logo

Kommunstyrelsen i korthet 11 april

Måndag den 11 april hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett fåtal av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet så snart det är justerat.

Den budget för 2023 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 10,3 miljoner kronor. Prognosen för januari-mars 2023 pekar mot ett plusresultat på 15,1 miljoner kronor för hela året. Det är alltså plus 4,8 miljoner kronor kronor bättre än budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för årets första tre månader uppgår till 125,4 miljoner kronor vilket är 12,1 miljoner kronor lägre än budget 2023. Prognosen 2023 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 7,9 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari--mars 2023. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens möte att godkänna förslaget till detaljplan för utvidgning av skolområdet vid ÄBC. Syftet med detaljplanen är det planerade bygget av ett teknikhus i Hagfors. Det är kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut om den nya detaljplanen.

Kommunstyrelsen fick vid dagens möte en redovisning av de motioner och medborgarförslag som lämnat in fram till och med 4 april 2023 men ännu inte fått svar

Det är fem motioner som ännu saknar svar. Utveckla Ekesberget, utveckla Vågbackens aktivitetsområde, önskemål om bättre insyn i olika ärenden för kommunfullmäktiges ledamöter genom tillgång till fler handlingar, ställplatser husbilar Ekshärad och en motion om att teknikhuset byggs med skyddsrum.

Det är följande tio medborgarförslag som saknar svar.
- Önskemål om farthinder på del av Skålviksvägen, Hagfors
- Farthinder på Villavägen, Hagfors
- Upprättande av markavtal i Vågbacken för motionsslingor
- Önskemål om hundrastgård i Hagfors
- Boktrappa
- Odlingsområde på marken där Lilltvåa står
- Döp skolan i Ekshärad till Ekshärads skola
- Buss mellan slalombacken i Ekshärad och badhuset i Hagfors
- Vill att det byggs en asfalterad hockeyring utomhus för landhockey vid Valhall
- Lekplats i Kallkälldalen

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige ska besluta att godkänna återrapporteringen av motioner och medborgarförslag som inte har besvarats.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna det förslag för krisledningsplan 2023-2026. som ska gälla från den 1 maj 2023. Dessförinnan ska dock kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till krisledningsplan fram till och med 2026.

Sunnemo Folkets Hus förening bedriver sin verksamhet i Sunnemo Folkets Hus lokaler samt folkparken under hela året. Föreningen ansvarar för drift, underhåll och service av anläggningen. Föreningen anser att lokalen är i behov av bland annat renovering av tak samt övriga reparationer i anslutning till detta. Kostnaden för renovering och reparationer bedöms till 100 000 kronor. Därför ansöker Sunnemo Folkets Hus förening om 90 000 kronor för att genomföra detta arbete.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge ett bidrag på summan 90 000 kronor till föreningen. Dessutom kommer föreningen att själva lägga in 10 000 kronor för att genomföra arbetet.

I ett medborgarförslag föreslås att det ska anläggas en ny basketplan inom Älvstrandens skolgård utifrån att nuvarande plan är nedgången. Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget med hänvisning till en framtida utredning, där även elever är delaktiga, om vad som ska finnas på skolgården.

Samtliga representanter från socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverade sig mot beslutet.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum