logo

Kommunstyrelsen i korthet 6 december

Måndag den 6 december hade kommunstyrelsens sitt sista sammanträde för året. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Den budget för 2021 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 1,5 miljoner kronor. Budgetprognosen för januari-oktober 2021 visar ett avsevärt högre plusresultat på 42,1 miljoner kronor för hela året. Det är över 40 miljoner kronor bättre än jämfört med budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-september uppgår till 591,3 miljoner kronor vilket är 11,1 miljoner kronor lägre än budget 2021. Prognosen 2021 för skatteintäkter och generella bidrag förväntas bli 22.9 miljoner kronor högre jämfört med budget 2021.Prognosen är dock väldigt osäker.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-oktober 2021. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Det är sedan tidigare beslutat att Hagforsvägen ska stängas för genomfart av fordonstrafik. Det ser ut enligt följande:

Placering av vändplan i södra änden av Hagforsvägen innebär:

  • Breddning av vägsektion i norra infarten mot Parkvägen för att uppfylla standarden för Gång-och cykelväg + körbana.
  • En refug med avsmalning som hastighetsdämpande åtgärd där GC-vägen upphör och Gångfartsområdet tar vid.
  • Parkeringar för Blinkenbergsparkens besökare anläggs på den ytan som idag är en vegetationsbeklädd klippa, med infart från Norrings Väg. (Se bilaga 1). Den utpekade ytan för parkeringsplatserna kan komma att medföra utökade kostnader då området dels har berg i dagern och idag har höjdskillnader som måste hanteras för att parkeringsytan skall bli funktionell.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta om ett tilläggsanslag om 6,5 miljoner kronor för att genomföra stängningen av Hagforsvägen.

Vid dagens möte beslutade kommunstyrelsen om läsårstider 2022-2023 för skolorna i Hagfors kommun.

Kommunstyrelsen har beslutat att barn- och bildningsavdelningen får i uppdrag att påbörja ett långsiktigt arbete med en ny översikt över kommunens kulturarvsmiljöer. Det ska en prioritering tas fram för vilka miljöer, värdefulla byggnader, kulturminnen som ytterligare behöver undersökas, beskrivas och ges ett skydd.

För delar av detta arbete krävs anlitande av extern expertis för att få ett gediget grund- och beslutsunderlag. En plan för arbetet med översikt av kulturarvsmiljöer i Hagfors kommun ska presenteras under 2022.

Vård- och omsorgstaxan gäller de som fått en insats beviljad enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen såsom hemtjänst-, hemsjukvårds-, och/eller rehabiliteringsinsats, vistelse i korttidsboende eller om du bor i särskilt boende. Taxan gäller även i tillämpliga delar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och övrig socialtjänst.

Förändringar föreslås på hur avgiftsutrymmet beräknas i samband med att äkta makar genom inflytt på särskilt boende blir SÄBO. Det skulle innebär att kostnaden beräknas per individ för de som är gifta men som inte längre är sammanboende. I övrigt föreslås vård- och omsorgstaxan inför 2022 justeras genom indexreglerade höjningar.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderad vård- och omsorgstaxa för 2022.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum