgetprognosen för januari-juli 2021 visar ett avsevärt högre plusresultat på 14,7 miljoner kronor för hela året. Det är drygt 13 miljoner kronor bättre än jämfört med budget. Prognosen är dock väldigt osäker.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-juli uppgår till 419,7 miljoner kronor vilket är 0,4 miljoner kronor lägre än budget 2021. Prognosen 2021 för skatteintäkter och generella bidrag förväntas bli 18.4 miljoner kronor högre jämfört med budget 2021.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-juli 2021. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta om en förändring av VA-taxan från och med 1 januari 2022. Det är följande höjningar av avgifter som görs från årsskiftet:
- avgiften för bostadsenhet för de kunder som har kommunalt dricksvatten.

- avgiften per bostadsenhet påverkar alla kunder som har kommunala VA-tjänster.

- avgifter för vattenmätare och dagvattenhantering som betalas av kunder inom kommunala verksamhetsområden.

Anledningen till de föreslagna höjningarna är investeringar i VA-verksamheten som behöver göras. De investeringar det gäller är följande: Att det ska byggas en ny råvattenledning parallellt med befintlig ledning för att förbättra säkerheten i kommunens vattendistribution. Det drift- och övervakningssystem som bevakar om det finns vattenläckor eller andra problem med vattendistributionen är gammalt och behöver bytas ut. Utifrån tidigare politiska beslut om revidering av VA-verksamhetsområden i bland annat Gustavsfors och Gunnerud behöver även nätet av vatten- och avloppsledningar byggas ut.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja en ansökan från Sunnemo IF om ett bidrag på 200 000 kronor till ny belysning till orten skidspår. Bidraget ges under förutsättning att Sunnemo IF löser övrig finansiering för att täcka den totala kostnaden på 898 438 kronor för byte av belysning. Dessutom ska arbetet påbörjas inom 15 månader räknat från den 13 september 2021.

Kommunstyrelsen beslutade att ge ett bidrag till Norra Råda hembygdsförening på maximalt 153 000 kronor. Pengar ska användas till byte av tak på Hörnstugan från Norra Råda socken som byggdes 1783. I stugan finns idag bland annat Rovdjurscentret som kallas Värmlands Rovdjursexpo. Det är det enda i Värmland och är en viktig del när det gäller att informera allmänheten samt barn- och ungdomar om dessa rovdjur.

Bidraget som kommunstyrelsen har beslutat om ges under förutsättning att Norra Råda hembygdsförening löser övrig finansiering för att täcka den totala kostnaden på 255 000 kronor för byte av tak på Hörnstugan. Dessutom ska arbeta påbörjas inom 12 månader räknat från den 13 september 2021.

Hagforsparken har under lång tid varit oanvända och flera av byggnaderna i parken har förfallit och är i dåligt skick. I budget för 2022-2024 finns avsatt pengar för att upprustning och utveckling av parken. Nu kan man dock redan i år börja med vissa insatser. Det är möjligt genom att 200 000 kronor avsatt för Svenska Rallyt 2021 inte har använts i år och de pengarna kan istället läggas på Hagforsparken. Kommunstyrelsen har beslutat enligt följande för att framtida utveckling och upprustning av Hagforsparken.

  • Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att vidta åtgärder så att ett separat el-abonnemang ordnas för Hagforsparken.
  • Utvecklingsenheten får i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen ta fram en plan för vad som krävs för att ställplatser ska vara färdiga för nyttjande till 1 juni 2022. Alternativa ambitionsnivåer kring gråvatten, latrin och färskvatten ska redovisas för ställningstagande i december 2021.
  • Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att se över stängsel i Hagforsparken med inriktning att ta bort det som inte bedöms ha betydelse för säkerhet eller liknande.
  • Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att till 1 april 2022 sammanställa renoveringsbehov och kostnadskalkyl för befintliga byggnader där huvudscenariot är att parkserveringen rivs, medan övriga i huvudsak bibehålls och rustas om det bedöms som tekniskt och ekonomiskt rimligt.
  • Utvecklingsenheten får i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen och i samverkan med externa aktörer ta fram ett samlat förslag kring utformning och innehåll i övrigt. Förslaget ska återredovisas under första halvåret 2022.
  • För att påbörja arbete redan 2021 godkänns att 200 000 kronor avsatta för Svenska Rallyt omprioriteras till åtgärder i Hagforsparken.

Hagfors kommun har i budget 2022-2024 avsatt 500 000 kronor avsatt för samarbetsavtal med rallybolaget kopplat till delaktighet i Svenska Rallyt. När nu Svenska Rallyt har flyttat från Värmland har kommunstyrelsen vid dagens sammanträde beslutat att pengarna ska omprioriteras enligt följande:

  • Klarälvsloppet beviljas ett bidrag på 100 000 kronor för 2021 respektive 2022.
  • Från och med 2022 används 400 000 kronor till arrangemang med inriktningen att det ska attrahera externa besökare.
  • För 2021 omprioriteras 400 000 kronor från pengarna som avsatts för Svenska Rallyt till åtgärder som stärker kommunens attraktivitet och besöksnäring.

Centerpartiet i Hagfors har skrivit en motion med rubriken Ring en Hagfôrsing. Förslaget är att kommunen ska ha ett speciellt telefonnummer. Dit ska man kunna ringa för att ställa frågor om kommunen och hur det är att leva och bo i kommunen. Telefonnumret ska också kunna sätta kommunen på kartan som skriver Centerpartiet.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att inte utreda förslaget ytterligare och avslå motionen.

Socialdemokraterna i Hagfors föreslår att personalen i äldreomsorgen ska gå en extra lönebonus under coronapandemin. Detta har man skrivit i en motion.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Beslutet motiver man med att alla medarbetare inom samtliga verksamheter har hanterat och hanterar fortfarande pandemin utifrån sin roll och uppdrag. Därför anser kommunstyrelsen att det är svårigheter med att ge riktade ersättningar till medarbetare inom äldreomsorgen.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum