logo

Kommunstyrelsen i korthet 14 februari

Måndag den 14 februari hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

År 2018 infördes på försök möjligheten att få resebidrag om man bor i Hagfors kommun och pendlar till eftergymnasiala studier på ett lärosäte i Värmlands län. Syftet var att fler medborgare skulle upptäcka att det går och bo kvar i kommunen och samtidigt studera på ett högre lärosäte. Resebidraget infördes som en försöksperiod under tre år, sista bidragsberättigade period var vårterminen 2021.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagen möte att föreslå kommunfullmäktige att möjligheten och få resebidrag för eftergymnasiala studier ska bli en permanent verksamhet.

Hagforsstrategin togs fram 2017, grunden för strategin lades tillsammans med 800 kommuninvånare och tjänstepersoner som tog fram en lokal strategi som ska gälla från 2017 till 2027. Men vi lever i en föränderlig värld. De förutsättningarna som man utgick ifrån när strategin gjordes 2017 har förändrats.

Det är nödvändigt att Hagforsstrategin utvärderas och det som är inaktuellt tas bort och sådant som är mer aktuellt ska läggas till. Därför har kommunstyrelsen beslutat att Hagforsstrategin ska revideras under 2022.

Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta ett förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten i Hagfors 2022-2025.

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning bestående av lokala föreskrifter och avfallsplan där kommunens målsättning för avfallshantering framgår. Renhållningsordningen ska vara antagen av kommunfullmäktige.

Hagfors kommuns nuvarande renhållningsordning togs fram 2011 i samarbete med Sunne, Torsby och Munkfors kommuner. Avfallsplanen i nuvarande renhållningsordning har daterade mål och de lokala föreskrifterna är i behov av uppdatering. Därför har gjorts ett nytt förslag på renhållningsordning, gemensamt med Sunne, Torsby och Munkfors kommun. Men innan en ny renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan kan antas av kommunfullmäktige ska den ställas ut så att allmänheten ska ha möjlighet att ge synpunkter.

Därför har kommunstyrelsen beslutat att förslaget till renhållningsordningen med föreskrifter och avfallsplan ska ställas ut. Beslutet om utställning förutsätter dock att kommunerna Sunne, Torsby och Munkfors fattar beslut om utställning av motsvarande dokument.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum