logo

Den 20 januari införs nya regler för familjekarantän och testning av covid-19

Spridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och nu ändras de förhållningsregler som handlar om att stanna hemma från arbete eller skola när du eller någon i ditt hushåll är sjuk. Ändringen görs för att minska frånvaro av personal inom samhällsviktig verksamhet. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

Coroanvirus

Smittspridningen leder till risk för frånvaro av personal, och allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet. Detta både på grund av att många är sjuka, vård av barn och på grund av förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter på grund av den relativt höga risken de har att utveckla covid-19.

Ändringar som gäller från den 20 januari

 • Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

 • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
 • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan. Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.

Vaccinernas effekt mot att bli smittad, och därmed kunna föra smittan vidare, är god efter tre doser

– Vaccinering är det bästa skyddet mot svår sjukdom och död, och därför är det viktigt att alla som ännu inte vaccinerat sig gör det, och att de som erbjuds en påfyllnadsdos tackar ja till erbjudandet. Efter dos tre finns även ett ökat skydd mot smitta. Därför bidrar också vaccination till minskad smittspridning, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Rekommendationerna om undantag från förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter implementeras nu av regionerna och Hagfors kommun inväntar Smittskydd Värmlands tolkning och revidering av dessa.

En förändring träder ikraft vilket gäller provtagning

Region Värmland ändrade förra veckan rekommendationen om provtagning tillfälligt baserat på Folkhälsomyndighetens vägledning. På grund av fortsatt kraftigt ökad smittspridning, där test- och smittspårningskapaciteten inte är tillräcklig, görs nu ytterligare prioriteringar i provtagningen.

Från och med i dag ska du endast boka tid för provtagning om du har symtom och:

 • arbetar inom hälso- och sjukvård eller kommunal vård och omsorg
 • har ett arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen eller går i skolan.

– Det här gäller från och med i dag, så har du bokat en tid och inte rekommenderas provtagning, så uppmanar vi dig att avboka din tid, säger Charlotta Nelsson, regionchefläkare och provtagningssamordnare.

– Tillhör man inte någon av dessa kategorier, men blir sjuk, så ska man stanna hemma i minst fem dagar från den dag man fick symtom. Man ska också ha varit feberfri i minst två dagar innan man går tillbaka till arbetet, säger Charlotta Nelsson.

Nya rutiner och riktlinjer på gång

Folkhälsomyndigheten presenterade också andra rekommendationer som rör smittspårning och förhållningsregler. Region Värmland arbetar nu med att ta fram nya rutiner och riktlinjer. Tills vidare gäller nuvarande rutiner och den som har fått information och förhållningsregler i samband med smittspårning ska fortsätta följa dem.

Ytterligare stöd till regionerna i prioritering av testresurser

Under vecka två genomfördes över 520 000 tester vilket är mer än någonsin hittills under pandemin. På grund av den höga sjukligheten i luftvägsinfektioner och att antalet fall av covid-19 just nu är flera hundra tusen i veckan behöver testresurserna prioriteras där de gör som mest nytta. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför under en övergångsperiod regionerna att ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Den som har tagit ett antigensjälvtest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19

Ett negativt självtest utesluter inte covid-19. De som bor med någon som testat positivt med ett antigentest bör stanna hemma, det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.

Screening på arbetsplatser i förebyggande syfte

På arbetsplatser där personer som omfattas av undantagen från hemkarantän arbetar är det viktigt att det finns rutiner för screening. Det gäller speciellt i miljöer med sårbara grupper såsom sjukvård och äldreomsorg.

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Publicerad av

Publicerad datum