logo

Personalen tycker det är kul att jobba i kommunen

Människor

Personalen i Hagfors kommun trivs på jobbet. Medelvärdet i medarbetarundersökningen 2021 blev 3,9 på en femgradig skala.

Sedan 2012 har Hagfors kommun undersökt vad personalen anser om sin arbetsmiljö. Medarbetarundersökningen 2021 visar att man trivs på jobbet. Det var 89 procent som deltog i undersökningen. Samtliga medelvärden i undersökningen innebär betyget 3,9 på en femgradig skala. Arbetsgivarens inställning till föräldraledighet är den enskilda fråga som får högst betyg. Lägst betyg ges till den fysiska arbetsmiljön.

- Det är ett resultat som vi såklart är nöjda med. Arbetsmiljön är en ständigt prioriterad fråga, och 3,9 i medelbetyg är bra, men vi strävar efter att nå ett ännu högre betyg. Coronapandemin fortsatte att påverka vårt arbetssätt även under 2021 och kommer så att göra även i år i olika grad. Nu ska vi analysera resultatet. Utifrån det ska vi sedan diskutera möjligheterna till lämpliga åtgärder för att göra förbättringar inom vissa område, säger personalchef Felicia Weinberg.

Samtliga chefer kommer att gå igenom resultatet från medarbetarundersökningen 2021 med sin respektive arbetsgrupper.

Föräldraledighet fortsatt i topp

Bland “10 i topp- frågorna” återfinns frågor som “jag är stolt över det arbete jag utför”, “mitt arbete känns meningsfullt”, “min närmaste arbetsledare visar respekt för mig som medarbetare” och “jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete”. Liksom tidigare år är det frågan om arbetsgivarens inställning till föräldraledighet den enskilda fråga som får högst betyg, 4,7.

Den fysiska arbetsmiljön får även 2021 lägst betyg i undersökningen med 3,0. Bland annat uppger medarbetarna att det är värme och ventilation som inte fungerar tillfredsställande. Upplevelsen att man arbetat med tidigare års resultat i medarbetarbarometern når 3,5 och är den fråga som når näst lägsta resultat gällande arbetsmiljön.

Goda möjligheter att påverka

I undersökningen finns möjlighet att ge exempel på sådant som arbetsgivaren gör bra respektive vad som kan bli bättre. Internkommunikation och friskvårdsbidraget är exempel på vad personalen anser kan bli bättre. Möjligheten till att påverka samt att man blir bra bemött och har en trygg arbetsgivare är några exempel på vad kommunen som arbetsgivare gör bra.
- Mycket glädjande att personalen anser att man har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det är en viktig del i upplevelsen av arbetsmiljön. Kommunikation såväl internt som externt är ett mycket prioriterat område. Vi ska bland annat implementera ett intranät under 2022, säger kommunchef Richard Bjöörn.

Fakta

För tionde året i rad har Hagfors kommun undersökt medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön i medarbetarbarometern. Deltagandet är fortsatt högt med 89 procent och medarbetarna ger arbetsmiljön ett högt genomsnittligt betyg med 3,9 på en femgradig skala. Insamling av svaren skedde under oktober och november 2021.

Medarbetarenkäten delas ut årligen till alla medarbetare med månadslön. Enkäten består av totalt 57 frågor och besvaras anonymt via dator eller mobiltelefon. Resultatet är en viktig del i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och visar oss vägen hur vi strategiskt kan jobba för en ännu bättre arbetsmiljö. Medarbetarbarometern utgör även en viktig grund för utveckling av våra målkort.

» Information om resultatet av undersökningen Pdf, 3.6 MB.

Har du frågor kring undersökningen?
Kontakta Helena Sjöö, personalspecialist
0563-185 24
helena.sjoo@hagfors.se

Publicerad av

Publicerad datum