logo

Vi har godkänt målbilden för god och nära vård

Den 25 april godkände kommunfullmäktige i Hagfors målbilden för god och nära vård i Värmland. Nu ligger vårt fokus på arbetet för att förverkliga målbilden och att skapa delaktighet i arbetet som leder i målbildens riktning

Hagfors kommun har varit en del av den samordningsgrupp i Värmland som samordnat målbildsarbetet.
- Det gör att vi har känt stor delaktighet och också haft möjlighet att under en längre tid arbetat internt med frågan, säger Maria Persson, socialchef i Hagfors kommun. Nu är fokus på att implementera målbilden och att skapa delaktighet i arbetet med färdplanen framåt. Att arbeta in den gemensamma målbilden i kommunens målkort är en del av vårt påbörjade strategiska arbetet.

» Information om Värmlands målbild för god och nära vård Länk till annan webbplats.

Vad är viktigast i arbetet framöver?

- Vår plan är att integrera implementeringen av målbilden i vårt pågående arbete men också erbjuda speciella workshops som inspiration- och informationstillfällen, säger Maria Persson.

En viktig del i arbetet är att lyfta konkreta exempel från kommunens olika verksamheter för att ge en bild av att arbetet är något som redan pågår och som inte bara innehåller stora, resurskrävande förändringar.
- Att vara aktiv medskapare är ett perspektiv som inte bara handlar om våra invånare utan också våra medarbetare, säger Maria Persson.

Personcentrerat arbetssätt i fokus

- Det jag uppskattar mest med omställningen till en nära vård är det personcentrerade arbetssättet som utgår från individens behov och förutsättningar, säger Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun.
- Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen man har framför sig. Då kan människor ses som individer med preferenser, behov och resurser som måste förstås för att kunna uppnå bra hälsa. Frågan vad är viktigt för dig? bjuder in till meningsfull dialog och skapar förutsättningar för god vård och omsorg.

Inspirations- och informationstillfällen

För att göra målbilden mer känd i kommunen jobbar vi bland annat med inspirations- och informationstillfällen för medarbetare i verksamheterna inom individ- och omsorgsutskottet, arbetsledare i hela kommunen, till politiker och till representanter i pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor.

Köksbordskonferens som gott exempel

Vi arbetar också med så kallad köksbordskonferens.Det är ett enkelt sätt att ställa frågan vad är viktigt för dig? Och för att sätta individen i fokus.

» Så här fungerar en köksbordskonferens i praktiken i Hagfors Länk till annan webbplats.

- Att jobba personcentrerat är viktigt i våra verksamheter. Vi vill att den enskilde ska vara en aktiv medskapare, bland annat genom att vara delaktig då vi upprättar genomförandeplaner, säger Maria Persson. 

Utvecklingsarbete i öppenvården

Vi har även ett utvecklingsarbete som pågår kring en kvalificerad öppenvård i Hagfors i samverkan mellan individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hemtjänst och kommunens sjuksköterskor. Målet är alla dessa verksamheter samarbetar kring målgruppen.
- Vi samverkar även inom flera andra områden, till exempel mellan individ- och familjeomsorg (IFO), barnavårdscentral (BVC), förskola, skola/elevhälsa men även mellan IFO, arbetsmarknadsenheten (AME) och skola. Vi har också ett gott samarbete med regionens läkare. Även samordnad individuell plan (SIP) används som ett verktyg för samordning av insatser och för att den enskilde ska vara en aktiv medskapare, avslutar Maria Persson.

» Mer information om hur Hagfors kommun arbetar med nära vård

Publicerad av

Publicerad datum