logo

Kommunstyrelsen i korthet 13 september

Tisdag den 13 september hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Den budget som kommunfullmäktige beslutat om för 2022 har ett plusresultat på 33,4 (efter tilläggsanslag i driftbudget med 0,9 mkr) miljoner kronor. Prognosen för 2022 efter sju månader av året pekar mot ett plusresultat på 36,8 miljoner kronor för hela året. Det är 3,4 miljoner kronor bättre än jämfört med budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-juli uppgår till 444,8 miljoner kronor vilket är 12,1 miljoner kronor högre än budget 2022. Prognosen 2022 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 7,6 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-juli 2022. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Hagfors kommun har från Socialstyrelsen fått bidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden.Totalt fick kommunen 2 173 975 kronor av vilka 1 837 601 kronor avser grundbelopp och övriga 336 374 kronor erhölls som ett så kallat tilläggsbelopp. Bidraget ska använda för mer bemanning under 2022 och 2023.
För att verksamheten kunna ta del av bidraget behöver Individ- och omsorgsutskottets budgeterade ram förändras på samma sätt. Men det ger ingen resultateffekt för det budgeterade resultatet 2022 eller 2023.

Därför har kommunstyrelsen beslutat om tilläggsbudget till individ och omsorgsutskottet om 1 043 tusen kronor för 2022 och 1 131 tusen kronor för 2023 samtidigt som budgeten för generella statsbidrag utökas med lika mycket.

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat om ett tilläggsanslag med 258 000 kronor för utbyte och utökning med IT-utrustning för politiker. Nuvarande utrustning är föråldrad och behöver bytas ut. Dessutom ska även ersättare i kommunfullmäktige få den IT-utrustning de behöver för sitt politiska uppdrag. Det innebär i sin tur minskade kostnader för porto, kopiering samt att mindre arbetstid tas i anspråk genom att pappersutskick av politiska handlingar kommer att upphöra.
Vidare beslutas att anslagna medel med 252 000 kronor stryks i administrativa enhetens investeringsbudget för 2023.

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i ärendet.

På grund av renoveringen behöver förskolan Prästkragen i Råda vara stängd veckorna 51-52. Det beror på att verksamheten behöver tid att kunna flytta från de tillfälliga modulerna man varit i till de de nya lokalerna efter slutbesiktning.

Barnen på Prästkragen erbjuds under de veckor det är stängt, om det finns behov, plats på annan förskola i Hagfors. Under förutsättning att slutbesiktningen blir klar kommer Prästkragen att öppna i de nya lokalerna den 2 januari 2023.

Kommunstyrelsen har beslutat att förskolan Prästkragen i Råda stängs vecka 51-52.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum