logo

Kommunstyrelsen i korthet 9 januari

Måndag den 9 januari hade kommunstyrelsen sitt första sammanträde 2023. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Den budget för 2022 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 33,2 miljoner kronor. Detta ändrades till 32,4 miljoner kronor efter beslut i mars 2022 om tilläggsanslag i driftbudget med 0,9 miljoner kronor. Prognosen för januari-november 2022 pekar mot ett plusresultat på 32,6 miljoner kronor för hela året. Det är alltså plus 200 000 kronor jämfört med budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-oktober uppgår till 722,9 miljoner kronor vilket är 30,2 miljoner kronor högre än budget 2022. Prognosen 2022 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 21,0 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-november 2022. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Under 2022 har energikostnaderna ökat kraftigt. Såväl bränslepriser som kostnader för gas och elenergi. För ideella föreningar som ansvarar för anläggningar är det kännbart med stigande elkostnader då det ofta en stor del av föreningarnas totala kostnader. Under hösten 2022 har kommunen haft kontakt med några ideella föreningar i kommun som är påverkade. Utifrån det har kommunstyrelsen beslutat om extra stöd till tre föreningar och en föreningsallians. Samtliga driver en verksamhet som man har tillträde till antingen direkt som privatperson eller genom föreningar som är öppna för allmänheten och det är anläggningar som det bara finns en av i kommunen. En viktig aspekt är också att det inte är verksamheter som bara riktar sig till vuxna.

De som får ett extra ekonomiskt stöd är följande. Ekshärads Slalomklubb 200 000 kronor, Ekshärads Skidförening 50 000 kronor, Hagfors Fotbollsallians 100 000 kronor och Hagfors-Uddeholms ridklubb 50 000 kronor.

I ett medborgarförslag föreslår en kommuninvånare att det ska bildas en städgrupp med inriktning att endast sköta städning, eventuellt tvätt, hos vårdtagare inom hemtjänsten.

Städgruppen skulle vara en egen enhet inom hemtjänsten för att underlätta bemanningen inom hemtjänstens olika områden anser förslagsställaren. Kommunstyrelsen har beslutad vid dagens möte att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgaförslaget. Det utifrån att en städgrupp i dagsläget skulle innebära en ökad andel outnyttjad personaltid hos vård- och omsorgsnära personal. Vilket medför en fördyring i verksamheten. Det gör att en specifik städgrupp i hemtjänsten inte är aktuellt i dagsläget.

I ett medborgarförslag föreslås att göra det mer tillgänglighetsanpassat i anslutning till utsiktsplatsen vid Värmullsåsens topp. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

I ett medborgarförslaget föreslås att det ska finnas en toalett vid busstationen i Hagfors de tider som bussar ankommer och avgår. Förslaget har tidigare tagits upp i kommunstyrelsen men då blev det återremiss för att man ville ha mer underlag och se på möjligheterna att flytta en befintlig toalett.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget och man ger Hagforshem AB i uppdrag att anpassa den före detta taxilokalen till offentlig toalett. Beslutet ska verkställs genom installation av rostfri toalettmodul. Vidare föreslås att samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att avveckla den befintliga toaletten när den nya toaletten är färdigställd.

Det är kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut om offentlig toalett vid busstationen.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum