logo

Kommunstyrelsen i korthet 15 maj

Måndag den 15 maj hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet så snart det är justerat.

Den budget för 2023 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 10,3 miljoner kronor. Prognosen för januari-mars 2023 pekar mot ett plusresultat på 17.8 miljoner kronor för hela året. Det är alltså plus 7,5 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-mars uppgår till 215,9 miljoner kronor vilket är 3.4 miljoner kronor högre än budget 2023. Prognosen 2023 för verksamheternas nettokostnad förväntas bli 8.8 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari--mars 2023. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen har beslutat att man även 2023 ska ha ett samarbetsavtal med Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna). I samarbetsavtalet ingår bland annat att kommunen får exponeras på Valsarnas hemmaarena, på förarnas västar, i programblad samt på föreningens webbplats. För detta samarbetsavtal 2023 får Valsarna 50 000 kronor.

Socialdemokraterna föreslår i en motion att ledamöter i kommunfullmäktige ska få bättre insyn i ärenden som behandlas politiskt. Förslaget är att  man ska få tillgång till fler handlingar som hanteras i kommunstyrelsen och dess utskott samt i pensionärs- och funktionshinderrådet och liknande rådgivande instanser,

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla motionen från Socialdemokraterna. Samtliga förtroendevalda ska från och med augusti 2023  få tillgång till handlingar som registreras i kommunens ärendehanteringssystem och som bereds av kommunstyrelsen och dess utskott. Dessutom från pensionärs- och funktionshinderrådet och liknande rådgivande instanser.

Olof Berndt (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att när teknikhuset byggs ska det ingå skyddsrum. Motionären uttrycker oro över att det kan komma och saknas skyddsrum i området Gärdet om de hyrehus som finns där, och har skyddsrum, i framtiden rivs.

För att få ta bort skyddsrum i en fastighet behövs tillstånd från MSB. Det är något myndigheten är väldigt restriktiva att ge. Om en fastighet där det finns skyddsrum rivs och det inte finns tillstånd för avveckling av skyddsrummet är fastighetsägaren skyldig att anpassa så att skyddsrummen finns kvar.

Utifrån det bedömer kommunstyrelsen att det inte finns någon risk att antalet skyddsrum ska minskas så att det blir för få i det aktuella området. Därför har kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen reserverade sig mot beslutet.

Två medborgarförslag har lämnats in om att det ska byggas farthinder på Villavägen respektive Skålviksvägen. Motiveringen är att det bor många barnfamiljer längs de båda vägarna, sikten är skymd, vägarna är hårt trafikerade och sikten är skymd.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslagen. Det eftersom trafikmätning på Villavägen och på Sålviksvägen visar att en majoritet av trafiken håller den tillåtna hastigheten. Därför bedömer man inte att det finns skäl att ha några farthinder på någon av vägarna.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum