logo

Kommunstyrelsen i korthet 13 mars

Måndag den 13 mars hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett fåtal av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet så snart det är justerat.

Hagfors kommun redovisar 2022 ett positivt resultat om +47,5 miljoner kronor. Med ett budgeterat resultat på +32,2 miljoner kronor innebär det en positiv avvikelse mot budget med +15,3 miljoner kronor. Plusresultatet beror främst på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Utskott/nämndens nettokostnader i driftsredovisningen är 762,4 miljoner kronor, vilket är 5,0 miljoner kronor mer än budgeterat.

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 778,3 miljoner kronor vilket är 5,6 miljoner högre än budgeterat. I skatteintäkter och generella statsbidrag fick kommunen 18.6 miljoner kronor mer än budgeterat.

Kommunkoncernen Hagfors redovisar 2022 ett positivt resultat om 48,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut för 2022.

I ett medborgarförslag föreslås att Hagfors ska uppmana till återbruk genom att erbjuda en plats där kommunens invånare får möjlighet att lämna och hämta saker som annars skulle slängas. Förslaget är att det ska ske genom att ha en container på kommunens återvinningscentral.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.

En så kallad ge- och ta-container ska ställas upp vid Holkesmossens återvinningscentral i Hagfors. Där kan man lämna saker och även hämta till återbruk. Personalen på återvinningscentralen kan vid behov hjälpa besökarna att avgöra vad som lämpar sig att lämna för återbruk.

Tillsyn av containern samt städning och utsortering av material som inte hämtas kommer att genomföras två gånger per vecka.

Kommunstyrelsen beslutade att avslå ett medborgarförslag om att skapa lättillgänglig träning och aktivitet i tätorten genom att anlägga utegym vid Älvstranden eller Blinkenbergsparken.

Som grund för beslut hänvisas till att området vid Älvstranden behövs för framtida utveckling av skolverksamhet. I Blinkenbergsparken bedöms ytorna var för små för utegym. Dessutom finns I anslutning till tätorten ett utegym i Vågbacken, dit man kan ta sig även om man bor i centrala Hagfors.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum