logo

Kommunstyrelsen i korthet 11 april

Måndag den 11 april hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Den budget för 2022 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 33,2 mkr. Prognosen för 2022 efter årets två första månader pekar dock mot ett högre plusresultat på 44,1 miljoner kronor för hela året. Det är 7.9 miljoner kronor bättre än jämfört med budget. Prognosen är dock väldigt osäker för att såväl vissa kostnader som intäkter för 2022 har ännu inte blivit bokförda.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-februari uppgår till 119,5 miljoner kronor vilket är 1,7 miljoner kronor lägre än budget 2022. Prognosen 2022 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 10,9 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-februari 2022. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Hagfors får av bidragssumman 1 214 227 kronor att fördela dit behoven är som störst efter pandemin.
Kommunstyrelsen beslutade att fördela pengar enligt följande:
- Fördela 816 kr per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman.

- Resterande belopp 2834 kronor per elev ges till högstadiet. Fristående skolor eller kommunala skolor med elever skrivna i Hagfors kommun ersätts med samma belopp per högstadieelev.

- Beloppet ges som tillägg och gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2022. Hälften betalas ut i april och hälften senare i höst.

Kommunstyrelsen fick vid dagens möte en redovisning av de motioner och medborgarförslag som lämnat in från den 4 april men ännu inte har fått svar

De motioner som inte har besvarats är:
- Kompiskort för personer med funktionsvariationer
- Utbildning mot våld i hemmet

Det är följande nio medborgarförslag som saknar svar.
- Medborgarförslag om önskemål om tillgänglighetsanpassning av utsiktsplatsen på Värmullsåsens topp

- E-förslag om önskemål om offentlig toalett vid busstationen, Hagfors

- Medborgarförslag - önskemål om farthinder på del av Skålviksvägen, Hagfors

- Medborgarförslag – Utveckla Blinkenbergsparken till en mötesplats

- Medborgarförslag – Öka återbruket på återvinningscentralerna

- Medborgarförslag – Gör kommunens årsredovisning lättare att förstå

- Medborgarförslag angående att kommunen kan vara behjälpliga med snöröjning på ideellt anlagda isplaner

- Medborgarförslag – Att kommunen ska måla markerade mittlinjer på kommunens gång- och cykelvägar

- Medborgarförslag – Farthinder utmed Uddeholmsvägen, delen Torget-lv 246

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige ska besluta att godkänna återrapporteringen av motioner och medborgarförslag som inte har besvarats.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum