logo

Kommunstyrelsen i korthet 14 november

Måndag den 14 november hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens möte om driftbudget för 2023 samt plan för 2024 och 2025. I förslaget som fullmäktige ska ta slutgiltig beslut om är det budgeterade resultatet 10 323 000 kronor för 2023, för 2024 är det -7 742 000 kronor och för 2025 är resultatet 4 427 000 kronor.

Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut om reviderad driftbudget 2023 och plan 2024-2025.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens möte om investeringsbudget för 2023 samt plan för 2024 och 2025. I förslaget som fullmäktige ska ska ta slutgiltig beslut om är den budgeterad investeringsvolymen 136 950 000 kronor för 2023, för 2024 är det 155 636 000 kronor och för 2025 är investeringsvolymen 142 032 000 kronor.

Den budget för 2022 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 33,2 miljoner kronor. Detta ändrades till 32,4 miljoner kronor efter beslut i mars 2022 om tilläggsanslag i driftbudget med 0,9 miljoner kronor. Prognosen för 2022 efter nio månader pekar mot ett plusresultat på 34,6 miljoner kronor för hela året. Det är 2,2 miljoner kronor bättre än jämfört med budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-september uppgår till 569,6 miljoner kronor vilket är 10,4 miljoner kronor högre än budget 2022. Prognosen 2022 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 17,7 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-september 2022. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 45 000 kronor i marknadsföringsstöd till Hagfors Innebandysällskap. Stödet ingår i ett samarbetsavtal som tecknats mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandysällskap för säsongen 2022/2023.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 50 000 kronor i marknadsföringsstöd till Hagfors Innebandyförening. Stödet ingår i ett samarbetsavtal som tecknats mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening för säsongen 2022/2023.

Kommunstyrelsen beslutade att ge ett medfinansieringsbidrag till Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb på 40 000 kronor. Pengarna ska användas till installation av toalettanläggning i anslutning till pistolskyttebanan i Vågbacken. Anläggningen kommer att bestå av toalettbyggnad samt septitank på 5 kubikmeter.

Totalkostnaden för toalettanläggningen beräknas uppgå till 85 913 kronor inklusive moms. Övrig finansiering, utöver bidraget från kommunen, ska komma från ansökan om fonderade bygdemedel (Länsstyrelsen Värmland) 25 744 kronor samt egen insats från Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb på 20 139 kronor.

I ett medborgarförslag föreslås att Hagfors kommun ska börja ge ut en kommuntidning, gärna i pappersformat, med aktuell information för dig som bor i kommunen. Förslagsställaren anser att en kommuntidning är att föredra framför kommunens helsidesannonser i det lokalt annonsfinansierade Veckobladet. Även ur ett tillgänglighetsperspektiv skulle detta vara bra då annonserna i Veckobladet inte är tillgängliga för synskadade.

Kommunstyrelsen anser att förslaget om en kommuntidning är i grunden positivt och det skulle vara ett bra komplement till kommunens övriga kommunikationskanaler. Det skulle dock inte ersätta de annonser som kommunen har i Veckobladet.

Dessutom har man idag svårt att nå ungdomar och man tror inte att en papperstidning är lösningen för att nå den målgruppen. Utan då kan det handla om att undersöka möjligheten att använda fler sociala mediekanaler. Kommunstyrelsen anser också att det finns flera andra frågor inom kommunikationsområdet som är högre prioriterade än att starta en kommuntidning.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum