logo

Kommunstyrelsen i korthet 14 mars

Måndag den 14 mars hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Hagfors kommun redovisar 2021 ett positivt resultat om +51,5 miljoner kronor. Med ett budgeterat resultat på +1,5 miljoner kronor innebär det en positiv avvikelse mot budget med +50,0 miljoner kronor för 2021. Främst beror plusresultat på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Utskott/nämnders nettokostnader i driftsredovisningen är 715,3 miljoner kronor, vilket är 25,1 miljoner kronor mindre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnad uppgår till 731,8 miljoner kronor vilket är 21,7 miljoner lägre än budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag fick kommunen 23,9 miljoner kronor mer än budgeterat.

Kommunkoncernen Hagfors redovisar 2021 ett positivt resultat om 57,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut för 2021.

Kommunstyrelsen har vid dagens möte beslutat att godkänna ombudgetering av investeringsmedel till 2022 med totalt 95 058 000 kronor. Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att hyra Fasaden i centrala Hagfors under 15 år för att fritidsgård, kulturskola och biograf ska flytta in där. Lokalerna anse bättre anpassade, än nuvarande lokaler, för dessa verksamheter och de aktiviteter som de genomför. Dessutom kan verksamheterna samverka på ett bättre sätt när de samlas på en plats.

Vid dagens sammanträde yrkade Tomas Pettersson (S) att den bundna hyrestiden minskas så den är kortare än 15 år. Efter votering beslutade kommunstyrelsen i enlighet med förslaget från kommunledningsutskottet om att hyra Fasaden under 15 år.

Samtliga ledamöter som representerar Socialdemokraterna i kommunstyrelsen valde att reservera sig mot beslutet till förmån för förslaget från Tomas Pettersson (S).

Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå kommunfullmäktige att utöka samhällsbyggnadsavdelningens driftbudget med totalt 2,1 miljoner kronor för Fasaden, ramen utökas med 875 000 kronor för 2022 och 1 225 000 kronor i driftbudget 2023.

Kommunstyrelsen har beslutat ge Bergsängsbygden Byalag ett bidrag på 20 000 kronor. Pengarna ska användas som delfinansiering för att byalaget ska kunna göra i ordning en träningslokal i Bergsängs gamla skola. Totalkostnad för investeringen är 130 000 kronor. Bidrag från Länsstyrelsen och byalaget egna pengar täcker övriga kostnader för att göra i ordning träningslokalen.

Under 2022 kommer det att finnas ett särskilt stöd för föreningar i Hagfors kommun att söka. Kommunstyrelsen har beslutat om 200 000 kronor extra för stöd till föreningar. För att man ska få ta del av detta ska föreningen bland annat ha en öppen verksamhet som har ett allmänt intresse,och kunna redovisa en plan för hur ekonomin normalt kan hanteras utan extra stöd.

Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att det ska byggas en vattenkiosk i centrala Ekshärad. Det skulle vara en vattenkiosk likt den som finns i Hagfors. En vattenkiosk är en anläggning som har två huvudsakliga syften, dels att öka säkerheten i vattendistributionen samt dels öka tillgängligheten av rent vatten. En vattenkiosk ger entreprenörer och privatpersoner möjlighet att hämta vatten på ett säkert och enkelt sätt.

Kommunstyrelsen har beslut att godkänna motion från Sverigedemokraterna om att bygga en vattenkiosk i centrala Ekshärad. En grov kostnadsuppskattning för att bygga en vattenkiosk är cirka 900 000 kronor.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum