logo

Kommunstyrelsen i korthet 11 oktober

Måndag den 11 oktober hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Delårsbokslutet som sträcker sig till och med den 31 augusti 2021 visar ett positivt resultat på 60,6 miljoner kronor. Budgeterat resultat för motsvarande period är plus 30,1 miljoner kronor vilket innebär en positiv resultatavvikelse med plus 30,5 miljoner kronor.

Resultat för perioden januari-augusti 2021 är 1,4 miljoner kronor högre än motsvarande period 2020.Prognosen för hela 2021 antas bli plus 38,4 miljoner kronor . Det innebär en positiv avvikelse med +37,0 miljoner kronor mot budgeterat resultat för 2021.


Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsbokslutet för januari-augusti 2021.

Kommunstyrelsen fick en genomgång av de inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats. Det är endast motionen om inventering av obebodda hus som ännu saknar svar. När det gäller medborgarförslag är det sju inlämnade förslag som är obesvarade. Bland annat: önskemål om tillgänglighetsanpassning av utsiktsplatsen på Värmullsåsens topp, kallbadplats vid Gatabadet och önskemål om offentlig toalett vid busstationen i Hagfors.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige godkänna återrapporteringen av motioner och medborgarförslag som inte besvarats.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 50 000 kronor i marknadsföringsstöd till Hagfors Innebandyförening. Stödet ingår i ett samarbetsavtal som tecknats mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening för säsongen 2021/2022.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 40 000 kronor i marknadsföringsstöd till Hagfors Innebandysällskap. Stödet ingår i ett samarbetsavtal som tecknats mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandysällskap för säsongen 2021/2022.

Centerpartiet har lämnat in en motion om att kommunen ska genomföra en inventering av obebodda hus. Detta kan innebära en trevligare och mer livaktig miljö på vår landsbygd och bidra till en ökad inflyttning anser motionären.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till motionen och har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den.

Hagfors kommun planerar att genomföra inventeringen tillsammans med kommunerna Torsby, Sunne och Munkfors. Det skulle då bli ett gemensamt projekt där inventering av obebodda hus omfattar samtliga fyra kommunerna.Därför har Hagfors kommun ansökt om pengar från Leader till att genomföra projektet.Svar på ansökan kommer under oktober månad. Om man inet inte får det sökta bidrag kommer Hagfors kommun ändå genomföra en inventering i egen regi i Hagfors kommun.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum