logo

Kommunstyrelsen i korthet 13 juni

Måndag den 13 juni hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om driftbudget 2023 med ett budgeterat resultat på 16 499 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att besluta om plan för 2024 med ett resultat på 440 000 kronor och för 2025 med ett resultat på - 6 787 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa investeringsbudget för 2023 samt plan för 2024 och 2025. Det innebär investeringar för 2023 med 137 210 000 kronor, för 2024 med 155 636 000 kronor och för 2025 med 82 032 000 kronor.

Beslutet fattades efter votering och är i enlighet med förslaget från budgetkommittén.

Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2023 till 1,25 procent.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige besluta att den kommunala skattesatsen för 2023 förblir oförändrad på, 22 kronor och 2 öre per skattekrona.

Den budget för 2022 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 33,2 miljoner kronor. I mars 2023 beslutade kommunfullmäktige om ett tillägganslag i driftbudgeten på 0,9 miljoner kronor.Det innebar ett nytt budgeterat plusresultat på 33,4 mkr.

Prognosen för 2022 efter första kvartalet pekar mot ett plusresultat på 39.8 miljoner kronor. Det är 6.6 miljoner kronor bättre än jämfört med budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-april uppgår till 263,1 miljoner kronor vilket är 0,9 miljoner kronor högre än budget 2022. Prognosen 2022 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 4,3 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-april 2022. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

I Hagfors kommun kan de partier som är representerade i kommunfullmäktige ansöka om att få partistöd. För att vara berättigade till partistöd ska partierna lämna en redovisning av vad partistödet använts till samt en granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare.Totalt finns 371 000 kronor att fördela för 2022 mellan partierna. Fördelningen sker utifrån antalet mandat som man har i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistödet 2022 enligt följande:

Oberoende Realister får 120 840 kronor i partistöd

Socialdemokraterna får 112 360 kronor i partistöd

Sverigedemokraterna får 36 040 kronor i partistöd

Centerpartiet får 36 040 kronor i partistöd

Vänsterpartiet får 27 560 kronor i partistöd

Moderaterna får 19 080 kronor i partistöd

Socialdemokraterna i Hagfors föreslår i en motion att ett så kallat kompiskort införs i Hagfors kommun. Med kortet skulle personer med funktionsvarianter kunna ta med sig en stödperson på olika kultur- och idrottsevenemang där det är gratis för stödpersonen om innehavaren betalar. Motionärerna tycker det är viktigt att alla människor får ta del av olika kultur- och idrottsevenemang.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen Start för kompiskortet kan ske när det finns klart med rutiner och information till föreningslivet. Målsättningen är att nå ut till aktuell målgrupp med information under hösten 2022. En utvärdering av kompiskort ska göras efter årsskiftet 2023/2024.. En uppskattning av kostnaderna för föreningslivet samt en uppföljning av kostnaden för kommunen ingår. Utvärderingen ska ligga till grund för beslut om fortsatt erbjudande av kompiskort efter halvårsskiftet 2024.

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Hagfors kommun får det vara torgdagar på torget utanför Coop endast på onsdagar och lördagar.

Kommunstyrelsen har beslutat att utöka torgdagar till onsdag, torsdag, fredag och lördag. Förslaget till kommunfullmäktige är att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Hagfors kommun. Ändringen ska gälla från och med 1 juli 2022.

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om ett tilläggsanslag på 700 000 kronor till renoveringen av förskolan Prästkragen i Råda. Pengar ska användas för att göra ett takbyte på förskolan i samband med övrig renovering.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum