logo

Kommunstyrelsen i korthet 17 oktober

Måndag den 17 oktober hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Centerpartisterna Stellan Andersson, Anna-Karin Berglund och David Bildt föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att kommunen utreder och föreslår åtgärder för att höja beredskapen i händelse av kris. Motionärerna hänvisar till att det återigen är krig i Europa och att säkerhetsläget kraftigt har försämrats.

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget och beslutade att en utredning ska göras för att säkerställa att verksamhet kan bedrivas i händelse av kris. Det ska även utredas hur Hagfors kommun som organisation kan leva upp till de krav som lagstiftningen ställer gällande åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap.

Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut om motionen.

I ett medborgarförslag ges förslag på ett antal åtgärder för att rusta upp den kommunala badplatsen vid Gröcken i Ekshärad. Bland annat målning och uppsnyggning av badhytten, uppförande av vägg vid ingångarna till dam- och herromklädningsrum, hyvling och grusning av parkeringen samt nya bord och bänkar till badplatsen.

Hagfors kommun har nyligen skrapat grusytan och planerar för fler åtgärder vid Gröckens badplats, bland annat för att förbättra badhytter. Kommunen bedömer dock inte att det är motiverat att genomföra samtliga åtgärder som finns i medborgarförslaget. Kommunstyrelsen har beslutat att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut om medborgarförslaget.

I ett medborgarförslag föreslås att ett antal grillplatser byggs i Blinkenbergsparken som en satsning på att göra parken till en mötesplats.

Kommunstyrelsen är positiva till förslaget. Man har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att bygga grillplatser i Blinkenbergsparken.

Delårsbokslutet som sträcker sig till och med den 31 augusti 2022 visar ett positivt resultat på 46,3 miljoner kronor. Budgeterat resultat för motsvarande period är plus 49,4 miljoner kronor. Det innebär en negativ resultatavvikelse med minus 3,2 miljoner kronor.

Resultat 46,3 miljoner kronor för perioden januari-augusti 2022 är 14,3 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2021. Prognosen för hela 2022 antas bli plus 35,4 miljoner kronor. Det innebär en positiv avvikelse med plus 3 miljoner kronor mot budgeterat resultat för 2022.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet för januari-augusti 2022.

Kommunstyrelsen fick en genomgång av de inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats. Bland annat saknas svar på motioner om att utveckla Ekeberget respektive utveckla Vågbacken aktivitetsområde.

När det gäller medborgarförslag är det totalt 14 inlämnade förslag som är obesvarade.

Till exempel: tillgänglighetsanpassning av utsiktsplatsen på Värmullsåsens topp, offentlig toalett vid busstationen i Hagfors, ge ut en kommuntidning, hundrastgård i Hagfors, toalett på torget i Hagfors.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige godkänna återrapporteringen av motioner och medborgarförslag som inte besvarats.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum